28 okt. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 143

In de kijker :

* Lekkage
* Prikkeltjes
* Verdraaien van feiten
* Juncker's koehandel
* Ouderen in de kou
* Lichtje in de duisternis
* Zorggemeente
* Hoor en wederhoor
* Aandacht voor SBS
* Artikel 13
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lekkage

Gelekte documenten van een bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over ebola onthullen details over de ontwikkeling en productie van vaccins tegen dit virus.
De documenten zijn in handen gekomen van de redactie van Science Insider, de website van het wetenschapsblad Science over wetenschapsbeleid. De bijeenkomst over 'toegang tot en financiering van ebola-vaccins' vond donderdag plaats. In de documenten staan harde cijfers, die laten zien dat er nog heel wat hordes te nemen zijn voor er een werkzaam vaccin beschikbaar komt.

Een van de studies moet in Liberia gaan plaatsvinden onder 12.000 deelnemers. De helft van hen zal een werkzaam vaccin krijgen, de andere helft een placebo. Mogelijk wordt er een tweede vaccin van het bedrijf Newlink Genetics aan de studie toegevoegd.

Een tweede studie moet tegelijk in Sierra Leone van start gaan. Hier zal niemand een placebo krijgen, maar krijgen hulpverleners op verschillende momenten het vaccin toegediend, zodat de onderzoekers hun besmettingsgraad onderling kunnen vergelijken.

Een Noors instituut berekende dat de productie van 27 miljoen doses van een vaccin 73 miljoen dollar zullen kosten, ongeveer 50 miljoen euro. De vaccincampagne zal nog eens hetzelfde bedrag kosten.

Een 'multi-donorclub’ van verschillende landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk, zal deze bedragen moeten gaan ophoesten.


Opmerking: deze plannen krijgen een vreemd bijsmaakje als we die even naast dit nieuwsbericht van 2 oktober zetten: 'De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) ziet enkele tekenen die wijzen op een lichte verbetering van de ebola-epidemie in West-Afrika. Het goede nieuws is in de eerste plaats te danken aan de verbetering van de situatie in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia. In de afgelopen week zijn daar geen nieuwe besmettingen gemeld. Dat deelde de organisatie mee vanuit Genève. En: In de drie ergst getroffen landen - Guinee, Liberia en Sierra Leone - is het aantal geregistreerde nieuwe gevallen voor de tweede week op rij gedaald. (Bron: De Morgen)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Dood door vaccinatie: sterftecijfers van kinderen nà vaccinatie in ontwikkelingslanden worden voortaan in de annalen NIET meer meegenomen en genoteerd als 'niet gerelateerd aan...' Een kind dat overlijdt aan een vaccin wordt als een 'niet AEFI' (Adverse Events Following Immunisation) beschouwd. Laakbaar/kwalijk uitvloeisel van een recent ingevoerde WHO-richtlijn: http://childhealthsafety.wordpress.com/2014/02/05/w-h-o-ensures-3rd-wrld-child-vaccine-deaths-not-recorded/

* Hoger verzuim door griepprik? : Uit onderzoek onder ziekenhuispersoneel blijkt geen aantoonbaar verband tussen vaccinatiegraad en mate van ziekteverzuim te bestaan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Vernet Verzuimnetwerk B.V. concluderen dit uit onderzoek naar de relatie tussen de influenza vaccinatiegraad in het najaar van 2012 en het ziekteverzuim in het 1e kwartaal 2013. Ook bleken weinig ziekenhuismedewerkers zich te vaccineren. Juist bij ziekenhuizen met een hogere vaccinatiegraad blijkt de meldingsfrequentie van verzuim iets hoger te liggen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de vaccinatie tot hoger verzuim leidt. (???) http://www.arbo-online.nl/nieuws/hoger-verzuim-door-griepprik.415836.lynkx?thema=Gezondheidsmanagement

* Hepatitis B vaccin in de zorg: punt 2.5 - Beleid ten aanzien van niet-gevaccineerd risicovormend personeel. Een niet-gevaccineerd persoon (die niet immuun is vanwege geklaarde HBV-infectie), MAG risicohandelingen verrichten mits hij of zij elk kwartaal getest wordt op HBsAg, waarbij het testresultaat negatief moet zijn. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Draaiboeken/Infectieziekten/LCI_draaiboeken/Preventie_iatrogene_transmissie_van_HBV_HCV_en_HIV

* Bijsluiter HBVAXPRO 10 (Hepatitis B voor volwassenen):
Zoals met andere hepatitis B-vaccins is de duur van het beschermende effect bij gezonde gevaccineerden momenteel
NIET bekend: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_HBVAXPRO_HepB_volw

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verdraaien van feiten

Minister Schippers (Volksgezondheid) verdraait de feiten om zo haar plannen voor inperking van de vrije artsenkeuze door te kunnen zetten. Die zware beschuldiging komt van twee prominente deskundigen: prof. dr. Gareth Davies (hoogleraar Europees Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. mr. dr. Jaap Sijmons (hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Utrecht).

De hoogleraren voorspellen dat de wetswijziging - waardoor patiënten zelf niet meer voor hun vertrouwde arts kunnen kiezen, maar er een door de zorgverzekeraar krijgen toegewezen - voor geen enkele Nederlandse rechtbank zal standhouden. Volgens de hoogleraren beroept de minister zich in haar verdediging slechts op een eerste zin van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Ze vinden dat pure misleiding omdat ze de gedetailleerde context daarna gemakshalve weglaat. "Het Hof heeft het niet alleen uitgesproken maar ook omstandig uitgelegd. Deze context laat zien dat de bewindsvrouw er niet aan ontkomt de voorgenomen wetswijziging naar de prullenbak te verwijzen. Het is in strijd is met de Europese wet", zeggen Davies en Sijmons. Beiden vinden het verbazingwekkend dat de minister steeds hetzelfde verhaal blijft opdreunen alsof er geen steekhoudende kritiek is.


De plannen van zorgminister Edith Schippers om de vrije artsenkeuze verder te beperken krijgen het voordeel van de twijfel in de Raad van State. Dat staat in een advies aan de Eerste kamer dat donderdag verscheen.

Volgens de Raad lijkt het stelsel van de Europese richtlijn uit te gaan van een publiek georganiseerd zorgverzekeringsstelsel. Het Nederlandse stelsel gaat uit van een private verzekering onder publieke randvoorwaarden. Dit verschil in opzet roept spanning op, maar er zijn volgens de Raad
'geen redenen om aan te nemen dat het voorgestelde systeem niet verenigbaar zou zijn met het gegarandeerde recht op gezondheidszorg in het EU-Handvest'.
http://www.nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/22722-raad-van-state-ziet-geen-probleem-bij-inperking-vrije-artsenkeuze.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juncker's koehandel
 
De nieuwe Europese Commissie onder voorzitterschap van Jean-Claude Juncker, die op 1 november van start moet gaan, zit nu al in de problemen.

Een derde van alle door de lidstaten voorgestelde kandidaat-eurocommissarissen voldoet eigenlijk niet. Ofwel omdat ze tijdens de hoorzittingen in het Europees Parlement blijk gaven van totaal onvermogen. Ofwel omdat ze de schijn van belangenconflicten niet van zich af konden schudden. Ofwel om politiek inhoudelijke redenen. Soms om een combinatie van alle drie.

Helaas heeft het Europees Parlement zijn rol niet ten volle gespeeld toen het de nieuwe Europese Commissie moest beoordelen. De fractievoorzitters van de christendemocraten, socialisten en liberalen hebben, samen met Juncker en parlementsvoorzitter Martin Schulz, een politiek spel gespeeld waarbij de leden van die drie fracties onder druk werden gezet om toch maar alle kandidaten hun diploma te geven, ook al weet iedereen dat er zoveel eigenlijk gebuisd zijn.
http://www.bartstaes.be/home.php

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderen in de kou

In rap tempo sluiten verzorgingshuizen in Nederland de deuren. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en familie en vrienden mogen een handje helpen. Het programma Zembla onderzoekt wat dit betekent voor kwetsbare ouderen.

Mevrouw Beijer is 91. Een paar keer per week doet ze de boodschappen voor een alleenstaande vriendin van 88, die dementerend is. 'Als ik het niet doe, dan verrekt ze. Maar ik ga er wel aan. Ze belt me ook de hele dag op. Stapelgek wordt ik er van!'

Meneer Sijpestijn (84) verzorgt zijn vrouw. Ze is incontinent, suikerpatiënt en kan hooguit twee meter lopen. 'Ik was, ik strijk, ik kook, ik help haar op de wc, ik maak het huis schoon. Ik doe het graag, maar voor de toekomst hou ik mijn hart vast.'


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lichtje in de duisternis

Verlichting van kassen en sportvelden levert de grootste bijdrage aan het oplichten van de hemel in Nederland. In de avond is het licht van sportvelden nadrukkelijk aanwezig, in de nacht het licht van kassen. Dit komt doordat sportvelden alleen ’s avonds gebruikt worden en de lichtafscherming van kassen in de nacht minder mag zijn dan in de avond. Andere bijdragen komen van de bebouwde omgeving, bedrijventerreinen en wegen.

Dit heeft het RIVM in beeld gebracht met nieuwe lichtkaarten, waarbij gebruik gemaakt is van het verbeterde rekenmodel IPOLicht. Hiermee is de hemelhelderheid voor heel Nederland voor verschillende situaties doorgerekend: voor de avond en de nacht voor zowel helder als bewolkt weer. Op de kaarten blijken snelwegen nauwelijks meer zichtbaar. Dit komt doordat de verlichting buiten de bebouwde omgeving op snelwegen sinds 2014 op veel plaatsen uit staat.

Naast voordelen, heeft verlichting in de avond en nacht ook negatieve effecten, die steeds meer aandacht krijgen. Fysiologische processen van de mens, veel dieren en veel planten zijn namelijk ingesteld op donkerte ’s nachts. Daarnaast verbruikt nachtelijke verlichting veel energie.
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Oplichtende_hemel_Nederland_in_kaart_gebracht

In België een soortgelijk scenario: '
In het verleden stelden de UNESCO en de IAU dat deze verheldering door kunstmatige verlichting niet meer mocht bedragen dan 10%. Met de meer dan 900% in delen en meer dan 300% in zowat heel Vlaanderen, lijkt de hemel bij ons één grote lichtkoepel te vormen'. http://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-lichthinder/over-lichthinder/lichtvervuiling

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zorggemeente

Vanaf 2015 heeft bijna iedere Nederlandse gemeente
sociale wijkteams. Dit zijn teams van hulpverleners die buurtbewoners gaan bijstaan in de zorg, jeugzorg en problemen rond werk en inkomen, zoals uitkeringen en schuldhulpverlening. De gemeenten zien die wijkteams als onmisbaar om de decentralisaties vanaf 1 januari 2015 aan te kunnen.

De drie nieuwe wetten (Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet) die bij de decentralisaties horen, worden straks namelijk niet meer door drie verschillende afdelingen aangepakt, maar door één team. In plaats van verschillende instanties komt er straks één hulpverlener over de vloer bij een gezin met, bijvoorbeeld, een kind dat jeugdzorg nodig heeft en een vader die in de schuldhulpverlening zit. Dat is prettiger voor het gezin en efficiënter en goedkoper voor de gemeente.

Maar uit onderzoek ‘De vormgeving van sociale (wijk)teams.’ dat de Universiteit Twente vorige week uitbracht in samenwerking met de gemeenten Enschede, Leeuwarden en Zaanstad, Platform 31 en BMC Advies, blijkt dat het nog lang niet duidelijk is hoe die wijkteams straks in de praktijk te werk zullen gaan. Sterker nog: veel gemeenten weten nog niet hoe hun wijkteams straks georganiseerd moeten worden en wat precies hun taken zullen zijn.

De organisatie van wijkteams wordt nu veelal aan de hulpverleners zelf overgelaten, zonder dat ze zich daarbij aan bepaalde uitgangspunten moeten houden. Hierdoor is het moeilijk om een werkwijze te ontwikkelen en moet vaak nog worden uitgevonden hoe straks binnen de wijkteams met grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarmee is de
privacy van veel burgers per 2015 in het geding.

Vanaf 2015 heeft bijna iedere Nederlandse gemeente sociale wijkteams. Maar wat ze precies gaan doen, daar zullen we in 2015 pas achterkomen.
https://decorrespondent.nl/1941/Niemand-weet-wat-die-sociale-wijkteams-vanaf-2015-gaan-doen/141069921531-35831844

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoor en wederhoor

Mededeling op de website van het RIVM: Het RIVM staat voor haar onafhankelijkheid, wetenschappelijke kwaliteit en integriteit. Deze waarden werden op 21 oktober 2014 onterecht ter discussie gesteld tijdens een uitzending van het televisieprogramma Dossier EenVandaag.

Het RIVM betreurt het dat zij niet vanaf het begin betrokken is geweest bij de voorbereiding van een uitzending waar harde kritiek geuit wordt op een onderzoek van het RIVM. De inhoud van het RIVM onderzoek heeft naar onze mening geen zorgvuldige plaats gehad in de uitzending. Hierdoor voelen wij ons niet in de gelegenheid gesteld om op een correcte manier in de uitzending te hebben kunnen reageren. Het RIVM heeft slechts een schriftelijke reactie kunnen aanleveren, die is gepubliceerd op de website van Dossier Eenvandaag.

Het RIVM onderschrijft de KNAW code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling en past deze code toe. Dit houdt onder andere in dat geen invalshoeken worden uitgesloten. RIVM treedt daarom actief in overleg met partijen die kritiek hebben op ons onderzoek en entameert zo nodig contra-expertise indien er mogelijk nieuwe inzichten zijn. Dat hoort bij integere wetenschapsbeoefening. In de betreffende uitzending is geen nieuwe informatie naar voren gekomen. In lijn met de door het RIVM gehanteerde zorgvuldigheidseisen, bereiden wij in vervolg op de uitzending een inhoudelijk gesprek voor over PX-10 met de kritische onderzoeker en andere experts.


Reactie EenVandaag: Op donderdag 23 oktober 2014, rond 15.30 uur, komt er een brief van minister Hennis van Defensie aan de Tweede Kamer in reactie op onze uitzending van Dossier EenVandaag over PX-10. In de brief staat dat het RIVM 'niet in staat is gesteld om in de uitzending op de aantijgingen te kunnen reageren'.

Aperte onzin, het RIVM is vanaf 9 oktober via hun afdeling persvoorlichting gevraagd om te reageren op de kritiek die er op hun rapporten is. Eerst telefonisch en daarna per mail. Open en direct, met de kritiekpunten verwoord in de mail. Op dat moment kunnen wij het RIVM nog voor camera interviewen. Dan blijft het stil.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aandacht voor SBS

Jannes Koetsier, arts, voorzitter stichting 'Shakenbaby.nl' : Onterechte beschuldiging geuit door kinderartsen, van mishandeling van hun baby door ouders, shaken-baby-syndroom, moet en kan stoppen.

Ik heb nooit via crowd-funding om financiële steun gevraagd en hoop dat ook niet weer te hoeven doen.
Nu doe ik dat in volle overtuiging wel voor de stichting 'Shakenbaby.nl'. (KvKnr 61664227, ANBI-status wordt aangevraagd)
Deze stichting is opgericht op verzoek van nu 14 ouderparen die ten onrechte door de kinderarts beschuldigd zijn van het mishandelen van hun baby.
Op de website www.shakenbaby.nl zijn een aantal reacties van deze ouders te lezen en ook hoe die onterechte beschuldigingen tot stand komen.
De EenVandaag uitzending dd 14 dec 2013, waarin twee ouderparen hun verhaal vertellen, is ook op de site terug te zien.
Het bestuur van de stichting bestaat uit twee van de ouders en ondergetekende.

Alstublieft, lees de reacties van de getroffen ouders op shakenbaby.nl
Wat deze onschuldige ouders meemaken als gevolg van de beschuldiging door de kinderarts is te erg voor woorden:
Uithuisplaatsing van de baby en/of broertje of zusje, huiszoeking, strafrechtonderzoek, voorarrest, terwijl je baby is overleden of beschadigd of afgepakt.
In Nederland doet een dergelijk drama zich naar schatting
20 tot 30 keer per jaar voor.
Ik sprak al deze ouders persoonlijk en onderzocht het medische verhaal. Voor mij staat hun onschuld vast. Zonder uitzondering willen de ouders via deze stichting actie om andere ouders en kinderen zo'n drama te besparen.

Daarom is de stichting nu concreet actief:
- Om de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) met juridische hulp te dwingen tot beleidsaanpassing, die zeer wel mogelijk is, zodat onterechte shakenbaby-beschuldigingen voorkomen worden.
- Met journalist Daan de Wit (auteur van 'Dossier mexicaanse griep') de shaken-baby-syndroom veronderstelling, helemaal uitzoeken, beschrijven en in boekvorm uitgeven.
- Om ouders die onterecht beschuldigd worden van mishandeling van hun baby medisch en juridisch bij te staan.
Voor deze activiteiten is uw financiële hulp en morele steun nodig. Mijn inzet is uiteraard vrijwilligerswerk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 13

Het ministerie van VWS start een propagandacampagne over de zorg die per 1 januari drastisch gaat veranderen. Veel zorg, zoals de
jeugdzorg inclusief de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen, wordt overgedragen aan de gemeentes.

Een gigantische en riskante operatie, waarvan nog maar zeer de vraag is of deze succesvol zal verlopen. Ondertussen is er nog een andere ontwikkeling, die minstens even riskant is, maar waaraan veel minder aandacht besteed wordt: de steeds grotere macht die de regering geeft aan de zorgverzekeraars in haar (tot nu toe weinig succesvolle) poging de kosten van de gezondheidszorg te beteugelen.

Als de eerste kamer akkoord gaat met aanpassing van art. 13 van de zorgverzekeringswet dan wordt de macht van de zorgverzekeraars helemaal onbegrensd. Ze mogen dan polissen aanbieden die alleen nog die zorg vergoeden die zij inkopen. Weg vrije artsenkeuze. Als extraatje ligt er nog een wetsvoorstel om zorgverzekeraars inzage te geven in de dossiers, zodat ze beter fraude kunnen opsporen. Een door de minister zelf ingestelde commissie raadde dat af, maar als een advies je niet bevalt dan negeer je het toch gewoon?

Nu al bemoeien zorgverzekeraars zich met de inhoud van de zorg. Als de wijziging van art. 13 in de eerste kamer wordt aangenomen dan zijn ze heer en meester en kan niemand meer enig tegenspel bieden. De patiënt wordt hier beslist niet beter van. Zorgaanbieders staan dan compleet machteloos. Het enige wat we dan nog kunnen doen is verzuchten: verlos ons van de zorgverzekeraar. En, als het kan, ook van minister Schippers.


http://medischcontact.artsennet.nl/Opinie/Blogs/Menno-Oosterhoff/Bericht-Menno-Oosterhoff/146921/En-verlos-ons-van-de-zorgverzekeraar-Menno-Oosterhoff.htm?utm_source=subscribers_medischcontact_dagelijks&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=20141022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

'Leren van kwakzalvers' - Wetenschappelijk gezien kunnen de alternatieven veel meer van ons leren dan andersom. Maar geneeskunde bestaat uit meer dan hard science. Wij betalen de rekening - en de alternatieven plukken de vruchten - van het gebrek aan aandacht daarvoor binnen de reguliere geneeskunde.
Prof. dr. Y.M. Smulders

Power of the heart in de kijker: http://www.changethinkpositive.be/tpothe.html-0
Gezonde boeken in de kijker : http://www.succesboeken.com/
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page40.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: