17 feb. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 159
In de kijker :

* Valentijn
* Prikkeltjes
* Lucratieve automaat
* Infecties zijn goed
* Lege huls
* Tussen de oren
* De man van Zwan
* De val van een ster
* Zorgminister
* Klerewereld
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentijn

Afgelopen vrijdag vond het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium plaats in Antwerpen. Dit jaar grotendeels rondom het thema 'Kinkhoest'. Niet alleen werd duidelijk dat het beleid ten aanzien van het vaccineren van zwangeren in België verscherpt zal worden, maar dat daarnaast iedereen die in contact komt met zuigelingen (alsnog) ingeënt zal moéten (?) worden. De Hoge Gezondheidsraad pleit er dan ook voor alle volwassenen in de komende jaren in te enten tegen kinkhoest (Pertussis). https://www.uantwerpen.be/en/rg/cev/education-and-courses/valentijn-vaccinatie/programma-en-info/

Doelgroepen:
1. Zuigelingen (ook prematuren) moeten vanaf de leeftijd van 8 weken een eerste dosis van het pediatrische DTPa-vaccin krijgen.
2.
Op de leeftijd van 14-16 jaar wordt de systematische toediening van één dosis dTpa aanbevolen, als herhalingsvaccinatie tegen kinkhoest, difterie en tetanus.
3.
Voor alle volwassenen die een herhalingsinenting tegen tetanus/difterie nodig hebben (om de tien jaar), wordt in de komende jaren de toediening van één dosis dTpa aanbevolen, ongeacht de voorgeschiedenis van een (volledige of onvolledige) kinkhoest- vaccinatie.
4.
Voor iedere zwangere vrouw wordt kinkhoestvaccinatie tussen week 24 en week 32 van de zwangerschap aanbevolen, ongeacht of de vrouw voordien een herhalingsinenting kreeg.
5.
Cocoonvaccinatie wordt voor partner en andere adolescenten en volwassenen die met de zuigeling in contact komen dringend aanbevolen (d.w.z. ouders, grootouders, broers/zussen, zorgpersoneel...).

Wat op deze dag NIET aan de orde kwam:
* Een (recente!) studie van de FDA wijst uit dat de kinkhoestcomponent in het vaccin verspreid kan worden naar anderen, ook ongevaccineerden.
* Infectieziektebulletin België: Er werd een progressieve verzwakking van de immuniteit geconstateerd bij wie al gevaccineerd was of vroeger geïnfecteerd werd.
* In Nederland wordt het vaccineren van zwangeren NIET aanbevolen (RIVM bulletin oktober 2014): 'Wij concluderen dat vaccinatie van moeders tijdens of net na de zwangerschap om besmetting van hun baby’s te voorkomen, niet kosteneffectief is. Het kan onethisch zijn om mensen die zelf een klein risico op ernstige ziekte lopen, te vaccineren (met het risico op bijwerkingen) om hiermee anderen te beschermen.'
* Dat het 'kinkhoestprikje' dan ook nog eens difterie en tetanus bevat, wordt gemakshalve maar even vergeten...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Vervroegd vaccineren: Er komen steeds meer (verontrustende) berichten binnen, dat in tegenstelling tot vroeger (toen het inenten pas met 3 maanden van start ging), consultatiebureaus nu al hummeltjes van 4 weken oproepen voor de eerste 'prikjes'. Ook het RIVM staat hier helemaal achter: 'Het is te laat en niet wenselijk om de eerste vaccinatie na de leeftijd van 9 weken te geven. De vaccins van het zuigelingenschema (DKTP-Hib-HepB en Pneu) zijn geregistreerd en/of uitgebreid onderzocht bij kinderen van 6 weken en ouder. Beperkter onderzoeksgegevens laten zien dat op individuele indicatie de vaccins vanaf de leeftijd van 4 weken kunnen worden toegediend met voldoende effectiviteit en toereikende bescherming.' Heel bijzonder (én vragenoproepend) is dan wel deze vermelding: ...zijn geregistreerd EN/OF uitgebreid onderzocht...http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Uitvoeringsregels_RVP_2014/Inhoud/4_Het_tijdstip_van_vaccinatie

* Trendy: dé nieuwe website van het Rijksvaccinatieprogramma. En we leren we er weer heel wat bij... Deze tip bv kenden we nog niet (en vertel dàt maar eens aan je babietje van 4-6wk oud): 'Fietsen met de benen na de vaccinatie helpt om lokale klachten te verminderen.' En dan het aparte knopje 'Bijwerkingen'. Nemen we bijvoorbeeld het hpv vaccin en dan lezen we dit: 'In die 20 jaar zijn er geen ernstige bijwerkingen van HPV-vaccinatie vastgesteld.' Ach ja, de 'discrepantie' tussen Lareb en het RIVM schijnt nog steeds niet opgelost te zijn ('gemelde bijwerkingen wil niet zeggen dat deze serieus genomen/onderzocht moeten worden'). Op de Lareb website: aantal meldingen hpv-vaccin (Cervarix): 995 – waarvan ernstig 42. http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucratieve automaat

Lotte Aalsteens, journaliste van De Standaard, verwondert zich de nog altijd in ruime mate aanwezige frisdrankautomaten op Vlaamse middelbare scholen.
Het verband tussen het drinken van suikerhoudende dranken en overgewicht wordt immers steeds duidelijker en recent gaf zelfs de WHO de aanbeveling om de consumptie van frisdrank te beperken.

Eén op de vijf Belgische scholieren is te zwaar. Aanleiding voor De Standaard om nog eens goed naar de frisdrankautomaat op school te kijken. In september 2005 kondigde de toenmalige minister van Onderwijs in België een frisdrankverbod op school aan. Dat had een licht effect. Het aantal middelbare scholen met een frisdrankautomaat daalde van 72 naar 62% in 2009. Daarna stagneerde de afname.

Het blijkt dat de frisdrankautomaten scholen een leuke bijverdienste opleveren. Volgens de Standaard gaat het over enkele duizenden euro’s per jaar. Op grote scholen kan het zelfs oplopen naar 10.000 euro per jaar, schat het Vigez.

Van de overheid hebben de scholen en koepels weinig steun voor een brede aanpak te verwachten. Hilde Crevits, de Vlaamse minister van Onderwijs, is niet van plan om frisdrankautomaten op school te verbieden.

En daarom blijft de frisdrankautomaat gewoon staan.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecties zijn goed

Recentelijk doorgemaakte infecties verlagen het risico op
reumatoïde artritis (RA). Dat blijkt uit onderzoek van Maria Sandberg e.a. onder 6401 personen in Zweden. De resultaten staan in Annals of the Rheumatic Diseases.

De onderzoekers vonden dat een genitale, darm- of urineweginfectie binnen een tijdsbestek van twee jaar beschermt tegen het ontwikkelen van RA. De verlaging van het risico bedroeg respectievelijk 20, 29 en 22 procent. Had iemand alle drie infecties gehad, dan verlaagde dat de kans op RA binnen twee jaar zelfs met 50 procent. Voor infecties aan de luchtwegen en pneumonie werden dergelijke verbanden niet gevonden.

Een verklaring voor de gevonden correlaties zoeken Sandberg e.a. in de toenemende aanwijzingen dat het microbioom in de darmen een bepalende rol speelt bij de pathogenese van RA. Infecties zouden de samenstelling van het microbioom wijzigen en dat zou op zijn beurt weer van invloed zijn op het al dan niet ontwikkelen van RA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lege huls

Minister Schippers heeft met haar plannen om de Zorgverzekeringswet te veranderen
bakzeil moeten halen. Die conclusie kun je trekken uit de nieuwe plannen die zij afgelopen vrijdag presenteerde. De wijziging van de wet was bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verhogen en tegelijkertijd de zorgkosten omlaag te brengen. Met de nieuwe voorstellen gaat de kwaliteit niet omhoog en de zorgkosten niet omlaag.

Het oorspronkelijke plan waarbij zorgverzekeraars geen vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg hoefden te betalen, is van tafel.
* Verzekerden krijgen niet de mogelijkheid een polis te kiezen waarin alleen gecontracteerde zorg wordt vergoed.
* Zij blijven verplicht mee te betalen aan de declaraties van niet-gecontracteerde zorgverleners.
Zorgverzekeraars wilden meer mogelijkheden om onderscheid te kunnen maken tussen kwalitatief goede en kwalitatief minder goede zorgverleners. Hiervoor wilden ze af van de verplichting een groot deel van de kosten van kwalitatief mindere zorgverleners te vergoeden. Die kwaliteitsprikkel is met het nieuwe zorgplan van minister Schippers verdwenen.

Als je alles bij elkaar optelt, is de conclusie dat het nieuwe zorgplan van minister Schippers een lege huls is. Dit is voor zorgverzekeraars geen aantrekkelijke optie. Schippers denkt met het nieuwe zorgplan een miljard euro te bezuinigen en een financiële prikkel te behouden om te kiezen voor kwalitatief betere zorg.
Beide zijn een illusie.

http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Verdieping/2015/2/Nieuw-zorgplan-is-lege-huls-1702984W/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tussen de oren

Klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid en slaapproblemen hebben geen duidelijk verband met elektromagnetische velden van zendmasten, hoogspanningslijnen, mobiele telefoons of elektrische apparatuur. Dit blijkt uit het onderzoek waarop Christos Baliatsas van het RIVM op dinsdag 10 februari promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

Zogenaamde niet-specifieke lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid en slaapproblemen komen vaak voor. Soms worden deze klachten toegeschreven aan elektromagnetische velden afkomstig van zendmasten, hoogspanningslijnen, mobiele telefoons of elektrische apparatuur. Baliatsas onderzocht de relatie tussen deze klachten en genoemde elektromagnetische velden. Een overtuigend bewijs voor deze relatie bij de doorsnee bevolking vond hij niet.

Dergelijk onderzoek is nog niet veel uitgevoerd. Uniek aan Baliatsas’ aanpak is de combinatie van methoden en gegevens. Zo zijn modellen gebruikt om de werkelijke blootstelling aan de elektromagnetische velden te schatten van een groot aantal bronnen binnen en buiten de woning. Hij combineerde ook huisartsgegevens met vragenlijsten. Ook zijn waargenomen/gepercipieerde blootstelling en psychologische factoren onderzocht.
Eindconclusie (het zit dus weer tussen de oren = psychisch): De nabijheid of het gebruik van sommige elektrische apparatuur hing soms samen met de gemelde symptomen. Voor deze bronnen kon echter de blootstelling niet goed geschat worden, waardoor de samenhang moeilijk te interpreteren is. Het idee aan elektromagnetische velden blootgesteld te zijn had wel een duidelijk verband met de klachten. Mensen die menen geen controle over hun omgeving te hebben en mensen die de neiging hebben om problemen te vermijden bleken vaker klachten te hebben.
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Verband_elektromagnetische_velden_en_klachten_onduidelijk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De man van Zwan

Organon, de voormalige farmaceutische trots van Nederland, is als gevolg van de overname door de Amerikaanse concurrent MSD inmiddels genadeloos ontmanteld. Maar over literaire en historische belangstelling heeft het bedrijf de laatste jaren ironisch genoeg niet te klagen. In 2012 verscheen de roman De Hormoonfabriek, geïnspireerd op de ontstaansgeschiedenis van het farmabedrijf. En nu ligt de biografie van mede-oprichter Ernst Laqueur in de boekwinkel.

Laqueur (1880-1947) was het medisch-wetenschappelijke brein achter Organon. Na zijn benoeming tot hoogleraar in de geneesmiddelenleer in Amsterdam in 1920 ontwikkelde de Duitse arts zich met zijn onderzoek naar hormoonpreparaten tot een internationale grootheid.

Vermogend werd hij ook, dankzij Organon, het bedrijf dat hij in 1923 oprichtte met de broers Van Zwanenberg (de ‘mannen van Zwan’). Hun slachterij in Oss leverde het startkapitaal en de organen die Laqueur nodig had voor de ontwikkeling en grootschalige productie van medicijnen als insuline.

In de goed gedocumenteerde en lekker leesbare biografie Geld, ijdelheid en hormonen komt Laqueur naar voren als gedreven persoonlijkheid, maar niet altijd in positieve zin. Historicus Peter Jan Knegtmans kenschetst hem ook als rasopportunist. Zo liet Laqueur zich dopen, omdat zijn Joodse achtergrond een academische topfunctie in de weg kon staan. Pikant is verder, dat de ontdekker van testosteron een onverbeterlijke rokkenjager blijkt te zijn geweest.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De val van een ster

Ons land is de afgelopen jaren opgeschrikt door meerdere frauderende wetenschappers. De fraude van professor Diederik Stapel, die in 2011 een onderzoek naar vegetariërs verzint, slaat in als een bom. Amper twee maanden later wordt de Rotterdamse internist professor Don Poldermans ontslagen, ook wegens wetenschappelijk wangedrag.

Prof. Don Poldermans brak in 1999 internationaal door met zijn onderzoek naar het pre-operatieve gebruik van bètablokkers. Hij toonde aan dat dat de kans op overlijden rondom de operatie met negentig procent reduceerde. Op basis van zijn onderzoek en vervolgonderzoeken werden in 2009 Europese richtlijnen voor het gebruik van bètablokkers voor operaties opgesteld en gingen anesthesisten die middelen op grote schaal toedienen.In 2011 komt Poldermans in opspraak. Een jonge wetenschapper uit zijn onderzoeksgroep vertrouwt de werkwijze van de hoogleraar niet en hij meldt dat aan het Erasmus MC. Een onderzoekscommissie die daarop de studies van Poldermans doorlicht, concludeert onder andere dat er bij een studie gegevens zijn gefingeerd en dat bij andere onderzoeken onzorgvuldig is gehandeld. Poldermans wordt ontslagen.

Na Poldermans ontslag staan ook zijn eerdere publicaties ter discussie. Door die studies zijn artsen wereldwijd zogenoemde bêtablokkers gaan voorschrijven ter preventie van een hartinfarct tijdens een operatie. Internationale vakgenoten hebben Don Poldermans er allang op gewezen dat er te weinig bewijs is voor het nut van die geneesmiddelen bij operaties. Maar daar werd niet naar geluisterd. Sommigen menen dat daardoor mogelijk honderdduizenden doden zijn te betreuren. Waarom kon Poldermans jarenlang doorgaan? Wat is er mis gegaan in het onderzoek naar zijn frauduleuze studies?

Zembla onderzoekt de val van een ster in de wetenschappelijke wereld.
http://zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/11-02-2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zorgminister

Zorgminister Edith Schippers heeft eieren voor haar geld gekozen. Ze heeft besloten haar in de Eerste Kamer gesneuvelde zorgwet niet te herschrijven en opnieuw in te dienen in het parlement. Omdat de kritiek uit de samenleving op de ‘beperking van de vrije artsenkeuze’ groot bleef en steun in de senaat ontbreekt, is Schippers vrijdag met een alternatief gekomen. Doel ervan is volgens haar hetzelfde als van haar oorspronkelijke wetsvoorstel: kwaliteit in de zorg moet lonen.

In het nieuwe plan krijgen verzekerden dan ook een ‘beloning’ in de vorm van een lager eigen risico als zij naar een zorgverlener stappen die een contract met hun zorgverzekeraar heeft gesloten. Zo worden patiënten aangemoedigd om naar een volgens hun verzekeraar kwalitatief goede en efficiënte arts te stappen. Het risico op te lange behandelingen en dure hersteloperaties blijft daardoor beperkt, hoopt Schippers.

Daarnaast geeft ze de zorgverzekeraars extra compensatie voor het aantal ouderen en chronisch zieken in hun klantenbestand. De minister verwacht dat deze groep dan aantrekkelijker wordt voor de verzekeraars, die zich in haar ogen nu nog te veel richten op jonge, gezonde Nederlanders. Zodra zorgverzekeraars meer ouderen en zieken binnen hun gelederen tellen, spannen zij zich ook meer in voor de inkoop van ‘zinnige en zuinige zorg’ voor deze groep, is het idee.

Voordeel is wel dat het nieuwe plan geen besmet imago heeft. Hopelijk moedigt dat alle zorgpartijen aan de loopgraven rond de vrije artsenkeuze te verlaten en weer in gesprek te gaan over de vraag hoe de zorg in de toekomst betaalbaar én goed kan blijven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klerewereld

Rank a Brand heeft de nieuwe ranglijst bekend gemaakt voor
eerlijke kleding bij de grootste modeketens in Nederland. H&M en C&A zijn de koplopers, gevolgd door Zara. Door zwaardere criteria is H&M wel gezakt van een B-label (goed op weg) naar een C-label (kan beter). Rank a Brand roept alle kledingketens op om de onderbetaling van kledingmakers aan te pakken.

Vrijwel alle modeketens zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit initiatief staat hoog aangeschreven doordat vakbonden en non-profit organisaties medezeggenschap hebben.

C&A is de absolute voorloper op het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen; 38% van alle katoen bij C&A is biologisch, een schoon alternatief voor de katoenteelt waarbij in de regel veel landbouwgif wordt gespoten. Bij H&M is 11% van de katoen milieuvriendelijk. Voor het verven en looien van stoffen en leer is er ook goede voortgang zichtbaar in de sector. C&A en Zara weren al enkele schadelijke chemische stoffen uit het productieproces, die via fabriekslozingen niet meer de rivieren in de productielanden vervuilen.

Het duurzaamheidsonderzoek onder modeketens is onderdeel van de merkenvergelijkingen van Rank a Brand, dat de consument de mogelijkheid geeft om te kiezen voor bedrijven die oog hebben voor milieu, klimaat en arbeidsomstandigheden. Alle onderzochte merken zijn voor publicatie uitgenodigd te reageren op de uitkomsten, 16 van de 28 merken hebben inhoudelijk gereageerd. Op www.rankabrand.nl zijn de duurzaamheidscores van ruim 600 merken te raadplegen, in de sectoren kleding, elektronica, travel, telecom, media, supermarkten en eten & drinken.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
In 82% van de ziekenhuizen waar wijze dokters en kundige verpleegsters hun best doen om ons beter te maken, blijken snoepautomaten met een ongezonde inhoud te staan. Waarom zijn uitgerekend dokters de allerlaatsten die ontdekken dat onder hun dak mensen hartinfarcten en suikerziekte oplopen terwijl ze proberen de gevolgen daarvan op te lappen? Dat is pas echt maf. Heel vroeger leerde de dokter dat voeding en een manier van leven ons buiten hun deur houdt. Kennelijk is die les totaal vergeten en wordt hij niet meer onderwezen. Dus Kamerlid: vraag de minister eens hoe het zit met het onderwijs aan jonge dokters. Ik hoorde het laatst een kind vragen: “mam, waarom verkoopt de dokter snoep?”Dick Veerman (hoofdredacteur Foodlog)

In de kijker:
Gezonde boeken in de kijker: http://www.succesboeken.nl
Gezonde lezingen in de kijker: http://www.gezondverstandavonden.nl/page48.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: