13 okt. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 180In de kijker:

* Rustig slapen
* Prikkeltjes
* Kinderlokkers
* Psyfarma
* Ouderenmishandeling
* Dweilen
* Op veiligspelen 1
* Op veiligspelen 2
* Oligopolie
* Smurfen
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rustig slapen

Begin oktober vraag gesteld aan het RIVM over formaldehydetoevoegingen in vaccins n.a.v. het rapport 'Eerste inventarisatie alternatieven voor biociden met formaldehyde of formaldehyde releasers'. Formaldehyde dat per 1 januari 2016 op Europees niveau als kankerverwekkend zal worden geclassificeerd. Er werd hierin echter NIET gerept over toevoeging in vaccins. Meerdere RVP-bijsluiters vermelden deze hulpstof namelijk als conserveringsmiddel (of 'sporen van..').

Antwoord (en hiermee kunnen we dus weer rustig op één oor gaan slapen): ''De indeling van formaldehyde in de gevaarklasse ‘kankerverwekkend’ betekent niet dat elk gebruik verboden zal worden. Er zijn toepassingen mogelijk die niet leiden tot inademing. Echter specifiek voor biociden (bepaalde bestrijdingsmiddelen) geldt dat in de biocidenwetgeving is vastgelegd dat stoffen die als kankerverwekkend zijn aangemerkt vervangen moeten worden.

Het RIVM-rapport over biociden inventariseert daarom op verzoek van het ministerie van I&M (
Infrastructuur en Milieu) welke alternatieven er voor deze toepassingen mogelijk zijn. Vaccins vallen niet onder de biocidenwet maar onder de geneesmiddelenwet. Formaldehyde komt in zeer geringe hoeveelheden ook voor in vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma. In sommige vaccins wordt formaldehyde toegevoegd als conserveermiddel om de ongewenste groei van bacteriën en schimmels tegen te gaan. Vóór het afvullen van de vaccinvloeistof in spuiten of flesjes worden vaccins gezuiverd maar toch kunnen zeer kleine hoeveelheden stoffen achterblijven. In beide gevallen is het gehalte formaldehyde in het vaccin lager dan volgens de regelgeving is toegestaan.

Conclusie van het RIVM: ''Op basis van deze overwegingen is vastgesteld dat formaldehyde in vaccins geen gevaar oplevert voor de gezondheid''.


Conclusie van een chemicus: ''De overheid dient er voor te zorgen dat producten die wetenschappelijk en onderbouwd bewezen en gekenmerkt staan als kankerverwekkend, door welke toediening dan ook, nooit in het menselijk lichaam mogen komen. Het RIVM heeft een voorzorgsfunctie voor de volksgezondheid en dient zich te onthouden van elke vorm van malversaties om gevaarlijke producten zoals formaldehyde, bisphenol A en vele andere producten toch via een 'legale' constructie met het menselijk lichaam in contact te brengen!''

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Zwangeren nieuwe 'risico' groep?: Minister Edith Schippers heeft de Gezondheidsraad gevraagd om te kijken of de huidige vaccinatiestrategie aangepast dient te worden. Om de twee tot vier jaar blijken zich in Nederland epidemische verheffingen van kinkhoest voor te doen. De raad onderzoekt daarom nu of een aanpassing nodig is om kinkhoest effectiever te kunnen bestrijden. Het verzoek van de minister richt zich in het bijzonder om de vraag of aanvullende maatregelen nodig zijn voor jonge zuigelingen, voordat deze door vaccinatie beschermd zijn. De Gezondheidsraad verwacht in november een uitspraak te doen. http://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/27538-gezondheidsraad-bekijkt-noodzaak-extra-bescherming-zuigelingen-tegen-kinkhoest.html

* No claim: Voor het eerst bewijst een onderzoek zwart op wit dat patiënten voor een aartsmoeilijke opdracht staan als ze een schadevergoeding vragen aan een zorgverlener. Slechts in 17 procent van de ingediende dossiers kennen de rechtbanken een schadevergoeding toe, schrijft De Tijd. Die vergoedingen blijven ook relatief beperkt. ‘Een gerechtelijke procedure vergt tijd, energie en geld, terwijl de patiënt dat niet altijd kan opbrengen’, zegt Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform in de krant. ‘Patiënten zijn niet altijd verzekerd zodat ze de kosten zelf moeten dragen. De verzekeringsmaatschappij van de zorgverlener staat veel sterker’, aldus Weeghmans. http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=%2019780%20%20&preview

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kinderlokkers

Steeds meer kinderen in Nederland hebben overgewicht. Daarvoor is door de overheid JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) opgericht, waarvan oud-politicus Paul Rosenmöller ambassadeur is.

Behalve van het Ministerie van VWS ontvangt JOGG financiële bijdragen van levensmiddelenbedrijven als Unilever, Campina, Nestlé en Coca-Cola, bedrijven die tegelijkertijd volop kindermarketing bedrijven. Ook het reclamebureau dat de campagnes bedenkt blijkt wel erg innige banden met die levensmiddelenindustrie te hebben.

Lubach introduceert in dit item het speciale Lays-plankje, waarin alle oorspronkelijke woorden zijn vervangen door producten die een rol spelen bij of een gevolg zijn van overgewicht.

Noot (met dank aan Juglen Zwaan van aHealtylife): Unilever heeft jarenlang Blue Band smeerpakketten naar duizenden kinderdagverblijven gestuurd. Hierin zaten mesjes en margarine, zodat kinderen een “smeerdiploma” konden halen. Dat mocht natuurlijk niet ontbreken naast het veterstrik- of zwemdiploma.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psyfarma

Psychiater en wetenschapsfilosoof Berend Verhoeff schrijft dat het hoog tijd wordt dat de psychiatrie afstand gaat nemen van de farmaceutische industrie.

Verhoeff noemt in zijn opiniestuk Big Farma zelfs ‘een duivelse vriend’ en merkt op dat Big Farma ‘haar klauwen’ stevig in de psychiatrie gezet heeft. De farmaceutische industrie is is volgens Verhoeff geen betrouwbare partner voor hulpverleners. Zo hield GlaxoSmithKline bijvoorbeeld levensgevaarlijke bijwerkingen van een antidepressivum achter en overdreef zij de effectiviteit, zo schrijft de psychiater in de krant.

De psychiater doet enkele voorstellen om meer afstand te nemen van de farmaceutische industrie. Zo wil hij dat nascholing voor psychiaters niet langer wordt gefinancierd door medicijnmakers. Zij leren psychiaters bijvoorbeeld dat depressie wordt veroorzaakt door een tekort aan serotonine in het brein en dat antidepressiva dit tekort weer aanvullen. Dit is een mythe, aldus Verhoeff. De industrie verdient goud geld aan de miljoen Nederlanders die inmiddels antidepressiva slikken.

Verder mogen wat Verhoeff betreft de leden van commissies die behandelrichtlijnen opstellen geen financiële relaties hebben met farmaceutische industrie. Dat lijkt logisch, maar veel commissieleden zouden bijbaantjes hebben binnen de industrie. Artsen zouden volgens Verhoeff vaker aanbevelingen doen ten aanzien van geneesmiddelen van farmaceuten waarvan zij vergoedingen ontvangen dan onafhankelijke artsen. Het imago van de psychiatrie komt daarmee op het spel te staan.

Verder dienen bestuursleden van de beroepsvereniging (NVVP) vrij te zijn van financiële relaties met de industrie. Ook dat zou volgens Verhoeff nu niet altijd het geval zijn. En voor een betrouwbare en kritische wetenschap is het volgens Verhoeff noodzakelijk dat geneesmiddelenonderzoek onafhankelijk beoordeeld wordt. Wetenschappelijke tijdschriften moeten wat hem betreft dus reclamevrij zijn en redacties mogen geen financiële relaties hebben met de farmaceutische industrie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouderenmishandeling

Henk van Gerven: ''Afgelopen week werden we opgeschrikt door twee berichten die laten zien hoe het met de ouderenzorg in Nederland gesteld is. Allereerst het bericht dat steeds meer ouderen met heupfracturen en dergelijke de Spoedeisende Hulp bezoeken. Het tweede bericht betreft de stevige stijging van het aantal thuiswonende ouderen met forse brandwonden. Een stijging die niet alleen verklaard kan worden uit de demografische vergrijzing. In de Tweede Kamer stelde ik voor deze kwesties te bespreken in een algemeen overleg van de commissie VWS over ouderenmishandeling. Dit leidde meteen tot discussie of bij het huidige overheidsbeleid sprake is van ouderenmishandeling.

Op Facebook is steun voor deze stelling. ‘Als je mensen zorg onthoudt is dat zeker een vorm van mishandeling c.q. verwaarlozing.’ ‘En het wordt nog erger.’ ‘Van Rijn zal wel weer aangeven dat het zo’n vaart niet zal lopen.’ Dit zijn reacties die we kunnen lezen.
In de politiek steunt een meerderheid het huidige kabinetsbeleid, maar waar staan de artsen? We zien dat artsen die wellicht qua stemgedrag in meerderheid dit kabinet en haar gedogers hebben gesteund bij de verkiezingen in 2012 steeds kritischer worden.

De specialisten ouderengeneeskunde zeggen dat overheid en verzekeraars het beleid om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen ondermijnen. Enerzijds door de verscherpte toelatingscriteria voor verpleeghuizen en anderzijds de korting op de wijkverpleging. De brandwondencentra zien een stijging van het aantal ouderen met ernstige brandwonden: ‘Vooral als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid worden ouderen, waaronder ook mensen met lichte dementie, gedwongen om langer zelfstandig thuis te wonen met alle desastreuze gevolgen van dien.’ Driekwart van de huisartsen signaleert meer vallen bij ouderen en geestelijke achteruitgang. En de politiek? Die neemt een bagatelliserende houding aan. Van Rijn stelt dat de hervormingsvoorstellen – zoals de miljarden bezuinigingen in verhullend politiek jargon worden genoemd – verantwoord zijn.
De beroemde arts Virchow noemde geneeskunde een sociale wetenschap en politiek geneeskunde op grote schaal.

Het kabinet voert een campagne tegen ouderenmishandeling. Laat artsen campagne voeren tegen een kabinetsbeleid dat risico’s op ongelukken en verwaarlozing in de hand werkt. Het wordt tijd dat artsen kiezen en hun stem laten horen.''


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dweilen

Unicef levert momenteel in meer dan veertig landen noodhulp. Nooit eerder was het in zoveel landen actief. De volksgezondheid in grote delen van de wereld verslechtert volgens de VN-organisatie dramatisch. Ook Artsen zonder Grenzen noemt de wereldgezondheidssituatie ‘alarmerend’, schrijft de Volkskrant.

Vooral in conflictregio’s falen gezondheidssystemen. In Syrië steekt polio weer de kop op, terwijl het eerder was uitgeroeid. Maar ook ziekten als mazelen en cholera komen weer veel meer voor in landen als Syrië, Irak, Nigeria en Congo. Dat komt vooral doordat kinderen niet meer worden gevaccineerd en de hygiënische omstandigheden verslechteren.

Nadat het aantal mazelendoden dankzij grootscheepse vaccinatieprogramma’s was teruggelopen van 2,6 miljoen per jaar in 1980 tot 122 duizend in 2012, stijgt het de laatste jaren weer razend snel. ‘Mazelen is een goede indicator voor het functioneren van gezondheidssystemen’, zegt hoogleraar tropische geneeskunde en reizigersgeneeskunde Martin Grobusch in het AMC tegen de Volkskrant. ‘Omdat het zo besmettelijk is, is het vaak de eerste infectieziekte die de kop opsteekt in oorlogsgebieden.’

Probleem is dat de bijdragen aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de bestrijding van infectieziekten zijn teruggeschroefd ten faveure van welvaartsziekten als obesitas. ‘Het is heel kortzichtig om als land alleen naar de volksgezondheid van je eigen land te kijken’, vindt directeur Anke Tijtsma van Wemos. ‘We hebben er als hele wereld last van als bepaalde gezondheidssystemen falen.’
http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/506424/wereldgezondheid-nog-nooit-zo-alarmerend.html

Noot: en alweer worden vaccins als 'levensreddend' naar voren geschoven in plaats van het probleem bij de basis aan te pakken en zich in eerste instantie wereldwijd 200% in te zetten voor voldoende water-voedsel-hygiëne...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op veiligspelen 1

EDC’s zijn chemische stoffen die de werking van hormonen in ons lichaam in de war kunnen sturen. De lijst is lang en bevat naast bepaalde zware metalen, dioxines en pcb’s ook sommige pesticiden, ftalaten, parabenen en bisfenolen. Vaak gaat het om stoffen in alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals voedselverpakkingen, speelgoed, verzorgingsproducten en kledij. Ze komen in contact met onze huid, we ademen ze in en we krijgen ze binnen via onze voeding. Vrijwel iedereen draagt een of meerdere EDC’s mee in zijn lichaam. Dat blijkt onder meer uit het Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma, waarbij gehaltes aan vervuilende stoffen in het lichaam van 650 proefpersonen werden bepaald. Bij 99,5 procent van hen bevatte de urine bisfenol A. Sporen van sommige organofosfaten, veel gebruikte insecticiden, kwamen bij meer dan 90 procent van de proefpersonen voor.

Zo speelt u op veilig:
- Eet biologisch. Biologische producten bevatten minder residu’s van pesticiden.
- Vermijd voedsel uit blik. De coating aan de binnenkant van conservenblikken bevat vaak BPA.
- Verwarm geen eten in plastic schaaltjes en dozen in de microgolfoven. Glas of porselein zijn een alternatief.
- Vermijd voedselverpakkingen van polycarbonaat, dat vaak BPA bevat.
- Koop fopspenen, zuigflessen en speelgoed dat BPA-vrij is.
- Maak geregeld schoon om de blootstelling van rondkruipende kinderen via handen en mond te beperken.
- Vermijd verzorgingsproducten met parabenen. Dat staat vaak aangegeven op het etiket. Ftalaten zitten vaak in producten van PVC. Ftalaten zoals BzBP, DEP en DMP worden soms op het etiket vermeld.
- Was nieuwe kleren voor u ze draagt. Foto’s en logo’s op textiel bevatten vaak PVC-coatings en ftalaten. Kleding met anti-microbiële eigenschappen kan tributyltin bevatten.


http://eoswetenschap.eu/artikel/hormoonverstoorders-zo-speelt-u-op-veilig

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op veiligspelen 2

We doen een experiment met de hersenontwikkeling van komende generaties.’ Het is één van de uitspraken in de uitzending van Panorama (zondag 4 oktober) over hormoonverstoorders, die menig ouder de angst om het hart zal doen slaan. Aan het woord was de Deense professor Philippe Grandjean, die waarschuwt voor het risico dat hormoonverstoorders - alomtegenwoordig in ons huisraad, voedsel, cosmetica en plastic - vormen voor het ontwikkelende babybrein.

‘Er zijn geen drempelwaarden voor effecten van hormoonverstorende chemicaliën’, staat in het rapport. Wat dit concreet betekent is dat zelfs al bij de kleinste dosering risico bestaat - met name voor de foetus in de baarmoeder - op permanente gezondheidsschade. Dat feit, en daarbij opgeteld de miljarden euro's die in Europa worden verdiend met de productie van hormoonverstorende chemicaliën, verklaart waarom toen Brussel in 2013 deze gevaarlijke stoffen aan banden wilde leggen, achter de schermen een geraffineerde lobby werd ingezet.

Daarbij wordt met name één aspect van de wetgeving onder vuur genomen: het voorzorgsprincipe. Vanuit de gedachte better safe than sorry overweegt Brussel namelijk om ook 'vermoedelijke hormoonverstoorders' van de EU-markt te halen. Deze aanpak zou voor de Europese chemische industrie, met wereldwijde spelers als Bayer en BASF, een miljardenstrop betekenen, zo blijkt uit de e-mails.

De chemische industrie probeert ook invloed uit te oefenen in Brussel door zich actief te mengen in het wetenschappelijk debat over de risico's van hormoonverstoorders. Zo schakelen de lobbygroepen van de industrie gespecialiseerde consultancy bedrijven in, zoals de Amerikaanse firma Gradient Corporation, om wetenschappelijke studies over hormoonverstoorders te publiceren. ‘Dit zijn zogeheten product defense companies’, vertelt de Franse onderzoeksjournaliste Stéphane Horel hierover aan MO*. ‘Hun doel is niet om een wetenschappelijke discussie aan te zwengelen, maar om twijfel te zaaien. Gradient is gespecialiseerd in de wetenschappelijke verdediging van chemicaliën. Ze hebben in het verleden ook de tabaksindustrie bijgestaan.’

Het Europees Parlement heeft op 10 juni 2015 in een TTIP-resolutie gesteld dat het vrijhandelsverdrag onder geen beding invloed mag hebben op ‘toekomstige definities’ voor hormoonverstorende stoffen. Maar de VS blijven druk uitoefenen. Zij lieten de Commissie eerder dit jaar weten dat een EU-verbod haaks staat op de ‘primaire doelstellingen’ van TTIP.
http://mo.be/nieuws/het-trans-atlantische-belang-van-hormoonverstoorders-5-punten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oligopolie

Wikipedia:
Een oligopolie (uit de Griekse woorden oligos 'weinig' en polein 'verkopen') is een situatie waarin een economisch product of dienst door slechts een paar grote aanbieders wordt aangeboden.

Nederlandse zorgverzekeraars vormen een oligopolie, dat zegt nu ook de OESO in haar nieuwste rapport. Verder wordt de marktwerking tegen het licht gehouden en adresseren de onderzoekers een aantal prangende kwesties. Spat de dagdroom van marktprofeten nu uiteen?

Nimmer was het gat tussen Nederland en andere landen zo groot. Een Nederlander betaalt ongeveer 5.200 euro aan zorgkosten, terwijl het gemiddelde in andere landen fors lager is. Het gemiddelde in Europa ligt 1.000 euro lager en voor alle 34 OESO landen samen is dat bedrag zelfs 2.500 euro minder. Dit is slechts één van de vele conclusies uit het rapport Fiscal Sustainability of Health Systems.

Zorgverzekeraars zijn een schoolvoorbeeld van een oligopolie. De grote vier: Achmea, VGZ, CZ en Menzis bezitten samen 90 procent van de markt. Ook het gezaghebbende instituut OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) komt nu tot die conclusie. Een conclusie die op gespannen voet staat met competitie, dat de drijvende kracht moet zijn achter ons zorgstelsel. Wat heeft dat voor consequenties? En is het wenselijk dat een groepje van vier verzekeraars de zorgmarkt domineert?

Met de verschijning van dit rapport wordt een aantal belangrijke kwesties onder de aandacht gebracht. Op de VS na heeft Nederland het duurste zorgstelsel ter wereld en dat terwijl de grote vergrijzing nog moet beginnen. Opnieuw wordt duidelijk dat een klein clubje zorgverzekeraars de markt beheerst. Ook heeft de politiek in Nederland tot wel drie jaar nodig om effectief in te grijpen.

Het is de vraag of het rapport verandering gaat brengen. Voor de VVD is het rapport een bevestiging dat de goede weg is ingeslagen. Met een fusietoets en een mogelijk overleg tussen verzekeraars en zorgaanbieders toont het CDA zich vooralsnog voorzichtig. Andere partijen hebben tot op heden niet gereageerd.


http://www.ftm.nl/exclusive/klein-clubje-verzekeraars-domineert-nederlandse-zorg/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smurfen

In een interview met het BBC-programma Panorama vertelt klokkenluider Edward Snowden, gewezen medewerker van het Amerikaanse National Security Agency (NSA), dat de Britse geheime diensten uitgebreid toegang hebben tot alle smartphones in hun land en dat ze de gebruikers van die apparaten constant kunnen bespioneren.

In het interview sprak Edward Snowden gedetailleerd over de operaties die Britse inlichtingendienst Government Communications Headquarters (GCHQ) kan opzetten.

Volgens Snowden is het voor Britse geheimagenten onder meer mogelijk om de mobiele telefoon van elke burger te hacken, maar bij een smartphone ook langs de microfoon mee te luisteren naar alles wat er in een kamer gebeurt, bestanden in te kijken, berichten te lezen en met een bijzonder grote precisie de locatie van de gebruiker te bepalen. Het programma werd volgens Snowden door de Britse spionnen als ‘Smurfen’ omschreven.

Binnen het Smurfen-programma zouden er verschillende technieken bestaan om telefoons te bespioneren. Onder meer werd gewag gemaakt van Dreamy Smurf, een hulpmiddel om telefoons vanop afstand in en uit te schakelen, terwijl Nosey Smurf zelfs naar de microfoon zou kunnen luisteren wanneer de telefoon is uitgeschakeld en Tracker Smurf de Britse spionnen de mogelijkheid zou bieden iemand constant te volgen. Tenslotte maakt Snowden ook gewag van Paranoid Smurf, een techniek die toelaat om compleet te verhullen dat een telefoon werd gehackt. Voor Snowden is het duidelijk dat de inlichtingendiensten de mogelijkheid willen om de controle over de telefoon volledig te kunnen overnemen.

Het gevaar is dat overheden niet langer het onderscheid kunnen maken tussen terroristen en actievoerders. “Het is droevig te moeten beseffen dat in 2015 personen die bij een vreedzame protestactie worden opgepakt, er wellicht zeker kunnen van zijn dat hun smartphone voortaan zal worden gehackt,” aldus Zerohedge.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Galenus werd rond 130 v. Chr. gedwongen Rome te ontvluchten.
Hij werd beticht van ketterij en moest vervolging voorkomen.
Tegenwoordig zijn er nauwelijks lesboeken anatomie te vinden die niet verwijzen naar zijn ontdekkingen op het gebied van de principes van de anatomi
e.

In de kijker:
Water-sanitair-hygiëne: http://www.allemaalwash.be/nl/
Gezonde activiteiten: http://www.project7-blad.nl/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: