11 feb. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 107 


In de kijker :

* Statines in de uitverkoop
* Prikkeltjes
* Klare taal
* Economisch gesjoemel
* Top achter de duinen
* Het mondige kind
* Gespreksstof
* Proefkonijntjes
* Zwaar op de maag
* Gezond opgroeien (1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statines in de uitverkoop

Alle Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar kunnen vanaf half februari gratis hun cholesterol laten meten. De Nationale Cholesterol Test is een van de initiatieven van het Nationaal Programma Preventie, dat afgelopen woensdag werd gepresenteerd.

Zeker 8 miljoen Nederlanders zijn niet op de hoogte van hun cholesterolgehalte, terwijl uit onderzoek blijkt dat bij 65 procent van deze groep sprake is van een verhoogd cholesterol, een van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Om die risico's in te dammen, kunnen mensen dit jaar bij 300 filialen van Service Apotheken een test laten doen. Aan het veelomvattende plan om Nederlanders gezonder te laten leven, werken zes ministeries, gemeenten, grote bedrijven en maatschappelijke organisaties mee.


Gratis? En door wie wordt dit kostenverslindend initiatief dan wel gesponsord/ondersteund/gefinancierd? Niet alleen door de overheid, maar met name ook door Becel Pro Activ (Unilever), dezelfde margarinefabrikant die door foodwatch afgelopen jaar nog werd uitgeroepen werd tot winnaar van 'Het Gouden Windei': https://www.nationalecholesteroltest.nl/

Het maakt waarschijnlijk ook niet uit welk antwoord er op de testvragen gegeven wordt. Het resultaat zal uiteindelijk voor de meesten gelijkluidend zijn. U heeft een (sterk of licht) verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 of nierschade. Wij adviseren u contact op te nemen met uw huisarts om een beleid af te stemmen dat aansluit bij uw gezondheidssituatie. Kassa dus voor cholesterolremmers...

Het streven naar cholesterolverlaging is voor de farmaceutische industrie, artsen en de margarinefabrikanten een miljardenbusiness geworden, maar volgens de inzichten van prof. Hartenbach en enkele andere belangrijke wetenschappers volstrekt overbodig, schadelijk en vaak zelfs levensgevaarlijk.

'Toevallig' heeft Marc Rutte, voordat hij tot minister-president werd gekozen, zijn loopbaan te danken aan Unilever: http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/mark-rutte/cv

De Gevaren van Statines (Cholesterolremmers) : http://www.youtube.com/watch?v=taduCV5DoOc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

*
Afstudeerproject kritisch vaccineren: 'Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik gekozen het kritisch vaccineren te onderzoeken. Ik ben geïnteresseerd in hoe ouders die kritisch vaccineren graag voorlichting zouden willen krijgen en hoe zij de huidige voorlichting ervaren. Het doel van mijn onderzoek is inzicht te krijgen in de beweegredenen van ouders die kiezen om het Rijksvaccinatieprogramma niet (volledig) te volgen en welke invloeden verschillende informatiebronnen hierop hebben. Door middel van dit onderzoek kan een aanbeveling worden gedaan tot het verbeteren van de voorlichting over vaccineren en een verbetering in de omgang met en houding tegenover ouders die er bewust voor kiezen niet te vaccineren. Ik wil dat de kritische prikker een stem krijgt en dat argumenten serieus genomen worden, dat deze argumenten in de voorlichting worden opgenomen zodat er een voorlichtingsprogramma ontwikkeld zou kunnen worden waarin er niet direct wordt aangegeven dat vaccineren goed is en niet vaccineren fout.' De enquête is anoniem in te vullen en zal ongeveer tien tot vijftien minuten duren. De link naar de enquête is: https://www.enquetesmaken.com/s/e46799d

*
Vervolg Franse rechtzaken vaccinatieschade: afgelopen december startte het proces in Parijs van 9 jonge vrouwen die gezondheidsproblemen opliepen na inenting met het HPV-vaccin Gardasil. Nu gevolgd door 5 families die klacht hebben neergelegd tegen GSK, Pfizer en Sanofi. Zij vragen om erkenning  + schadevergoeding van de bijwerkingen van vaccins die aan hun, nu zwaar gehandicapte, kinderen werden toegediend. Opmerkelijk feit: de vaccinfabrikanten hebben geen bezwaar aangetekend tegen het instellen van een commissie van medische experts, die zich zullen buigen over vier van de vijf dossiers. Kinderen die voor het inenten volkomen gezond waren, maar na het inenten rampzalige gezondheidsproblemen kregen - hersenbeschadiging, epilepsie (uitgebreid artikel in de Paris Match en foto ouders/kinderen spreekt boekdelen) : http://www.parismatch.com/Actu/Sante/Cinq-familles-devant-la-justice-547305
 
* Collaterale vaccinatieschade (een 'aanvaardbaar risico') : Wanneer gevaccineerde testapen binnen de eerste 48 uur na het inenten sterven, wordt dit overlijden als « niet causaal » beschouwd en deze richtlijn blijft van kracht zolang het sterftecijfer maar onder de 20% blijft. Met andere woorden, als 10 of zelfs 19% van de gevaccineerde apen vroegtijdig overlijdt na vaccinatie, gaat alles gewoon door zonder dat het vaccin als schuldige wordt aangewezen. Een enorme misvatting op veiligheidsniveau. Dan nog een ander aspect: geïnjecteerde vaccins bij dieren zijn geen combinatievaccins. Noot: vaccins worden ook in Europese labs, bv Erasmus MC - R'dam, uitgetest op apen. En dit is dus een EU richtlijn... (Bron : Methods of Analysis 2.6.18 – Test for neurovirulence of live virus vaccines. European Pharmacopoeia, 5th Edition). http://vactruth.com/2011/11/12/test-standard-vaccine-research-fraud/

* Kritische geluiden worden NIET getolereerd : als voorbeeld hiervan deze opmerking van een alerte ouder op de facebookpagina van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP): "...De EMA heeft geoordeeld op basis van onderzoeksgegevens van de producent dat vaccinatie met twee prikken met Cervarix voor meisjes tot 15 jaar volstaat...."; dus weer een vaccin op de markt losgelaten dat onvoldoende onderzocht is. Gewoon door blijven prikken en wachten wat er gebeurt is het beleid. Onwetende burgers offeren hun kinderen als proefkonijntjes op aan de farmaceutische industrie'. Zij werd hiervoor direct op de vingers getikt cq de mond gesnoerd (nogal denigrerend en bovendien tutoyerend) : 'Berichten met ongefundeerde beschuldigingen worden door ons verwijderd. Zie ook onze huisregels onder 'info'. Als je je niet aan deze regels houdt zien we ons genoodzaakt om je te blokkeren van onze Facebookpagina
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klare taal

Professor emeritus Ivan Wolffers (VUMC) over zijn afscheidsrede op 31 januari : 'Ik zal met alle kracht die ik bezit in mijn afscheidsrede over de toekomst praten, over waarom al die aanwezigen bedreigd worden doordat wij mensen bijna niet meer in staat zijn te leven in de samenleving die we samen gemaakt hebben en ons uiteindelijk ziek maakt.

Van alles hebben we te veel gehad, van het zoet, van het vet, van de antidepressiva, van de pijnstillers, van het zout, van de pleisters op de wonden, van de stress, van de porno, van het fastfood, van het verdriet, van de lachebekken op de televisie, van de gezondheidszorg, van de middelen tegen maagzuur, van de lange autoritten, van de vervuilde lucht en daarom gaan we samen dood. Een voor een. Ik zal in mijn rede vertellen dat we de wereld rondom ons nog kunnen veranderen, dat het niet te laat is en dat ze mij daarbij nog hard nodig hebben.'

http://www.ivanwolffers.nl/week-06-2014/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economisch gesjoemel

In één keer riep de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 50.000 ton rundvlees terug. De reden: er kon paardenvlees in zitten. Ook kon de voedselveiligheid vooralsnog niet worden gegarandeerd. De NVWA wist precies welke 130 Nederlandse bedrijven dit vlees hadden gekocht en verwerkt in hun producten. Ook de 370 Europese afnemers werden gealarmeerd via de NVWA.

Het nieuwste schandaal in Dodewaard laat dezelfde gang van zaken zien: 690 ton vlees is geblokkeerd door de NVWA. Maar de veiligheid van het vlees dat al door het bedrijf is verkocht, kan niet worden gegarandeerd. Uit voorzorg wordt al het vlees dat tussen januari 2012 en vorige week is verwerkt teruggeroepen.

Maar jij weet nog steeds van niets. Alleen de NVWA-inspecteurs kunnen thuis beslissen welke merken en producten ze niet willen eten. De consument wordt in het ongewisse gehouden.
foodwatch heeft onlangs een bezwaar ingediend tegen een eerdere beslissing van de NVWA, waarbij ook 50.000 ton rundvlees terug werd geroepen, via een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) en eiste openheid over de producten waarin het vlees terecht was gekomen. De grond waarop de NVWA weigerde inzicht te geven was dat 'het belang van de betrekkingen met andere staten en internationale organisaties zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid'. Met andere woorden: de NVWA stelt economische belangen boven die van jou als consument. Dit is onacceptabel.

De NVWA bestaat om de volksgezondheid te beschermen. Maar wie beschermt ze nu eigenlijk? foodwatch wil dat de overheid, producenten en winkeliers onmiddellijk bekendmaken wat ze weten: waar zit het verdachte 'rundvlees' in?

E-mail actie foodwatch : https://www.foodwatch.nl/onze_campagnes/voedselschandalen/paardenvlees/actie/index_nl.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Top achter de duinen

Op 24 en 25 maart 2014 wordt Nederland voor twee dagen het middelpunt van de nucleaire veiligheid en beveiliging wereldwijd. Tijdens de
Nuclear Security Summit (NSS) komen regeringsleiders van meer dan 53 landen bij elkaar in Den Haag om op het hoogste politieke niveau afspraken te maken over de beveiliging van nucleair materiaal om nucleair terrorisme te voorkomen.President Obama is initiatiefnemer van de tweejaarlijkse wereldtop. In 2009 hield hij een speech in Praag waarbij hij nucleair terrorisme een van de grootste bedreigingen voor de internationale veiligheid noemde en aankondigde zich internationaal in te spannen om al het nucleaire materiaal de komende vier jaar nog beter te beveiligen. Om dat doel te bereiken werd in 2010 de Nuclear Security Summit in Washington georganiseerd. In 2012 vond deze plaats in Seoel.

In het kielzog van deze wereldtop organiseert de Nederlandse nucleaire sector van 23 tot 25 maart de internationale Nuclear Industry Summit (NIS) in Amsterdam. De NIS 2014 wordt op verzoek van de overheid georganiseerd door URENCO Nederland in samenwerking met de andere bedrijven van Nucleair Nederland. Op 25 maart komen CEO’s van nucleaire bedrijven wereldwijd bij elkaar in de Beurs van Berlage om te praten en discussieren over nucleaire veiligheid en beveiliging. In de maanden voorafgaand aan de NIS wordt in internationale werkgroepen gewerkt aan joint statements. Deze statements vormen de input voor de discussies van de wereldleiders tijdens de NSS. Waar mogelijk en wenselijk maken zij gebruik van de conclusies een aanbevelingen die voortkomen uit de NIS 2014.

Bron: https://nucleairnederland.nl/actueel/nucleaire-wereldtop-nederland

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het mondige kind

Het aanvullend protocol dat de klachtenprocedure bij het kinderrechtenverdrag instelt, treedt op 14 april 2014 in werking, nadat Costa Rica als tiende verdragsstaat het protocol ratificeerde. Vanaf dan is het mogelijk om schendingen van rechten van kinderen en jongeren aan te klagen bij het toezichtsorgaan van het kinderrechtenverdrag, het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

Er zijn drie manieren om een klacht in te dienen. Vooreerst kunnen kinderen en jongeren of mensen die hun vertegenwoordigen met toestemming van de minderjarige, zelf een klacht indienen als in hun eigen land alle procedures zijn uitgeput. Ook een verdragsstaat kan tegen een andere verdragsstaat een klacht indienen. Tot slot kan het Comité voor de Rechten van Kind zelf het initiatief nemen om een onderzoek op te starten in geval van ernstige en systematische schendingen van de rechten van het kind.

Deze procedures gelden alleen voor de verdragsstaten die het Klachtenprotocol ratificeerden. België ratificeerde het Klachtenprotocol helaas nog niet (ook Nederland niet...). Samen met andere kinderrechtenactoren hopen we dat België, dat vaak een pioniersrol vervulde op het vlak van mensen- en kinderrechten, een voorbeeld blijft stellen door nog in deze regeerperiode het klachtenprotocol te ratificeren.   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gespreksstof

De filmmakers van de indrukwekkende documentaire Thrive, Foster en Kimberly Gamble, geven enkele nuttige tips over de wijze waarop je jouw gedachten en visie kunt delen met familie en vrienden (en dit zonder verlies van vriendschap).

De besproken tips op een rijtje :

1. Laat zien dat er meer wegen zijn
2. Hou het persoonlijk
3. Stel vragen
4. Hou feiten en interpretatie gescheiden
5. Persoonlijk voordeel door jezelf te informeren
6. Actienemen maakt sterker
7. Timing is alles
8. Hier en daar info oppikken is riskant, grondig inlezen helpt
9. Evolueer... Maak excuses, vraag en leer

How to Share Difficult Information with Friends Without Losing Friendships : https://www.youtube.com/watch?v=c0sdhjU9miw
Full movie Thrive (Nederlands ondertiteld) : http://www.youtube.com/watch?v=B4TzPtQUMbs
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proefkonijntjes

De Universiteit van Hasselt kreeg in januari een vergunning voor een aanzienlijke uitbreiding van het aantal proefdieren. De dierenrechtenorganisatie
GAIA had bezwaar aangetekend en reageert ontgoocheld. GAIA bekijkt de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de beslissing.

Reeds in oktober 2012 had GAIA bezwaar aangetekend tegen de aanvraag voor een milieuvergunning door de Universiteit Hasselt om het aantal proefdieren uit te breiden met 35 konijnen, 470 ratten, 2925 muizen, 60 cavia's en 20 minivarkens. De Universiteit trok aanvankelijk haar aanvraag in omdat GAIA had aangetoond dat een aantal elementen uit het dossier leidden tot het onontvankelijk verklaren van de aanvraag. Maar in een nieuwe aanvraag werd nergens toegelicht waarom dergelijke verhoging van het aantal proefdieren noodzakelijk was.

De Universiteit geeft nu zelfs zonder blikken of blozen toe dat het huidige aantal dieren reeds lang niet meer in overeenstemming was met de oude vergunning. In feite wordt nu het boeltje gewoon geregulariseerd. GAIA stelt zich vragen bij deze gang van zaken alsook bij de falende controle door de overheid.

http://www.gaia.be/nl/nieuws/universiteit-hasselt-krijgt-vergunning-voor-bijna-4000-proefdiere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwaar op de maag

Maagzuurremmers kunnen leiden tot een ernstig
magnesiumtekort wat pijnlijke spierkrampen en hartritmestoornissen kan veroorzaken.

Jaarlijks belandt een deel van de patiënten die dagelijks maagzuurremmers slikt in het ziekenhuis met spierkrampen en hartritmestoornissen. Deze symptomen worden veroorzaakt door een ernstig tekort aan magnesium, een stof die essentieel is voor ons lichaam omdat ze zorgt voor de stevigheid van onze botten en een rol speelt bij het samentrekken van de spieren en de werking van de zenuwen.

Momenteel testen onderzoekers van het Radboud UMC bij een kleine groep patiënten een voedingssupplement uit. Het verlaagt de zuurgraad in de darm waardoor het ionkanaal zijn werk weer kan doen. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

http://eoswetenschap.eu/artikel/magnesiumtekort-door-maagzuurremmer

Noot: de meeste maagzuurremmers bevatten aluminium, gekend als 'onttrekker' van magnesium (inderdaad, ook als adjuvant in vaccins)...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond opgroeien (1)

Eerste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'U kunt veel meer dan u denkt' geschreven door Hans Moolenburgh sr (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

In de afgelopen vijfenzeventig jaar is onze leefomgeving sterker veranderd dan in duizenden jaren daarvoor. Dat heeft niet alleen drastische gevolgen voor de manier waarop de kinderen van nu in het leven staan, maar ook voor hun gezondheid.

In ruim vijftig jaar artsenpraktijk heeft dr. Hans Moolenburgh sr. de klachten van kinderen zien veranderen. Waar vroeger wonden en ‘standaard’- kinderziekten het beeld bepaalden, hebben in de loop der jaren welvaartsziekten de overhand gekregen: leukemie, suikerziekte, een breed scala aan allergieën, voedselintolerantie, hyperactiviteit en autisme. Kinderen lijken steeds minder weerstand te hebben. Wat is er aan de hand?

Aan de hand van tientallen praktijkvoorbeelden laat Moolenburgh zien dat het tijd wordt om verder te kijken dan de symptomen en de oorzaken aan te pakken. Juist de goedbedoelde vaccinaties blijken niet zelden grote schade in een kind aan te richten. Moderne technieken en producten – van onzichtbare straling tot geraffineerde suikers en kunstmatige toevoegingen in ons eten – hebben een negatieve invloed op de gezondheid van onze kinderen. Moolenburgh geeft iedere ouder de middelen in handen om zijn of haar kind gezond op te laten groeien. Dat maakt dit boek onmisbaar voor alle ouders.

Een voorproefje :
Ik wil u meenemen op een tocht langs tegenwoordig veelvuldig optredende kinderaandoeningen en u tonen hoe u die aan kunt pakken. Alleen een nieuwe manier van denken kan het tij van de ook onze kinderen aantastende beschavingsziekten keren. Ik ga niet de grote ziekten behandelen als kanker, leukemie, jeugdreuma, auto-immuunziekten, en andere, die helaas ook onze jeugd aantasten, maar ik ga u meenemen naar het alledaagse spreekuur van een huisarts...

Wordt vervolgd....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

In 2004 werd er in Amerika enorm veel herrie gemaakt, omdat de commissie die de richtlijnen van het nationale cholesterolprogramma bepaalt, het toen geldende “normale” cholesterolgehalte verlaagde. Dat had tot gevolg dat een extra 7 miljoen Amerikanen statines 'moesten nemen als ze wilden blijven leven'.

Gábor Szendi


Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "Internationale collega's", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: