10 mei 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 209In de kijker:

* Pijnlijke vragen
* Prikkeltjes
* De witwascommissie
* Zorg-bobo's
* Boerenverstand
* Vitamine +
* Hogeschool
* Paradepaardje
* Dekmantels
* Slik je dat? (8)
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
Pijnlijke vragen

Vragen van kamerlid Henk Van Gerven (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Edith Schippers) over het bericht dat artsen en zorginstellingen meer sponsorgeld krijgen van de farmaceutische industrie (ingezonden 26 april 2016).

Vraag 1 - Wat is uw oordeel over het bericht dat het sponsorgeld dat de farmaceutische
industrie geeft aan artsen en zorginstellingen met 36% is gegroeid volgens het Transparantieregister Zorg?
Vraag 2 - Wat zijn de tegenprestaties die zorginstellingen en artsen leveren precies?
Vraag 3 - Bevorderen de toenemende uitgaven van de farmaceutische industrie aan
artsen en zorginstellingen een adequate medicijnprescriptie? Zo ja, waarom? Zo neen, wat zijn de risico’s die voortvloeien uit deze toenemende uitgaven?
Vraag 4 - Is het niet beter dat patiëntenverenigingen om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden volledig onafhankelijk zijn van de industrie? Zo neen,
waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit organiseren?
Vraag 5 - Wat vindt u ervan dat circa 7% van de artsen bijverdient bij de industrie? Vormt dit niet een bedreiging voor efficiënte en doelmatige zorg? Zo neen, waarom niet?
Vraag 6 - Wat vindt u van het feit dat een arts tot wel
127.000 euro per jaar aan extra
inkomsten
heeft door zijn werk voor de farmaceutische industrie? Is dit geen
ongeoorloofd gunstbetoon? Bent u bereid dit uit te zoeken en daarover uw oordeel te geven?

Noot: België kent toch ook de mogelijkheid tot parlementaire vragen (Kamer van Volksvertegenwoordigers)?

-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Farmafraude in een stroomversnelling: Naast het enorme succes van de VAXXED documentaire in de US, komt er nu weer een vaccinschandaal naar buiten. Volgens documenten van klokkenluiders heeft fabrikant Merck enkele steekjes laten vallen bij het achterhouden van informatie over de bof-component in hun BMR-vaccin.
1) Het vaccin blijkt niet zo effectief te zijn als Merck voorgesteld heeft.
2) Gebruik gemaakt van dubieuze testmethodes.
3) Resultaten gemanipuleerd.
5) Testdata 'gemasseerd'.
6) Nalaten van adequaat onderzoek en rapportage werking van het vaccin.
7) Het ten onrechte garanderen dat elke partij bij het productie net zo effectief zou zijn als aangegeven in de etikettering.
8) Valsheid in geschrifte van toepassingen vastgelegd volgens de criteria van het FDA.
9) Valsheid in geschrifte bij het opstellen van het contract volgens de criteria van het CDC.
10) Het illegaal monopoliseren van het vaccin.
11) Mismanagement en fraude bij de toelating tot invoeren van dit vaccin.
12) Manipulatie van andere besluiten om de verminderde werkzaamheid van het vaccin te verdoezelen.
https://jonrappoport.wordpress.com/2016/05/06/two-more-mmr-vaccine-whistleblowers-theyre-suing/

* The place to be: De fb-groep 'Bring Vaxxed to The Netherlands' is supersnel groeiende. Tot ons groot genoegen heeft het voltallige Vaxxed-team zich ook hierbij aangesloten (Andrew Wakefield, Del Bigtree, Polly Tommey, en Brian Hooker). De film komt naar Nederland, dat is zeker! En hoe meer supporters, hoe beter de boodschap in de US zal overkomen dat Holland 'the place to be' is. https://www.facebook.com/groups/1721192928163587/?fref=ts

* Shots In The Dark - Silence on Vaccine: https://www.youtube.com/watch?v=pnxAsrAK2hw

------------------------------------------------------------------------------------------------------
De witwascommissie

Onlangs debatteerde de Tweede Kamer wederom over de nieuwe opzet van het
bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Op advies van de Gezondheidsraad uit alweer 2011 heeft minister Schippers nu definitief besloten dat het op de schop moet.

Al jaren kan het voorstel van de Gezondheidsraad rekenen op kritiek vanuit verschillende hoeken. Zo zijn er twijfels over de specificiteit van de HPV-test en ontbreekt vergelijkend Nederlands onderzoek tussen cytologie met HPV-triage en primaire HPV-screening. Het hele systeem wordt omgegooid omdat de primaire HPV-screening jaarlijks potentieel achttien extra overlijdens door baarmoederhalskanker kan voorkomen. De wetenschappelijke discussie over welke wijze van bevolkingsonderzoek nu het beste is, is ernstig vertroebeld door de (vermeende) belangenverstrengeling van hoogleraar Meijer. De Meijer-gate heeft de minister echter niet van standpunt doen veranderen.

Zelfs een nog lopende kosten-batenanalyse wacht ze niet af.
Door de belangenverstrengeling van Meijer en de wetenschappelijke controverse over de nieuwe opzet van het baarmoederhalskankeronderzoek dreigt het gevaar dat er minder draagvlak voor het bevolkingsonderzoek komt en minder vrouwen zullen deelnemen aan dat onderzoek. Het ware verstandiger om goed vergelijkend onderzoek in Nederland te doen naar de beide systemen alvorens de huidige opzet over boord te gooien.

Als niet kan worden aangetoond dat je (financieel) voordeel hebt behaald maakt het allemaal niet uit wat je doet, stelt deze ‘witwas’-commissie. Maar bij wetenschappelijke publicaties gaat het er toch om dat elke schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden? Wetenschappelijke integriteit begint met openheid. Op mijn vraag aan minister Schippers of dit VU-rapport door de beugel kon zweeg de minister. De minister liet hiermee een tweede kans liggen om het vertrouwen in de wetenschap rondom het baarmoederhalskankeronderzoek te herstellen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zorg-bobo's

Toezichthouders in de zorg hebben vaak geen kennis van de sector. Toezichthouders in de zorg zijn er om wanbeleid te voorkomen en de kwaliteit van zorg te waarborgen. Althans, dat is de bedoeling. Bij het failliet van zorginstellingen is echter maar al te vaak gebleken dat het toezicht tekortschoot. Sommigen wijten dat aan het
hoge bobo-gehalte in de raden van toezicht.

Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Zorg zou het de toezichthouders te vaak ontbreken aan kennis van de zorg. Veel van de leden van zo’n raad beschikken enkel over financiële en juridische kennis. Een raad van toezicht heeft de taak om onafhankelijk te controleren of een zorginstelling de doelstelling realiseert om aan al haar cliënten kwalitatief goede gezondheidszorg te bieden. Daarom komt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg tot het oordeel dat het interne toezicht integraal moet zijn en daarmee ‘alle aspecten omvat, niet alleen de financiële situatie of het strategische beleid, maar vooral ook de kwaliteit van de geleverde zorg.’

Follow the Money neemt een steekproef en onderzoekt 236 toezichthouders bij 40 zorgorganisaties. Uit onze resultaten blijkt dat er niets is geleerd van het verleden. Nog steeds bestaan raden van toezicht uit de verfoeide ‘zorgbobo’s’. 72,5 procent, bijna driekwart, van de toezichthouders beschikt niet over zorginhoudelijke kennis, maar heeft enkel een financiële, juridische of politieke achtergrond. Dat is het gemiddelde voor alle onderzochte sectoren. Bij de thuiszorg ligt het aantal toezichthouders zonder zorgachtergrond nog hoger: iets meer dan acht op de tien personen die waken over de thuiszorg, beschikken niet over zorginhoudelijke kennis.

Gemiddeld ontvangt een lid van de raad van toezicht een vergoeding van tussen de 8000 en 10.000 euro. Voorzitters van het controlerende orgaan worden beloond met een bedrag tussen de 12.000 en 14.000 euro. Daarmee is het een aantrekkelijke nevenfunctie voor enkele dagdelen per jaar.

Deze steekproef is slechts een tipje van de sluier. In de komende maanden zullen wij in ons lobbydossier een serie verhalen brengen waarin de belangrijkste beïnvloeders in de Nederlandse zorg in beeld worden gebracht.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Boerenverstand

Nu de documenten over de TTIP-onderhandelingen op straat liggen, ziet de akkerbouwvakbond haar standpunt bevestigd: de VS is er op gericht de export van landbouwproducten en voedsel naar de EU te vergroten. Volgens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is dat direct een bedreiging voor de Nederlandse boeren, die met hogere eisen wat betreft milieu en dierenwelzijn te maken hebben.

Uit de gelekte TTIP-documenten blijkt onder andere dat de VS de verlaging van tarieven voor Europese auto-onderdelen alleen mogelijk wil maken als er vooruitgang wordt geboekt bij het wegnemen van barrières voor Amerikaanse landbouwproducten.

Inmiddels heeft Minister Ploumen in een reactie aangegeven dat Europa haar eigen hoge eisen mag blijven stellen en dat de voedselveiligheid dus niet in gevaar is. Maar dat is maar beperkt waar, stelt de NAV.
“In de documenten staat inderdaad dat zowel de VS als Europa hogere eisen mogen stellen aan de eigen productie, maar tegelijkertijd staat daar bij, dat dit de handel niet mag belemmeren.”

Al met al is de NAV dus nog steeds van mening dat landbouw en voedsel buiten vrijhandelsverdragen moeten worden gehouden. Voedselveiligheid, voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit zijn te belangrijk voor uitruil tegen voordelen in andere sectoren zoals nu de auto-industrie.


http://www.z24.nl/ondernemen/handelsverdrag-ttip-met-vs-goed-voor-auto-industrie-slecht-voor-boeren-637699

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitamine +

Twee los van elkaar staande berichtjes afgelopen week in de media:

40 procent heeft vitamine K tekort (Universiteit Maastricht)
Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft te weinig vitamine K en loopt daardoor risico op ernstige hart- en vaatziektes. "De schade van het tekort is vergelijkbaar met het roken van twee pakjes sigaretten", stelt onderzoeker Cees Vermeer. http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Sitewide/News1/FirstNoninvasiveDeviceToEstimateVitaminKInsufficiencyRisk1.htm

Eén injectie vitamine K voor baby’s beter dan dagelijks druppelen (Groningen)
Het advies van de Gezondheidsraad om baby’s die borstvoeding krijgen gedurende drie maanden dagelijks een kleine hoeveelheid vitamine K toe te dienen, is ontoereikend. Eén intramusculaire injectie vitamine K van 2 mg bij de geboorte zoals in Denemarken wordt gedaan blijkt een beter methode te zijn. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Groningen en Kopenhagen in een publicatie in het tijdschrift American Academy of Pediatrics.http://www.rug.nl/news/2016/04/een-injectie-vitamine-k-voor-baby_s-beter-dan-dagelijks-druppelen

Met een kritische noot van een verloskundige (2014):
Iedere pasgeborene in Nederland, en in vele andere landen, krijgt vitamine K toegediend direct na de geboorte. Tevens moeten alle baby’s die borstvoeding krijgen ook nog gedurende de eerste 3 maanden vitamine K druppels krijgen. Althans, dit vinden velen. Hun redenering is dat alle baby’s geboren worden met een te kort aan vitamine K, maar dit klinkt toch niet logisch? Hoe kan nou elke baby met te weinig vitamine K geboren wordt? Klopt die redenering wel? Elke baby die geboren wordt in Nederland krijgt vitamine K. Vaak wordt dit tussen neus en lippen door nog even aan de ouders verteld, maar om toestemming wordt er eigenlijk nooit gevraagd. Op deze manier zijn ouders er dus van overtuigd dat dit hoort. Als er dan nog informatie wordt gegeven over deze toediening van vitamine K, wordt er altijd verteld dat een baby geboren wordt met te weinig vitamine K in zijn of haar lichaam. Laten we even eerlijk zijn, dit klinkt toch niet logisch? Hoe zouden nou alle kinderen geboren kunnen worden met te weinig vitamine K? Is het dan niet zo dat dat gewoon hun normale hoeveelheid is? Het inbrengen van kunstmatige vitamine K kan ook nog een risico met zich meebrengen. Zo beweren enkele onderzoeken dat dit mogelijk een kans op kanker met zich mee zou kunnen brengen (zelfs een groter risico op kanker als op een bloeding zonder vitamine K). Hier zijn meer studies voor nodig om dit werkelijk te kunnen bevestigen of te kunnen verwerpen, maar vitamine K is dus nog niet volledig veilig te noemen totdat er meer onderzoek is gedaan. https://dekritischeverloskundige.wordpress.com/tag/vitamine-k/

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hogeschool

Het was weer een enerverend weekje in het Amsterdamse hoger onderwijs. Eerst ging het College van Bestuur van de UvA na lang verzet overstag: volgende maand opent zij maar liefst vijf gebedsruimtes. Daarna bleek de HvA bang om tere zieltjes van toekomstige studenten (lees: klanten) te kwetsen met een plaatje van een vrouwenboezem op de cover van Folia. Speciaal voor de open dag haalde zij alle exemplaren uit de rekken. Het zijn besluiten die niet bijster veel moed en karakter verraden bij de leiders van de ooit zo rebelse en seculiere UvA/HvA. Hebben we tegenwoordig te maken met een Universiteit van Allah en een Hogeschool van Angst? Wanneer de academie haar eigen principes compromitteert om tegemoet te komen aan religieuze dogmatiek, dan heb je wel een serieus probleem.http://www.folia.nl/opinie/99919/universiteit-van-allah-hogeschool-van-angst

Op de ene universiteit heet het een EHBO-ruimte, bij de andere een stilteruimte. Maar ze worden vooral gebruikt voor gebed, voornamelijk door islamitische studenten. Na de Amsterdamse UvA is er nu discussie op de TU in Delft. Daar onderzoekt een speciale werkgroep de mogelijkheid voor een gebedsruimte, nadat bleek dat er daaraan een behoefte bestaat. Het is een opvallende discussie, omdat vrijwel iedere universiteit in Nederland een dergelijke ruimte beschikbaar heeft. Historicus Geerten Waling ontdekte op zijn eigen Universiteit Leiden dat er meerdere ruimtes zijn, waar niet alleen EHBO-spullen liggen en gekolft kan worden, maar waar ook Korans liggen en kleedjes om te bidden. Hij schreef naar aanleiding van de discussie in Amsterdam een fel opiniestuk in universiteitsblad Folia. EenVandaag neemt met hem een kijkje bij zo’n stilteruimte.http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/66921/discussie_over_gebedsruimtes_op_universiteiten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Paradepaardje

België wereldleider farma: Het paradepaardje van onze zuiderburen, de Farmasector, met (overzicht afkomstig van de koepelorganisatie Pharma.be):
- 200+ farmabedrijven
- Een uniek ecosysteem van multinationals, biotechbedrijven en gespecialiseerde kmo’s
- Nauwe samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra
- Leiderschap in klinische proeven : nummer 1 in Europa en wereldwijd nummer 2 (op basis van aantal klinische proeven per inwoner)
- Een unieke geostrategische locatie: troef voor de distributieactiviteiten in Europa
- België is de wereldleider wat betreft vaccinologie. Zeven biofarmaceutische bedrijven, lid van pharma.be, zijn actief in de vaccinatiesector. Samen stellen zij 50 vaccins ter beschikking en voeren zij in ons land klinische studies uit.
- Bovendien zijn meerdere leden van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) erkend als internationale experten in vaccinologie en bekleden zij een sleutelpositie bij het EMA (European Medicines Agency).
http://www.pharma.be/nl/

België ontpopt zich steeds meer tot één van de belangrijkste biofarmaceutische hubs van Europa,” zegt Catherine Rutten, chief executive van Pharma.be. “België vertegenwoordigt nog geen 3 procent van het totale bruto binnenlands product van de Europese Unie, maar neemt wel 15 procent van de totale export van Europese biofarmaceutica voor zijn rekening.” https://nl.express.live/2015/12/12/belgische-farmasector-is-een-europees-marktleider-exp-217541/

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dekmantels

Welke Nederlandse patiëntenverenigingen worden omgekocht door de farmaceutische industrie?

- In het jaarverslag van de borstkankerpatiëntenvereniging Europa Donna van 2014 staan de volgende farmaceutische bedrijven vermeld als donateur: Pfizer, Hofmann-La Roche, Novartis, Amgen Europe, GSK, Biomarin en Janssen.
- In Nederland zijn de Osteoporose Vereniging en de Osteoporose Stichting dekmantelgroepen voor de farmaceutische industrie en dan met name Wyeth.
- Het Nationaal MS Fonds ontving bijna € 18.700, de Vereniging Spierziekten € 28.000 en de Vereniging voor kinderen en ouders met spierziekten € 111.000 van Genzyme (Sanofi).
- De Hart & Vaatgroep wordt voor een groot deel gesponsord door de farmaceutische industrie (MSD en Pfizer), evenals de Diabetes Vereniging Nederland.
En nog veel meer...


------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Slik je dat? (8)

Een serie fragmenten/quotes uit het boek Slik je dat? van Joanna Blythman.

Oud

Het woord 'vers' wekt altijd positieve beelden op. Mits goed en eerlijk gebruikt, slaat het op de frisgroene kleur van even eerder geoogste groente, zelf geplukte kruiden uit de tuin of fruit dat rechtstreeks uit de boomgaard komt. Het gaat over voedsel dat je dezelfde dag, zonder koeling kunt maken of eten: een hete pizza uit de oven, een maaltijd die je aan het eind van de middag klaarmaakt en aan het begin van de avond opeet, een nog warme scone of een roerbakgerecht rechtstreeks uit de wok. In ruimere zin kan 'vers' ook slaan op ingrediënten die maar weinig zijn bewerkt, zoals een nog warme bokking uit de rookkamer of een kluit net gekarnde boter.

Voor supermarkten en voedselfabrikanten betekent het woord echter iets heel anders: het slaat dan op producten die behandeld zijn om hun houdbaarheid te verlengen.

Het verwarrende idee dat vers voedsel een hele tijd tijd vers blijft, is natuurlijk tegenstrijdig, maar in de voedingsindustrie is 'vers' identiek geworden met de betere en nauwkeuriger term 'verlengd houdbaar'. Als gevolg daarvan is oud, afgeleefd voedsel, opgedirkt als vers, een belangrijk onderdeel van ons eetpatroon geworden.

In Europa zijn meer dan 80 additieven met een conserverend effect toegestaan. De chemische industrie probeert ons hardnekkig wijs te maken dat het grote publiek alleen uit gebrek aan wetenschappelijke kennis een intuïtieve afkeer van conserveermiddelen heeft. De
Food Additives and Ingredients Association (FAIA), een vereniging van chemische fabrieken die deze conserveermiddelen maken, zegt sussend dat ze vaak 'synthetische kopieën van (conserverende) stoffen uit de natuur zijn'.

Maar zulke conserveermiddelen zijn, zoals een voedselchemicus het tactvol uitdrukte, 'heel chemisch van aard', en het staat als een paal boven water dat ze gezondheidsproblemen kunnen geven...


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
"You may choose to look the other way, but you can never say again that you did not know."
(Je kan ervoor kiezen de andere kant op te kijken, maar je kan dan nooit meer zeggen dat je het niet wist).William Wilberforce

In de kijker:
Gezond verstand lezingen: http://www.project7-blad.nl/page28.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: