9 dec. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 149In de kijker :

* Stemmen met de voeten
* Prikkeltjes
* Geen rook zonder vuur
* Suikerzoet
* Illegaal boeketje
* Potentieel gevaarlijk
* Weg werptasjes
* Fairlife
* Samen delen
* Nieuwe start
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stemmen met de voeten

De aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet ontneemt chronisch zieken en gehandicapten niet alleen de mogelijkheid van een vrije artsenkeuze. Zij zijn evenmin in de positie om van zorgverzekeraar te veranderen.

Een dezer dagen wordt het wetsvoorstel ‘Verbod op verticale integratie’ ofwel de wijziging van artikel 13, die de vrije artsenkeuze regelt, in de Eerste Kamer behandeld. Wie denkt dat het met deze wetswijziging niet zo'n vaart zal lopen, en dat er genoeg te kiezen blijft voor zijn patiënten, heeft het goed mis. De consequenties, zeker voor chronisch zieken en gehandicapten, zijn groot. En de vrijheid om naar een andere verzekeraar over te stappen is een wassen neus.

De minister gaat ervan uit dat patiënten, als zij niet tevreden zijn over hun polis, een keer per jaar kunnen overstappen naar een andere verzekeraar; zij kunnen ‘stemmen met de voeten’. Maar voor chronisch zieken en gehandicapten is dit geen reële optie. Als een patiënt die een PGB (persoonsgebonden budget) heeft, besluit om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen, vervalt het PGB. Er moet dan opnieuw een aanvraagprocedure worden doorlopen.

Hoe kunnen chronische patiënten in vredesnaam op deze ingrijpende veranderingen anticiperen en op dit moment een juiste polis uitkiezen? Daar komt nog bij dat de aanstaande gecontracteerde zorgverleners en ziekenhuizen nog niet bekend zijn, en patiënten dus niet weten in hoeverre de huidige zorgverleners binnen de gekozen polis blijven vallen. Uit staatsrechtelijk en democratisch oogpunt is het op zijn minst bijzonder te noemen dat een nog te behandelen wetsvoorstel reeds wordt uitgevoerd in de polissen van 2015.

Kortom, het ‘stemmen met de voeten’ is voor chronisch zieken en gehandicapten een illusie. In werkelijkheid blijkt keuzevrijheid slechts beschikbaar voor een selecte groep. Burgers met een ruime beurs kunnen kiezen voor een (steeds) duurdere restitutiepolis. Chronische patiënten en gehandicapten zitten ‘gevangen’ bij dezelfde zorgverzekeraar.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Griepprik werkt niet (nogmaals): Mensen die zijn gevaccineerd tegen griep krijgen even vaak griep als niet-gevaccineerden. Dat meldt opiniepeiler Maurice De Hond op basis van onderzoek onder vijftienduizend Nederlanders, met en zonder griepprik. Uit het onderzoek zou blijken dat er nauwelijks voordeel te behalen is met de griepprik. In tegenstelling tot wat het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beweert, zorgt de prik er volgens De Hond helemaal niet voor dat de kans om griep op te lopen 'veel kleiner' wordt. Jaarlijks krijgen zo'n drie miljoen mensen, voornamelijk ouderen en andere risicogroepen, een griepprik. De Hond pleit naar een onafhankelijk onderzoek naar het nut van de vaccinatie. Jaarlijks is er een vermogen gemoeid met de vaccinatieronde (60 miljoen euro per jaar). http://www.nu.nl/gezondheid/2438904/griepprik-werkt-niet.html

* Het RIVM spreekt zichzelf danig tegen: Op hun website: De inentingen beschermen meer dan 25 jaar tegen hepatitis B. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/De_ziekten/Hepatitis_B
- Bijsluiter 1: 'Zoals met andere hepatitis B-vaccins is de duur van het beschermende effect bij gezonde gevaccineerden momenteel NIET bekend'. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_HBVAXPRO_HepB_volw
- Bijsluiter 2: 'Het is aangetoond dat beschermende antistoffen tegen hepatitis-B minimaal 3,5 jaar aanwezig zijn bij meer dan 90% van de kinderen die vier doses Infanrix hexa toegediend hebben gekregen'. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_Infanrix_Hexa_DKTP_Hib_HepB

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geen rook zonder vuur

De wetgeving staat bol van onjuistheden en regelt niet wat nu juist wel noodzakelijk is.

Brancheorganisatie “Elektronische Sigaretten Bond Nederland” (kortweg: Esigbond) heeft kennis genomen van het “Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret” die op 28 november is gepubliceerd in het staatsblad.

De Esigbond is geschokt door de inhoud van deze nieuwe wetgeving, waarin wel de nieuwste en meest geavanceerde producten worden geweerd, maar het door de Esigbond en de Tweede Kamer zo gewenste verbod op verkoop aan kinderen niet is opgenomen. De wet vermeldt zelfs expliciet dat deze niet geldt voor de shisha-pen, daar waar deze nu juist de aanleiding tot strengere wetgeving vormde. De Esigbond stelt vast dat de wetgever door onkunde en onwetendheid een wet heeft opgesteld die de plank volledig mis slaat en meer kwaad dan goed doet.

Het Ministerie van VWS heeft in opdracht van staatssecretaris Van Rijn de taak gekregen om de verkoop van elektronische sigaretten te beperken, naar aanleiding van Kamervragen over de shisha-pen en het gebruik ervan door jongeren. Ook de Esigbond roept al jaren om nadere wetgeving die verkoop aan jongeren verbiedt en regels opstelt om de kwaliteit en veiligheid van de aangeboden producten te kunnen waarborgen.

Hoewel de Esigbond vooraf betrokken werd bij het opstellen van deze wetgeving en reeds toen haar zorgen heeft geuit over diverse punten, is hier te weinig mee gedaan. Ten onrechte wordt in de toelichting dan ook gemeld dat de Esigbond zich in deze wet kan vinden. De Esigbond staat voor het benutten van de vele voordelen van de e-sigaret en tegelijkertijd het beperken van de nadelen. En daarvan is in deze wet weinig terug te vinden. De komende wetgeving schiet haar doel voorbij en de volksgezondheid van de (rokende) consument wordt nu juist bedreigd in plaats van beschermd. Dat keurt de Esigbond ondubbelzinnig af.http://esigbond.nl/77-news/99-nieuwe-wet-inzake-e-sigaretten-volstrekt-ontoereikend

Zit dit hier misschien achter?: De tabaksindustrie heeft 97 fulltime lobbyisten in Brussel rondlopen: http://www.tabaknee.nl/tabakslobby/de-mensen-achter-de-lobby/28-de-mensen-achter-de-lobby/94-hans-hillen-de-senator-die-zijn-tabaks-bv-verzweeg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikerzoet

Uit een onderzoek dat recent verscheen in Nature bleek dat de kunstmatige zoetstof sacharine de darmflora zodanig beïnvloedt dat we er uiteindelijk insuline-resistent door worden. Dat betekent dat het middeltje dat we gebruiken om niet teveel suiker binnen te krijgen ongemerkt tot hetzelfde effect leidt: we worden er dik van omdat ons lichaam niet meer met suikers om kan gaan en worden daardoor uiteindelijke diabeet II.

Een nieuw onderzoek dat in
PLOS One verscheen laat zien dat ook aspartaam - dat veel vaker wordt gebruikt tegenwoordig dan sacharine - diezelfde werking heeft. Beide stoffen hebben geen invloed op ons lichaam, maar op de medewerkers in onze darmen die er voor helpen zorgen dat ons eten op de juiste manier wordt verteerd, getransporteerd en opgenomen in ons lichaam. De studie in PLOS One is gebaseerd op muizen. Die worden weliswaar niet dikker van aspartaam, maar laten wel een zich ontwikkelende intolerantie voor suikers zien. Dat zou een gevolg zijn van korte keten vetzuren die zorgen voor de biosynthese van suikers.

Kort gezegd lijkt het erop dat zowel
sacharine als aspartaam aanzetten tot het opjagen van de bloedsuikerspiegel en daardoor voor problemen zorgen die niet verschillen van de consumptie van suiker zelf. Uiteindelijk kan daardoor ons lichaam suikers niet meer goed metaboliseren, waardoor we te dik worden en diabeet kunnen worden. Die conclusie trekt - speculatief, zoals ze toegeeft - de jonge bioloog Sheena Faherty in haar opinieblog op The Scientific American.http://www.foodlog.nl/short-news/detail/je-wordt-juist-dikker-van-kunstmatige-zoetstoffen/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Illegaal boeketje

Meer dan een derde van de in Nederlandse tuincentra, doe-het-zelfketens en supermarkten verkochte bloemen, planten en bollen bevat verboden pesticiden. Liefst 79 procent bevat residuen van pesticiden die zeer schadelijk zijn voor bijen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van Greenpeace.

Een onafhankelijk laboratorium heeft tuinplanten, kamerplanten en snijbloemen onderzocht die worden verkocht bij GroenRijk, Life & Garden, Hornbach, Praxis, Gamma en Jumbo. De Nederlandse sierteeltsector blijkt grootverbruiker van illegale pesticiden: 36 procent van de bij deze zes winkels verkochte bloemen, planten en bollen bevat verboden bestrijdingsmiddelen. Bijen lopen groot gevaar door het pesticidegebruik in de sierteeltsector. Maar liefst 79 procent van de planten bevat residuen van middelen die zeer giftig zijn voor bijen. De kans is groot dat bijen tijdens de teelt aan deze middelen worden blootgesteld. Direct, omdat ze hun eten en drinken halen op de giftige planten, of indirect, via het afvoerwater van de kassen dat in het oppervlaktewater terecht komt.

Kees Kodde, programmaleider Landbouw van Greenpeace: “
Retailketens en de politiek moeten veel strenger optreden tegen illegaal gebruik. Daarnaast zijn veel pesticiden die zeer schadelijk zijn voor bijen, zoals neonicotinoïden, nog gewoon legaal. De Tweede Kamer kan deze week de regering dwingen deze neonicotinoïden te verbieden.”

De Kamer heeft in meerderheid een motie aangenomen om het gebruik van neonicotinoïden te verbieden. Op 4 december aanstaande vindt in Den Haag een Algemeen Overleg plaats waarbij de de Kamerleden verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma kunnen opdragen deze motie uit te voeren.
http://www.duurzaamnieuws.nl/nederlandse-bloemen-en-planten-bevatten-illegaal-landbouwgif/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potentieel gevaarlijk

Vorig jaar heeft de EFSA de synthetische zoetstof aspartaam bij inname van 40 mg/kg alweer veilig verklaard, na een grondig onderzoek van alle studies gedaan rond aspartaam. Maar sommige onderzoeksgroepen zijn het daarover niet eens. Onderzoekers van het Cesare Maltoni Cancer Research Center (Bologna) geloven dat er duidelijke aanwijzingen bestaan dat aspartaam kankerverwekkend is en dat de EFSA haar opinie dringend moet herzien. Zij hebben zelf een aantal oude aspartaamstudies van onder het stof gehaald.

Elk voedseladditief moet onderworpen worden aan grondige toxicologische tests. Al in de jaren zestig bestonden daarvoor richtlijnen, die later regelmatig geüpdatet werden. G.D. Searle, toenmalig producent van aspartaam, diende in de jaren zeventig drie toxicologische studies in bij de FDA, het Amerikaanse agentschap dat de kwaliteit van voedsel en medicijnen moet bewaken. Deze studies zijn pas recent publiek gemaakt via de website van de EFSA en dus nooit voorgelegd geweest aan peer review.

Welnu, die studies gaven al blijk van enige toxiciteit. De ratten van G.D. Searle (NB het bedrijf deed de studies niet zelf) aten minder en de vrouwelijke ratten kregen vaker borstkanker of andere tumoren. Aan het eind van de derde studie waren er in de controlegroep dubbel zoveel muizen nog in leven als in de aspartaamgroep. Daling van lichaamsgewicht kwam ook tot uiting in studies die in de jaren tachtig werden gedaan, maar een toename van tumoren werd niet meer vastgesteld.
Aspartaam is een gif, dat is een feit, en dit vanwege drie afbraakproducten: methanol, aspartaat en diketopiperazine. Diketopiperazine is een carcinogeen (Rycerz 2013). De EFSA heeft besloten dat aspartaam in normaal geconsumeerde hoeveelheden niet schadelijk is. Dat is hún interpretatie. Een andere redelijke interpretatie is: aspartaam is potentieel gevaarlijk en is een erg overbodig voedseladditief (Shankar 2013). En laten we wel wezen: er zijn nog andere dierstudies die geen fraai beeld van aspartaam schetsen (Humphries 2008).https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/1151

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weg werptasjes

Plastic wegwerptasjes vervuilen het milieu, in het bijzonder het water en ecosystemen. De leden van het Europees Parlement stemden tijdens de laatste plenaire vergadering in april over maatregelen om het gebruik van lichtgewicht plastic tasjes te verlagen met de helft tegen 2017 en met 80% ten opzichte van het niveau van 2010 tegen 2019. In 2010 werden bijna 200 tasjes per EU-burger op de markt gebracht volgens een schatting van de onderzoeksdienst van het Europees Parlement.

Naast een vermindering van het verbruik van de lichtgewicht plastic tasjes, voorziet het goedgekeurde voorstel ook in het vragen van een verplichte bijdrage voor draagtassen bij supermarkten en andere levensmiddelenwinkels en een aanbeveling om hiervoor een vergoeding te vragen in de non-food sector. Daarnaast is er een mogelijke verlaging van de kosten voor tassen die biologisch afbreekbaar en composteerbaar zijn.

Kleine plastic zakjes die gebruikt worden voor losse voeding, moeten geleidelijk worden vervangen door zakken van gerecycleerd papier of biologisch afbreekbare en composteerbare zakken tegen 2019.

De rapporteur, Margrete Auken (Groenen/EVA) zei: "De leden hebben gestemd om de EU-regels die gericht zijn op het verminderen van het gebruik van plastic tasjes en afval aanzienlijk te versterken, vooral om verplichte Europese reductiedoelstellingen vast te stellen en de vereiste dat plastic tasjes een prijs moeten hebben. De landen die voorop lopen, hebben al laten zien dat het drastisch verminderen van de consumptie van deze wegwerptasjes gemakkelijk te bereiken is met coherent beleid."
http://www.biojournaal.nl/artikel/17490/Geen-plastic-tasjes-meer-in-het-milieu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fairlife

Frisdrankengigant Coca-Cola gaat vanaf volgende maand melk verkopen. Geen gewone melk, maar 'met minder suiker, meer eiwitten en lactosevrij', schrijft De Levensmiddelenkrant, en vooral: twee keer zo duur.

Fairlife: duurzaam, diervriendelijk, familiebedrijven. De melk krijgt de naam Fairlife. Volgens Sandy Douglas, senior vice-president, gaat de melk er voor zorgen dat het 'geld regent' - nadat enige tijd geïnvesteerd is in het bouwen van het merk. Douglas stelt dat de melk beter smaakt dan gewone melk en een hogere voedingswaarde heeft. Fairlife wordt gemaakt door 92 familiebedrijven - verenigd in de zuivelcooperatie
Select Milk Producers - die duurzaam en diervriendelijk werken met 'hoogwaardige processen' en een 'eigen melkfilteringsproces'. Dat is andere koek dan de megamelkveehouderijen met soms wel meer dan 30.000 koeien die voor de bulk van Amerika's melk zorgen.

De marktintroductie van Fairlife gaat gepaard met 'ademloze' promotiematerialen die claimen dat de nieuwe melk '
melk zal brengen waar het nog nooit geweest is', schrijft The Independent. Maar het gaat dan ook om de 'premiumisering' van melk, stelt Coca-Cola. http://www.foodlog.nl/short-news/detail/coca-cola-gaat-melk-maken/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samen delen

Misschien kunnen we door de crisis minder kopen en gaan we uit noodzaak op zoek naar alternatieven. Misschien zijn we het beu om onze berghokken en tuinhuizen vol te stouwen met spullen die we haast nooit gebruiken. Of misschien beseffen we dat onze bezitsdrang de planeet naar de verdommenis helpt. Of misschien voelen we dat delen deugd doet en menselijke warmte genereert.

Digitale platformen zoals Peerby, die het buurtbewoners makkelijk maken om gereedschap uit te lenen. Ruilkasten waar treinreizigers boeken achterlaten en meenemen. Speel-o-theken waar (groot)ouders "nieuw" speelgoed ontlenen. Tot zelfs weggeefwinkels. Gratis bestaat, laat dat duidelijk zijn.

Het is een manier van leven en van kijken. Een nieuwe visie die broodnodig is, gezien de bloedarmoede en het gebrek aan inspiratie bij onze politieke leiders.

Bewust consumeren en consuminderen zijn de wapens die wij als burgers hebben om de groei om te buigen in de richting die wij willen: een aangroei van duurzaamheid, levenskwaliteit en welzijn. Dus help de vernieuwing en steun deze initiatieven. Omdat we beter verdienen dan wat we nu krijgen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe start

De nieuwe Europese Commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, wil met een aantal maatregelen een 'nieuwe start maken' voor TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU.

Ze zet in op meer transparantie. "Er bestaan op dit moment heel wat mythes rond dit verdrag", zegt Malmström. "
Ik kom uit een land waar we transparantie in ons DNA hebben", voegt de van oorsprong Zweedse toe. Ze is van plan alle 751 Europarlementsleden de mogelijkheid te bieden om vertrouwelijke documenten te raadplegen in een leeszaal. Dat voorrecht wordt momenteel gereserveerd aan een kleine groep experts onder de volksvertegenwoordigers. Ook wil de Commissie minder documenten als vertrouwelijk bestempelen, waardoor ze ook buiten de leeszaal makkelijker te raadplegen zullen zijn. Tegenover het publiek wil de Commissie meer open kaart spelen door Europese voorstellen aan Washington te publiceren op een website', meldt Vilt.

Tegenstanders van het vrijhandelsakkoord streven er al lang meer inzicht te krijgen in de onderhandelingen en resultaten daarvan. Zij vrezen onder meer voor aantasting van de Europese normen op het gebied van voedselveiligheid en milieu. foodwatch startte, samen met andere 250 andere Europese organisaties recent een eigen burgerinitiatief om de Europese Commissie tot meer openheid te dwingen. Dat initiatief kwam in de pers op hetzelfde moment dat het onderhandelingsmandaat voor TTIP werd 'declassified'.

De nieuwe transparantie is niet automatisch van toepassing op andere vrijhandels-onderhandelingen van de Europese Commissie, schrijft Vilt. Wel moeten
'commissarissen, hun kabinetten en directeurs-generaal voortaan al hun contacten met belangengroepen en personen openbaren, inclusief tijd, plaats en de aangesneden dossiers'. Dat is in lijn met een principebesluit dat de nieuwe Commissie vorige week nam. http://www.foodlog.nl/short-news/detail/ec-wil-mythes-rond-ttip-wegnemen/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

Als je plan voor 1 jaar is, plant dan rijst.
Als je plan voor 10 jaar is, plant dan bomen.
Als je plan voor 100 jaar geldt, onderricht dan kinderen.
Confucius (551–479 v.Chr.)

Website in de kijker: http://eenveilignest.nl/
Macht van de media in de kijker: http://www.mo.be/debat-de-nieuwsindustrie
Gezonde boeken in de kijker: http://www.succesboeken.com/
Gezonde lezingen in de kijker: http://www.gezondverstandavonden.nl/page42.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: