11 mrt. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 111 


In de kijker :

* Afschaffen verplichting
* De leugen op tafel
* Prikkeltjes
* Zijn we wakker?
* Hypothetische vraag
* Anti-braak
* Wat doen we met oma?
* Veelbelovende ademtest
* De motorolie B12
* Gezond opgroeien (5)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afschaffen verplichting


Tekst petitie :

Op basis van het KB van 1966  is in België de poliovaccinatie wettelijk verplicht. Anno 2014 is dergelijke wetgeving onaanvaardbaar:

- De medische context waarbinnen de wet ontstaan is - de dreiging van een polio-epidemie - is volledig verdwenen.  In Europa is polio onbestaande, zelfs op wereldvlak zijn de infectiehaarden miniem.
- Het risico op een epidemie door invoer uit het buitenland is eveneens verwaarloosbaar.  Zelfs mocht een individu met het poliovirus besmet worden zal dit nog niet leiden tot een epidemie.
- Weigering van poliovaccinatie vormt dus geen bedreiging, noch voor het individu, noch voor de gemeenschap.
- Ouders die hun kind niet laten inenten worden juridisch vervolgd.  Met zware gevolgen, gaande van geldboetes tot gevangenisstraf en een strafblad.
- Het uitoefenen van juridische druk op basis van de verouderde wetgeving is dus ongeoorloofd, de consequenties voor de ouders onaanvaardbaar.

Daarom vragen wij een aanpassing van deze wetgeving aan de hedendaagse context. Wij eisen dan ook de onmiddellijke intrekking van het KB, en de vervanging ervan door een nieuwe regelgeving die poliovaccinatie aanbiedt zonder enige verplichting. Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande tekst, en roept de regering op ten spoedigste de wet te wijzigen.

Vertel zo veel mogelijk mensen over deze petitie. Hoe meer handtekeningen deze petitie krijgt, hoe meer aandacht hij zal krijgen van de media en de besluitvormers.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 De leugen op tafel

Onze ‘vrienden’ van het voedingscentrum waarschuwden voor het gebruik van superfoods. Nee, deze zijn volgens de instantie niet zo gezond als we denken. Superfoods zouden vooral in het leven zijn geroepen om extra geld te generen. Het voedingscentrum ziet het liefst dat we veel brood eten met een dikke laag margarine. Het wordt nu echt tijd voor wat tegengas…

Wat doet het voedingscentrum nu moeilijk? Superfoods zijn pure en onbewerkte voedingsmiddelen. Normaal klaagt het voedingscentrum steen en been dat we de norm van 2 stuks fruit en 200 gram groenten niet halen. Omdat superfoods lekker zijn, is de kans veel groter dat mensen nu meer puur natuur eten. Moeten we weer terug naar de Marsen en Snickers?

Op de site van het voedingscentrum valt te lezen:

* 'Ik denk dat ik een appel moet schillen vanwege bestrijdingsmiddelen' - Niet waar!
* 'Ik denk dat roomboter gezonder is, omdat het natuurlijker is' - Niet waar!
* 'Ik eet biologisch vlees, ik denk dat dat gezonder is voor mij' - Niet waar!
* 'Ik denk dat ik zonder brood gemakkelijk gezond kan leven' - Niet waar!

Met campagnes als 'De waarheid op tafel' probeert het voedingscentrum mensen weg te houden bij wat echt gezond is. Vreemd is dat het voedingscentrum weinig aandacht schenkt aan puur natuur en daarmee indirect bewerkte producten promoot. Zou het kunnen zijn dat het bedrijfsleven invloed heeft op het advies van het Voedingscentrum?

Hetzelfde Voedingscentrum ook dat in 2011 nog verklaarde 'hun handen in het vuur te steken voor de veiligheid van aspartaam'...

Lees verder : http://www.ahealthylife.nl/het-voedingscentrum-de-leugen-op-tafel/

Uitzending Vara van donderdag 6 maart (Giel Beelen : "Het Voedingscentrum dat het gaat opnemen voor de E-nummers, ik kan dat echt niet geloven. Ik snap dat het volgens de regeltjes mag, maar jullie zijn het Voedingscentrum, jullie moeten mensen goed advies geven!") : http://giel.vara.nl/media/310674

Nog meer misleidende informatie: ook de pers in Vlaanderen besteedde ruim aandacht aan de commotie in Nederland. Op Radio 1 bijvoorbeeld wist de woordvoerster van het Voedingscentrum stellig te beweren, dat Quinoa geen enkele meerwaarde heeft... Het lijkt erop dat ze binnen het Centrum niet op de hoogte zijn van het feit, dat de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties 2013 officieel heeft uitgeroepen tot ‘het internationale jaar van Quinoa’ en ze dit erkennen als een voedingsmiddel met een “hoge voedingswaarde, indrukwekkende biodiversiteit en een belangrijke rol in het bereiken van wereldwijde voedselveiligheid.”: http://www.rlc.fao.org/en/about-fao/iyq-2012/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes
 
* Poll allergieën en vaccins (Ndl) : De vraagstelling was: 'Werd u voorafgaande aan vaccinaties door het consultatiebureau gevraagd of uw kind aan allergieën lijdt?' Dit in verband met de waarschuwing op meerdere vaccinatiebijsluiters: ‘Aangezien dit vaccin op een kweek van kippenembryocellen wordt geproduceerd, kunnen personen met een geschiedenis van anafylactische, anafylactoïde of andere rechtstreekse reacties (bv. blaasjesvorming, opgezwollen mond en keel, ademhalingsmoeilijkheden, hypotensie of een shock) na het eten van eieren een verhoogd risico op rechtstreekse overgevoeligheidsreacties vertonen. In deze gevallen moeten de voordelen zorgvuldig tegen de risico’s worden afgewogen, alvorens een vaccinatie te overwegen.’  Te verwachten uitslag : 92% zegt NEE.. Duidelijk teken aan de wand dat er dus nog heel wat schort aan (levensbelangrijke) voorlichting in de praktijk. Conclusie: hier wordt ‘gespeeld’ met de gezondheid van onze kinderen... (Teken aan de wand : nà het plaatsen van deze informatie op de fb pagina van het RIVM/RVP, werd dit onmiddellijk door de verantwoordelijken verwijderd. Ouders mochten eens, terechte, vragen gaan stellen?!): http://www.vaccinatieraad.nl/2014/03/allergieen-vaccinaties/#comment-521

* Kracht van herhaling : De oproep voor de HPV-prik (baarmoederhalskanker) blijkt momenteel bij velen in de bus (en in het verkeerde keelgat) te vallen. Met zo te horen/lezen heftige moeder/dochter discussies tot gevolg ('ja maar, ik wil geen kanker hoor')... Nog maar eens in de herhaling. Wat zegt het RIVM?: 'Bij dit vaccin zijn NOOIT ernstige bijwerkingen gemeld of bekend.' Maar wat zegt het meldpunt LAREB? : Rapportage bijwerkingen 2012: Een OPVALLEND deel van de meldingen na een HPV-vaccinatie betrof vermoeidheid, waarvan velen ook langdurig. Sommige meisjes waren hierdoor aanzienlijk belemmerd. http://www.lareb.nl/Vaccins/Lareb-rapportages-en-publicaties

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zijn we wakker?

De DSM gids is het handboek dat gebruikt wordt in de reguliere gezondheidszorg voor de classificatie van psychische stoornissen. Hij wordt gebruikt door psychiaters, psychologen, (ortho)pedagogen, professionals in de ggz, (huis)artsen, verpleegkundigen, psychosociaal werkenden en studenten in opleiding tot deze beroepen. Voor hen is de DSM-5 een onmisbaar handboek.

Volgens deze classificatie is vanaf nu zo’n 80% van de bevolking te diagnosticeren met een psychische stoornis, dus een ziekte. Velen van ons hebben een vorm van een verslaving en vanaf nu ben je dan ziek volgens die DSM-5 gids en de visie van de reguliere gezondheidszorg. De farmaceutenwereld zet miljarden per jaar om en maakt vele miljarden winst. Hoe meer ziektes, lees zieken, hoe meer omzet en winst.

De bevolking raakt steeds meer gedrogeerd, zelfs jongeren en kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd psychische medicatie voorgeschreven. Dit moet stoppen en omgedraaid worden, en KAN ook gestopt worden. Als er maar op een totaal andere wijze wordt gekeken naar gedrag of een psyche dat uit balans is, of mogelijk uit balans zal gaan.

De trailer van de film : 'Over lijken gaan - Psychotropische middelen' is de moeite van het bekijken waard. Het verhaal over grof geld – over medicamenten die een psychiatrische industrie van 330 miljard dollar aan de gang houdt zonder één enkele genezing. De kosten in termen van menselijk leed zijn zelfs nog groter – deze middelen doden nu een geschatte 42.000 mensen per jaar. En het aantal doden blijft maar stijgen. Met meer dan 175 interviews met advocaten, deskundigen in de geestelijke gezondheid, de families van de slachtoffers en de overlevenden zelf, verwijdert deze meeslepende documentaire het masker van het voorschrijven van psychotrope middelen en onthult het een meedogenloze maar goed-verschanste winstmakende machine.

Geloof mij, wij zijn veel gezonder dan dat ‘zij’ zeggen.

Lees verder : http://soulvability.nl/ben-je-wakker-de-dsm-5-is-in-gebruik/

Trailer (nederlands ondertiteld) : http://www.cchr.nl/videos/making-a-killing.html
DSM 5-systeem benoemt nieuwe "ziektes":  http://www.youtube.com/watch?v=GEgrEQdrNVQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hypothetische vraag

Een hypothetische vraag n.a.v. het verdict in België van vorige week waarbij een echtpaar een maand gevangenisstraf + boete opgelegd kreeg wegens het niet vaccineren van hun kind met het daar verplichte poliovaccin. Vlgs enkele kranten die hierover berichtten : 'Voor de strafbepaling hield de rechtbank rekening met het gevaar dat dergelijk MISDRIJF met zich meebrengt voor de gezondheid van hun zoon en voor de volksgezondheid in het algemeen' . Is het niet te gek voor woorden dat je volgens de van kracht zijnde wet elke medische handeling/ingreep mag weigeren, maar dat dit door justitie vrijwel altijd ter zijde gelegd wordt wanneer sprake van vaccinaties ('in het belang van de volksgezondheid') ? Wie o wie heeft zoveel invloed dat deze regelgeving keer op keer naar believen genegeerd en terzijde gelegd kan/mag worden? (Zie petitie 'Afschaffing Verplichte Poliovaccinatie', hierboven).

Vorige week nog een uitzending op de Waalse zender RTBF, waarin wel erg veel aandacht voor het verhoogde aantal kinkhoestgevallen en de noodzaak te vaccineren... Nog geen dag later besteden ook meerdere franstalige belgische kranten (gelijkluidend en éénzijdig) aandacht aan deze problematiek. Een zorgelijke ontwikkeling...

En voor de Nederlanders : ook in eigen land is dit zo nu en dan wel degelijk aan de orde.. Getuige deze uitspraak bijvoorbeeld van een Haarlemse rechter in 2005. 'Een vader heeft in kort geding met succes geëist dat zijn dochter gevaccineerd wordt. Zijn ex-vrouw, bij wie de dochter woont, weigerde tot dusverre alle medewerking' : https://www.jurofoon.nl/nieuws/1296-vader-eist-inenting-dochter

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anti-braak

In maart vorig verscheen er een serie artikelen in het Algemeen Dagblad over het hoge aantal overlijdens per jaar door domperidon gerelateerde medicijnen (zonder recept verkrijgbare anti-braakmiddellen, w.o. Motilium).

Al vrij snel volgde er een rapport van onderzoekers van het Diakonessenhuis Utrecht die alvast, vooruitlopend op de Europese beslissing van de EMA, concludeerden dat doses hoger dan 30 milligram dodelijk kunnen zijn, daaronder 'is er niks aan de hand.' In Nederland zouden er sinds 2003 vier personen na inname zijn overleden aan een acute hartstilstand.' Hierbij werd echter totaal voorbijgegaan aan de resultaten van Belgische en Nederlandse studies die spraken van maar liefst honderden doden (per jaar!) en werd de bevolking alsnog in slaap gesust.

In België werden er na deze berichten vrij snel maatregelen genomen (eind april 2013) en zijn deze middelen sindsdien alleen nog verkrijgbaar op voorschrift.

Vorige week, 7 maart 2014, besliste Europa (PRAC - Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) aanscherping van de productinformatie van domperidon aan.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Domperidone-containing_medicines/human_referral_prac_000021.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)  houdt zich ondertussen nog even op de vlakte : Naar aanleiding van de conclusies van de herbeoordeling zal het CBG beoordelen of een aanpassing van de afleverstatus van domperidon bevattende geneesmiddelen nodig is. Dit zal dit komende maand door het College besproken worden. Zodra de uitkomst hiervan bekend is, zal deze door het CBG gecommuniceerd worden. http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/actueel/PRAC_beveelt_aanscherping_van_de_productinformatie_van_domperidon_aan/default.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat doen we met oma?

Het was vroeger een gegeven: op een bepaalde leeftijd ging je naar een bejaardenhuis. Dat is voorbij.’’, zegt Aad Koster, directeur van ActiZ, in een interview met het Eefje Oomen van het AD. In Nederland is er geen traditie van het opnemen van je ouders of grootouders in je gezin. We zijn een te zelfstandig volk en de noodzaak was er gewoonweg niet. Dat laatste is inmiddels wel veranderd.

Sinds 2013 is het voor ouderen met een lichte zorgvraag (de zorgzwaartepakketten 1 en 2) niet meer mogelijk om in een verzorgingshuis te wonen. Dit jaar mogen ook ouderen die behoorlijke zorg nodig hebben (zzp 3) er niet meer in, en in 2016 gaat het verzorgingstehuis op slot voor een deel van de mensen die intensieve begeleiding en uitgebreide zorg nodig hebben (zzp 4).

Onder meer Actiz, de brancheorganisatie voor verpleeg- en verzorgingshuizen, maakt zich hier zorgen om - vooral omdat deze ouderen (met zzp 4) soms al dementerend zijn. Binnen de branche bestaan er verder zorgen over de gelijktijdige bezuinigingsoperatie op de huishoudelijke hulp (-40 procent in 2015) en een bezuiniging op de dagopvang en begeleiding van hulpbehoevende ouderen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veelbelovende ademtest

Met een ademtest kan in slechts zes minuten effectief worden vastgesteld of vrouwen borstkanker en/of een abnormaal mammogram (een röntgenfoto van de borsten) hebben. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door onder andere onderzoekers van Maastricht UMC+ en Maastro Clinic. De sneltest is veilig en pijnloos in tegenstelling tot het maken van een mammogram. De veelbelovende resultaten werden vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

“Het meest opzienbarende en bruikbare resultaat was de negatieve ademtest,” zegt prof. dr. Philippe Lambin, hoogleraar radiotherapie in Maastricht. “Met bijna honderd procent zekerheid was de test namelijk in staat om borstkanker uit te sluiten. Gezonde deelneemsters hadden in bijna alle gevallen dan ook een normale ademtest.”

De test sloot tevens een afwijkend mammogram bij deze vrouwen uit. Daarmee kan  een dergelijk belastend onderzoek bij deze groep vrouwen in de toekomst zeer waarschijnlijk  achterwege blijven.”  In het geval van een positieve ademtest werd in bijna tachtig procent van de gevallen ook borstkanker herkend. Bij een positieve ademtest dienen er aanvullende onderzoeken plaats te vinden ter bevestiging of uitsluiting van borstkanker.

http://www.medicalfacts.nl/2014/03/06/borstkanker-in-zes-minuten-op-te-sporen-met-ademtest/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De motorolie B12

Je kunt de belangrijkheid van
Vitamine B12 voor het menselijk lichaam vergelijken met die van motorolie voor een benzinemotor. Als een benzinemotor zonder olie komt te zitten, loopt die langzaam maar zeker de vernieling in.

Vitamine B12 is dus buitengewoon essentieel voor het goed blijven functioneren van vele vitale lichaamsfuncties: Voor de bloedaanmaak, voor een normale celdeling, voor het goed functioneren van de gehele (darm)stofwisseling én voor het gehele zenuwstelsel. Én – heel belangrijk - voor het goed functioneren van de hersenen. Voor je concentratievermogen, je helderheid, je intelligentie en je levenslust. Want vitamine B12 is onder andere ook essentieel voor het zuurstoftransport door je hele lichaam en je hersenen heen.

En daar hebben we dus een groot probleem. Want bij heel veel medelanders en wereldburgers functioneert de omzetting van vitamine B12 niet vanuit het dierlijk voedsel (vlees, gevogelte, eieren, bijvoorbeeld) in de dunne darm naar het bloed toe!

En dat komt niet zozeer alleen door ‘verkeerde’ of bijvoorbeeld louter vegetarische of veganistische voeding, maar ook door een mogelijke reeks van andere oorzaken. Zoals aangeboren fouten in de omzetting van B12 (of bij een baby: als de moeder een tekort heeft, krijg de baby het ook..).

Zie ook het lijstje medicijnen die op verschillende manieren de opname van vitamine B12 belemmeren : https://vitamineb12nu.nl/vitamineb12-tekort-medicijnen.php

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond opgroeien (5)

Vijfde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'U kunt veel meer dan u denkt' geschreven door Hans Moolenburgh sr (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Vroeger, toen men op bescheiden schaal begon te enten, deed men dat niét voor de negende tot tiende maand. Bij het snel toenemen van de entingen namen ook de bijverschijnselen duidelijk toe. Men begon de entingen op steeds vroegere leeftijd te geven, zodat de eerste entingen ten slotte op de zesde week terecht kwamen. De laatste is dus Hepatitis B.

Ongeveer twintig jaar geleden besloten de autoriteiten Hepatitis B aan het entingsschema toe te voegen. Inmiddels was deze ziekte vooral een probleem onder druggebruikers (vieze spuiten) en homoseksuele mannen. Waarom wilde men in de negentiger jaren ineens alle baby's tegen de Hepatitis B inenten ?

Het antwoord op de protesten was : 'Als alléén kinderen uit drugmilieus en speciaal waar heroïne gespoten wordt, worden ingeënt en de rest van de bevolking niet, is dat discriminatie ten aanzien van de druggroep'. Deze idiote politiekcorrecte overweging ging zelfs de artsen te ver en het ging niet door.

We zijn nu twintig jaar verder en inmiddels zo murw gemaakt dat minister Schippers van Volksgezondheid in 2011 geruisloos toestemming kon geven om de Hepatitis B – overigens lang geen ongevaarlijke enting – in het schema op te nemen. Het is te betreuren dat wij in Nederland de vreemde gewoonte hebben minsters van Volksgezondheid te benoemen, die van volksgezondheid net zo veel verstand hebben als een Eskimo van de kamelenhandel.

Wij zijn Hollanders : voelt u niet op uw klompen aan dat dit raar is ? Zo niet, dan moet u andere klompen kopen.

Wordt vervolgd....


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Als ik het één keer zeg, geloven tien mensen me
Als ik het twee keer zeg, dan geloven honderd mensen me
Als ik het drie keer zeg, zijn er duizend die het accepteren
Als ik het vier keer zeg, ga ik er bijna zelf in geloven
Joseph Goebbels

Internationale Vrouwendag in de kijker : http://www.youtube.com/watch?v=dqqih37wJzs
Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop "ALEPH", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: