8 jul. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 128


In de kijker :

* Overbelast
* Prikkeltjes
* Prille junkies
* Zware pil
* Smeerdiploma
* Iedereen aan de pil
* Stop het spuiten
* Duidelijke taal
* Lobbyring
* Bij de beesten af

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Overbelast

Kinderen hebben een ernstig overbelast immuunsysteem door vaccins : Immuniteit is cruciaal.

Maar de kunstmatige immuniteit door vaccins kan extreem schadelijk zijn, volgens een nieuwe studie gepubliceerd in Molecular and Genetic Medicine. Volgens deze baanbrekende studie lijdt de meerderheid van de Amerikaanse kinderen aan een ernstig overbelast immuunsysteem.

Immunoloog dr. J. Bart Classen is een expert op het gebied van de negatieve effecten die veroorzaakt worden door vaccins. Hij onderzocht de huidige epidemie van ontstekingsziekten bij kinderen. Gevallen van diabetes 1, diabetes 2, metabool syndroom, auto immuunziekten, astma en voedselallergieën zijn de afgelopen jaren gestaag toegenomen en dit loopt parallel aan de toename van het aantal vaccins op het vaccinprogramma.

Volgens het onderzoek van dr. Classen is dit geen toeval. De immuunrespons die verwekt wordt door vaccins veroorzaken bij veel mensen ontstekingen. Wanneer er gelijktijdig teveel vaccins gegeven worden, of binnen een korte periode, kan het immuunsysteem overbelast worden wat resulteert in ontstekingsreacties.

Dr. Classen: ‘we publiceren al jaren dat vaccins de oorzaak zijn van een epidemie aan ontstekingsziekten, inclusief diabetes, obesitas en autisme. Echter, de hoeveelheid vaccins die aan kinderen gegeven worden zijn opgeschroefd en nu zijn we op het punt beland dat de meerderheid van de kinderen een overbelast immuunsysteem hebben.’


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Winst: Uit het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland’ (verslagjaar 2014) blijkt eens temeer de grote inzet van GGD’en en consultatiebureaus voor de volksgezondheid. Zo ligt bij kinderen de gemiddelde deelname per vaccinatie tussen de 92 en 99%. 95% van de zuigelingen, geboren op of na 1 augustus 2011, werd tegen hepatitis B gevaccineerd. De mazelenepidemie werd overigens niet veroorzaakt door een te lage vaccinatiegraad in de hele bevolking, maar door een te lage vaccinatiegraad bij groepen principiële vaccinatieweigeraars. De deelname aan de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker blijft met 59% nog aan de lage kant. Daar valt nog winst te behalen.
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Gemiddelde_deelname_Rijksvaccinatieprogramma_rond_de_95

* Neuromarketing: Het doel van de RVP-communicatie is het behouden van draagvlak en hierdoor ouders in staat te stellen een bewuste keuze voor deelname aan het RVP te maken. Dit betekent zorgen voor voldoende (niet teveel, niet te weinig) kennis en acceptatie bij de doelgroepen (publiek, professionals, intermediairs en media). Ook het anticiperen op weerstand, het voorkomen van hypes en het voorbereiden van diverse risicoscenario's behoren daartoe. http://www.ru.nl/careerservice/@926796/pagina/

* Niet rendabel voor farmaceutische bedrijven: Ebola blijft opduiken en slachtoffers maken in Afrika. Een geneesmiddel is er niet. Een vaccin evenmin. Gebeurt er nog iets aan het wetenschappelijk front om het virus in de kiem te smoren? “Ebola is een vreselijke ziekte en het krijgt altijd veel aandacht in de media. Maar op niveau van de volksgezondheid is een vaccin de investering niet waard. We hebben altijd met weinig gevallen te maken. En weten hoe een uitbraak te controleren is.” http://eoswetenschap.eu/artikel/ebola-er-een-vaccin-het-vizier

* Vergoeding vaccinatieschade : Verklaring WHO (2011) over compensatieprogramma's vaccinatieschade wereldwijd (20 landen inmiddels): 'Zonder bewijs van duidelijke nalatigheid, is het moeilijk om schadevergoeding via traditionele juridische wegen te verkrijgen. Deze programma's weerspiegelen een overtuiging dat het fair en redelijk is dat een gemeenschap die wordt beschermd door een vaccinatieprogramma de verantwoordelijkheid hiervoor opneemt en voorziet in een vergoeding aan degenen die schade heeft opgelopen.' Nederland en België vallen hier buiten, want 'no problem' in onze contreien; vaccinatieschade komt hier niet voor en wordt niet/nooit (h)erkend.... http://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-081901/en/index.html#R6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prille junkies

Naar schatting krijgen meer dan 10.000 Amerikaanse peuters van twee en drie jaar medicatie tegen ADHD. Dat blijkt uit statistieken die de Centers for Disease Control and Prevention hebben vrijgegeven. Het gebruik van medicatie op die leeftijd wordt ten zeerste afgeraden door kinderartsen, waaronder die van het Carter Center van Atlanta.

De cijfers zijn schrijnend, want de
American Academy of Pediatrics heeft zelfs geen richtlijnen opgesteld om ADHD te diagnosticeren bij die leeftijdsklasse. Kinderen op die leeftijd zijn nu eenmaal uitzonderlijk actief. Anita Zervigon van het Carter Center is absoluut gechoqueerd door de cijfers: 'ADHD-medicatie op die leeftijd zou niet mogen voorgeschreven worden. Artsen tasten hier gewoon in het duister: moest er iets gebeuren met het kind, dan kunnen die artsen een medische fout aangewreven worden.'
In de VS zou 5 tot 11 % van kinderen van 4 tot 17 jaar ADHD hebben. Het merendeel krijgt medicatie zoals methylfenidaat en amfetaminen, ondanks de risico's zoals groeivertraging, slapeloosheid en hallucinaties. Zelfs methylfenidaat is niet goedgekeurd voor kinderen jonger dan zes, maar sommige verenigingen laten het in bepaalde gevallen wel toe.
Niet-farmacologische behandelingen worden vaak vergeten. Ouders die hulp zoeken, krijgen al te gemakkelijk een substantie mee die de gezondheid en ontwikkeling van het kind in gevaar brengt.

Een gemakkelijkheidsoplossing voor zowel de ouders als voor de behandelende arts. Al beweren sommige experts dat methylfenidaat slechts in een uitzonderlijk geval te verantwoorden is.

Ook de Gezondheidsraad maakt zich plots grote zorgen. 'De afgelopen jaren is het gebruik van het geneesmiddel Ritalin bij kinderen en jongeren verviervoudigd. Ook blijkt een groeiend aantal jeugdigen met ADHD-achtige problemen in het hulpcircuit terecht te komen. Toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag lijken belangrijke oorzaken van de sterk gegroeide hulpvraag. Hiermee is niet vastgesteld of er sprake is van overbehandeling. Daarvoor is onvoldoende bekend over gepaste zorg.

Hoe dan ook moet veel meer gekeken worden naar wat zorgverleners, scholen en werkgevers kunnen doen om de problemen van jongeren het hoofd te bieden. Dit schrijft de Gezondheidsraad in twee vandaag uitgebrachte adviezen aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, getiteld ‘ADHD: medicatie en maatschappij’ en ‘Participatie van jongeren met psychische problemen’.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zware pil

Antipsychotica zorgen voor aanzienlijke gewichtstoename : Gebruik van medicatie voor de behandeling van psychoses en schizofrenie leidt er toe dat patiënten aanzienlijk zwaarder worden. Hoe langer de medicatie wordt gebruikt des te groter het effect. Dat blijkt uit een studie door wetenschappers van Maastricht UMC.

Voor het onderzoek werden ruim 300 studies naar psychose en medicatie onder de loep genomen. Uit deze analyse bleek dat bijna alle vormen van antipsychotica leidden tot een aanzienlijke gewichtstoename. Een groot deel van de mensen die een dergelijk medicijn gebruikten kwamen meer dan zeven procent in gewicht aan en hadden een substantiële verhoging van de BMI (Body Mass Index). Wanneer patiënten langdurig gebruik maakten van medicatie was het effect nog aanmerkelijk groter. Sommige middelen resulteerden zelfs in een gewichtstoename van meer dan 10 kilogram in minder dan een jaar tijd in vergelijking met het toedienen van een placebo. Die veranderingen gelden voor patiënten die voor het eerst starten met medicatie, alsmede voor patiënten die tijdens de behandeling overstappen naar andere antipsychose medicijnen.

Patiënten, maar ook psychiaters moeten zich daarvan meer bewust zijn als ze medicatie voorschrijven. Daarnaast moeten artsen ook actief voorlichting geven over gezonde voeding en sporten en bewegen stimuleren, zo besluiten de onderzoekers.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smeerdiploma

Voedselbedrijven omzeilen de door henzelf opgelegde regels om geen reclame te maken voor kinderen onder de 7 jaar door hun reclame als ‘voorlichting’ te bestempelen, zegt foodwatch. Onder het mom van educatie dringen voedselbedrijven zoals Unilever en McDonalds scholen en kinderdagverblijven binnen om daar reclame te maken.

Het smeerdiploma van Unilever was een onderdeel van de ‘beroepencampagne’, een grote reclamecampagne die de multinational voert en die jonge kinderen moet binden aan het merk Blue Band Goede Start. Met het smeerdiploma werden leidsters op het kinderdagverblijf jarenlang ingezet om de kindjes te leren smeren. Lukte dat, dan kreeg de peuter een smeerdiploma mee naar huis, waarop staat: “
smeer je groot met margarine op je brood”. Ook kregen de kinderen een folder voor de ouders mee naar huis. De diploma’s waren versierd met beroepen-figuurtjes, zoals een piloot, brandweerman, ballerina of zangeres. Dezelfde figuurtjes komen terug op slabbetjes, broodtrommels en bordjes die de ouders kunnen sparen of toegestuurd krijgen.

Ook is er een beroepenkookboek en kwamen de figuurtjes geruime tijd terug op de actieverpakkingen van Blue Band Goede Start in de supermarkt. In 2013 alleen al ontvingen zo’n 7.000 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen ongevraagd het smeerdiploma-pakket. Zo werd het kinderdagverblijf misbruikt als marketingkanaal. Na zeven jaar is Unilever gestopt met het Smeerdiploma, omdat het volgens Unilever ‘tijd is voor een nieuwe manier van het overbrengen van de boodschap’.

De bestaande hiaat in de wetgeving opent ook deuren van scholen en kinderdagverblijven voor bedrijven als McDonalds. Speciaal voor scholen heeft de fastfoodketen, een aantal ‘leerzame’ shows ontwikkeld over sporten en bewegen én over opruimen en veiligheid, gegeven door de clown van McDonalds: Ronald McDonald. De ‘lessen’ van Ronald McDonald gaan dus niet over voeding, maar terwijl de clown de kinderen uitleg geeft over het belang van sporten, pronkt het McDonalds logo op zijn clownkostuum.

Meike Rijksen van foodwatch: “Het is onacceptabel dat in een tijd waarin één op de zeven kinderen te dik is, een bedrijf zoals McDonalds onze scholen kan binnendringen. Deze praktijken moeten door de overheid direct aan banden worden gelegd”.
http://www.duurzaamnieuws.nl/voedselreclame-kinderdagverblijven-en-scholen-als-educatie/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iedereen aan de pil

Cholesterolverlagers zijn een van de meest voorgeschreven medicijnen in ons land. Wereldwijd, ook hier, vinden experts dat nog meer mensen de pillen moeten slikken om hartaanvallen en hersenbloedingen te voorkomen. Maar niet iedereen is daarvoor gewonnen. ‘
Straks is iedereen patiënt.
Al 1,6 miljoen Belgen slikken vandaag pillen om hun ‘slechte’ cholesterol te doen dalen en het risico op een hartaanval of een beroerte terug te dringen. De piek lijkt nog lang niet bereikt, want wereldwijd woedt onder professoren een discussie over de uitbreiding van de groep die cholesterolverlagers krijgt. In eigen land pleitten experts er onlangs nog bij de ziekteverzekering voor om de middelen voor meer patiënten terug te betalen. Gezonde personen die nog geen hartaanval of herseninfarct hebben gehad, komen meer en meer in aanmerking om
preventief statines te krijgen.

De nieuwe Amerikaanse richtlijnen voor het voorschrijven van cholesterolverlagers volgen precies die redenering. Vroeger viel ruim een derde van de 40- tot 75-jarige Amerikanen in de groep die cholesterolverlagers zou moeten slikken. Met de nieuwe richtlijnen is dat al bijna de helft.

Ook in ons land vinden professoren dat meer mensen statines moeten nemen. Zo pleitte Guy De Backer, professor cardiologie aan het UZ Gent, er vorige maand bij de ziekteverzekering (Riziv) voor dat artsen de statines aan alle patiënten mogen voorschrijven bij wie ze het risico op een hart- en vaataandoening voldoende hoog achten, los van grenswaarden en risicoberekeningen (zie inzet, red.). ‘Naar eigen goeddunken, dus, rekeninghoudend met de voorkeuren van de patiënt en het totaalplaatje’, zegt professor Rietzschel.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stop het spuiten

Een studie, uitgevoerd door 29 onafhankelijke wetenschappers van over heel de wereld, bevestigt dat de systemische pesticidengroep Neonicotinoïden veel meer schade berokkent dan eerder werd gedacht. Neonicotinoïden worden preventief gebruikt om vraatschade aan teelten te vermijden. Ze werken in op het zenuwstelsel. Blootstelling aan deze stoffen kan onmiddellijk dodelijk zijn. Maar door de lange afbraaktijd, kan langdurige blootstelling aan kleine concentraties ernstige effecten hebben voor regenwormen, bijen en zelfs vogels.

Neonicotinoïden worden verkocht als een wondermiddel voor de landbouw, maar leveren in werkelijkheid een aanslag op de duurzaamheid van die landbouw: Ze doden de bijen die instaan voor de bevruchting van gewassen en maken de bodem steriel en onvruchtbaar. Wereldwijd wordt het marktaandeel van deze pesticiden geschat op 40%. Hoeveel er hier in Vlaanderen gebruikt wordt en op welke teelten is niet geweten. Vlaanderen houdt geen gebruiksdata bij en phytofar wil haar data niet openbaar maken. In Vlaanderen worden de concentraties van neonicotinoïden in bodem en oppervlaktewater ook niet gemonitord.

Deze studie levert nog maar eens het bewijs dat het tijdelijk moratorium dat Europa instelde op het gebruik van deze pesticiden verlengd en uitgebreid moet worden. Neonicotinoïden horen niet thuis in de landbouw en al helemaal niet in tuinen.

Natuurpunt vraagt dat er een compleet Europees verbod komt op het gebruik van Neonicotinoïden.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duidelijke taal

Minister Schippers (Volksgezondheid) voelt niets voor een maximumprijs voor kankermedicijnen, laat staan voor een commissie die moet onderzoeken of zo'n maximum er moet komen. Er komt geen commissie die moet bepalen wat een extra levensjaar van een kankerpatiënt mag kosten. Zij wijst een voorstel van KWF Kankerbestrijding af. Volgens de minister is het goed dat oncologen en KWF Kankerbestrijding dilemma's over dure kankermedicijnen aankaarten, maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken. http://nos.nl/artikel/663890-schippers-wijst-kwfverzoek-af.html

De Volkskrant van eind juni citerend : Als dat op EU-niveau werd uitgevoerd, zou dat de prijs van geneesmiddelen kunnen drukken, en kan de farmaceutische industrie, waar nodig, effectiever worden aangepakt. Dat is vaak nodig, getuige de afspraken die de farmaceuten Novartis en Johnson & Johnson in 2005 hebben gemaakt om de introductie van een goedkope versie van de pijnstiller Fentanyl te voorkomen. En getuige de uitspraak van Bayer-topman Marijn Dekkers, eind vorig jaar, dat het kankermedicijn Nexavar is ontwikkeld 'voor westerse patiënten die het zich kunnen veroorloven'. Hoe het probleem met de dure kankergeneesmiddelen ook wordt gedefinieerd, de farmaceutische industrie maakt er deel van uit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lobbyring

Organon heeft bij de registratie flink onderhandeld met de FDA over de bijsluiter van NuvaRing. Volgens een artikel in De Correspondent met succes, waardoor bepaalde risico’s van de vaginale anticonceptiering niet zijn vermeld in de Amerikaanse bijsluiter.

Volgens het artikel was bij registratie bekend dat NuvaRing pieken gaf in de hormoonspiegels. Dat liet een kleine studie zien. Deze meting staat tegenover de claim van gelijkmatige hormoonafgifte door de ring.  Ook was er al meer bekend over het tromboserisico, bijvoorbeeld door een specifiek geval van een 26-jarige vrouw die in een klinische studie een diepe veneuze trombose in haar linkerbeen kreeg  na acht dagen de NuvaRing gedragen te hebben.

Organon heeft beide punten succesvol buiten de bijsluiter weten te houden, volgens De Correspondent. De ring heeft daarop een groot marktaandeel gekregen. In 2013 leverde NuvaRing de huidige eigenaar MSD 686 miljoen dollar op.

De Correspondent baseert zich op informatie die bekend werd door de rechtszaak die MSD in juni heeft afgerond bij het Hooggerechtshof in Amerika. Klagers beschuldigden het bedrijf van achterhouden van informatie die op gezondheidsrisico’s als trombose, embolie en herseninfarcten zou wijzen. MSD werd niet schuldig bevonden aan het achterhouden van informatie, maar moest wel 100 miljoen dollar betalen aan het gros van 3800 klagers.
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zegt in een reactie dat ze van begin af aan heeft gewezen op een verhoogd tromboserisico van NuvaRing, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Marvelon, een derdegeneratiepil van Organon. ‘Wij hebben nadrukkelijk niet toegestaan dat Organon als claim in de bijsluiter mocht zetten dat de hormoonwaarden beter of geleidelijker waren dan de dagelijkse pieken die je bij een pil zou zien’, aldus het CBG tegen De Correspondent.

Fabrikant MSD noemt het artikel in De Correspondent suggestief, en vreest onrust onder vrouwen en artsen. ‘Alle gecombineerde hormonale anticonceptiemiddelen verwijzen in de bijsluiter naar een verhoogd risico op trombose.  NuvaRing is hier geen uitzondering op’, aldus het bedrijf.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij de beesten af

Professor Rik Torfs en de ethische commissie van de KU Leuven hebben het groene licht gegeven voor de voortzetting van de cocaïne-experimenten. Tot minstens 2015 zullen KU Leuven-wetenschappers aapjes verslaafd blijven maken aan cocaïne om zogezegd een betere kijk te krijgen op verslavingsprocessen bij de mens.

Er is toch geen enkel zinnig mens die deze dierproeven aanvaardbaar vindt? En wat alles nog perverser maakt, is dat deze experimenten betaald worden met jouw belastinggeld! De voorbije jaren is er zomaar een slordige €341.500 aan belastinggeld uitgekeerd aan de KU Leuven voor deze experimenten.

Torfs laat eindelijk zijn ware gezicht zien. Een man die niet op durft te staan tegen onacceptabele toestanden in zijn universiteit. Binnenkort pakt ADC (Anti Dierproeven Coalitie) met een nieuw KU Leuven-schandaal uit. Want voor de dieren zullen we er staan, altijd en tot de klus geklaard is!

http://www.stopdierproeven.org/adc/wereldrecord-coke-snuiven-kul

-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Het moeilijkste in het leven is weten met welke schepen je moet
oversteken en welke je achter je moet verbranden.
David Russell

Kruipcursus in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=Oql972Jht5k
Gezonde agenda in de kijker http://www.gezondverstandavonden.nl/page32.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: