31 mei 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 212
In de kijker:

* GSM en kanker
* Prikkeltjes
* Vinger in de pap
* Lekkende middelen
* Bij-bedoeling
* Handen uit de mouwen
* De zaadbank
* Apenstaartje
* Klachtenregen
* Kunst van genezen (1)
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
GSM en kanker

Een nieuwe studie van de Amerikaanse overheid zal een grote impact hebben op het reeds lang bestaande debat over de link tussen gsm-straling en kanker. De internationale pers berichtte hier reeds uitgebreid over. Op 26 mei 2016 werden de resultaten vrijgegeven van een grootschalige studie uitgevoerd binnen het 'National Toxicology Program (NTP)', een gerenommeerd onderzoeksinstituut verbonden aan het Amerikaanse ministerie van gezondheid. De studie is één van meest diepgaande die tot op heden plaatsvond.

2.500 ratten werden over een periode van 2 jaar al dan niet gedurende bepaalde periodes aan gsm-straling blootgesteld. De ratten blootgesteld aan straling, bleken hogere ratio's te hebben van twee specifieke types zeldzame kankers: glioma's (tumoren van de gliacellen in de hersenen) en maligne schwannoma van het hart (tumoren van de Schwanncellen, die zich ook op de gehoorzenuw kunnen ontwikkelen). Bij de niet-blootgestelde ratten kwamen deze tumoren geheel niet voor.

De onderzoekers zien hierin een grote reden tot bezorgdheid, omdat deze resultaten eerdere studies (op cellen, proefdieren en epidemiologische onderzoeken bij mensen) bevestigen die erop wijzen dat gsm-straling inderdaad deze specifieke types van tumoren lijkt te bevorderen. Dat dit door toeval verklaard kan worden is zeer onwaarschijnlijk volgens Robert Melnick, één van de verantwoordelijken van de studie. De studie vond ook dat hoe intensiever de straling was waaraan de ratten werden blootgesteld,
hoe hoger de kans op tumoren.

De Amerikaanse overheidsagentschappen voor gezondheid (FDA) en telecommunicatie (FCC) bekijken momenteel hoe de bevolking zal worden ingelicht over de mogelijke risico's door gsm-straling.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Levensreddend?: Vorige week is in Frankrijk het langverwachte vaccinatiedebat door de, onder grote druk staande, regering opgestart. Het werd tijd! Frankrijk waar verplicht tegen 3 ziektes wordt ingeënt (difterie-tetanus-polio, anders geen toegang tot school), waar het losse vaccin al een paar jaar niet meer is te verkrijgen en ouders genoegen moéten nemen met een zes-voudig combivaccin. Ouders riskeren met het weigeren 6 maanden gevangenisstraf en 3.750 euro boete. Vreemd toch dat een boete voor bijvoorbeeld levensgevaarlijke verkeersovertredingen niet in verhouding staat met de straffen voor de als crimineel beschouwde kritische ouders voor wie de gezondheid van hun kinderen op de 1e plaats staat... De minister maakt zich al langer druk over het groeiende wantrouwen van ouders t.o.v. het nut en de veiligheid van vaccins en vooral de spectaculaire daling van de vaccinatiegraad baart de overheid grote zorgen. En waar baseert de adviescommissie zich dan onder andere op? Op een studie verschenen in The Lancet over 'het aantal levens gered door vaccins tegen infectieziekten in de XXe eeuw in Nederland'. Conclusie: een totaal van 9000 (!) levens, en dit argument gebruikt de adviescommissie (aangesteld door de minister van gezondheid) nu om het belang van doorgaan met vaccineren in Frankrijk te benadrukken (op een oppervlakte van Nederland, vonden ze dit toch wel verbazend veel). Negenduizend levens in Nederland gered over een hele eeuw gerekend, dànkzij het vaccineren, met 2 wereldoorlogen, te wensen overlatende hygiëne, overvloedig gebruik van DDT etc??? 'Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis': http://www.thelancet.com/pdfs/journals/laninf/PIIS1473-3099%2816%2900027-X.pdf

* Vrije keuze: 'Ouders met een kind op een Vrije School zijn kritischer over kindervaccinaties dan ouders uit de algemene populatie. Ook geven ze vaker aan te worden beïnvloed door antroposofie, homeopathie, alternatieve geneeswijzen en minder vaak door religie dan de gemiddelde Nederlandse ouder. Ouders met een kind op een Vrije School zijn minder overtuigd van de gunstige effecten van vaccinaties en meer bezorgd over de mogelijke bijwerkingen dan gemiddeld in Nederland.' (Wij wachten intussen nog steeds op een diepgaand onderzoek inzake bezwaren van de sterk groeiende groep kritische ouders die zich zorgen maken over het nut en de veiligheid van vaccineren in het algemeen. En dit dan graag zonder door de overheid in hokjes geplaatst te worden, 'vrije schoolonderwijs - bible belt - antroposofen')...

* Uitvoerende macht: Professor Joyeux, oncoloog uit Montpellier, zal zijn begin vorig jaar in gang gezette strijd tegen het verplicht vaccineren in Frankrijk waarschijnlijk moeten bekopen met het verlies van zijn artsentitel. Afgelopen vrijdag moest hij zich verantwoorden tegenover de Orde van Geneesheren, die oordeelde dat er 'geen enkele wetenschappelijke onderbouwing te vinden is voor zijn uitspraken'. De Raad overweegt hem zijn titel te ontnemen. Ouders riskeren met het weigeren 6 maanden gevangenisstraf en 3.750 euro boete. Prof. Joyeux maakt met name bezwaar (en terecht!) tegen de hulpstoffen aluminium en formaldehyde. Daarnaast is dit vaccin 7x duurder dan het vorige, wat doet vermoeden dat dit een bewuste marketingstrategie van de fabrikant is geweest. De petitie, bestemd voor de minister van gezondheid, werd intussen door maar liefst
1 025 513 bezorgde burgers ondertekend.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinger in de pap

Nederland is de komende drie jaar lid van het uitvoerend bestuur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Minister Edith Schippers (VWS) woonde vorige week in Genève de 69e World Health Assembly bij, de jaarlijkse algemene vergadering van de WHO, waarop dit lidmaatschap – dat deze week ingaat – wordt bekrachtigd.
Herbert Barnard, nu directeur internationale zaken bij het ministerie van VWS, zal zitting nemen in de Uitvoerende Raad. De laatste keer dat Nederland deze rol had was eind jaren negentig. Het lidmaatschap geeft Nederland meer invloed op de ‘agenda’ van de WHO, stelt een woordvoerder van minister Schippers vanuit Genève. ‘Nederland heeft de ambitie om de hervormingen van de WHO een slag verder te brengen. Het gaat dan onder meer om de slagvaardigheid van de WHO bij uitbraken en noodsituaties.’
In het algemeen, dient het bestuur van de WHO de komende tijd na te denken over de ‘democratische processen’, zegt hij. ‘De 194 aangesloten landen brengen samen maar 25 procent op van het WHO-budget. De rest komt van particuliere organisaties als de Gates Foundation en andere non-gouvernementele clubs. Zo langzamerhand moeten we nadenken hoe we bij de WHO deze actoren een rol geven – anders worden het concurrenten. Daar heeft niemand baat bij.’

Financiering, democratische processen, de adviesrol van de WHO. Dit alles, concludeert Hogerzeil, zijn belangrijke onderwerpen die de Nederlander Herbert Barnard de komende paar jaar zou kunnen aansnijden.http://www.medischcontact.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/153991/Nederland-krijgt-nieuwe-rol-bij-WHO.htm

Noot: De 194 aangesloten VN/WHO-landen hebben allen voor een mondiaal vaccinatiebeleid getekend (en betaald) om de vaccinatiegraad wereldwijd zo hoog mogelijk te houden. Bij de WHO wordt er constant druk gelobbyd door de grote farmabedrijven.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lekkende middelen

Kamervragen aan Minister Schippers over de waarschuwing van specialisten over het gebruik van hormoonverstorende stoffen in ziekenhuizen

- Bent u ook geschrokken van de zorgen van de specialisten over de mogelijke schadelijkheid van de hormoonverstorende stoffen, die weglekken van medische hulpmiddelen naar het lichaam?
- Klopt het dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al in 2012 weekmakers een «mondiale dreiging» noemde? Wat is uw oordeel over deze uitspraak?
- Klopt het dat weekmakers in zoveel producten in het dagelijks leven gebruikt worden dat het nooit met 100% zekerheid is aan te tonen dat weekmakers schadelijk zijn, omdat het onmogelijk is een controlegroep in te stellen met mensen die niet aan weekmakers worden bloot gesteld? Is er volgens u een mogelijkheid dit probleem te omzeilen, waardoor de mogelijke schadelijkheid van weekmakers zo snel mogelijk kan worden aangetoond? Op welke manier kan uw ministerie hieraan bijdragen?
- Deelt u de mening dat, als door de WHO gesproken wordt van een «mondiale dreiging», en door een hoogleraar van het Erasmus MC wordt gesproken over «sterke aanwijzingen dat hormoonverstoorders schadelijk zijn voor de gezondheid», er geen risico’s genomen mogen worden, en er preventief actie ondernomen zou moeten worden door weekmakers zoveel mogelijk uit ziekenhuizen te weren?
- Herinnert u zich uw antwoord op eerdere vragen, waarin u stelt dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu dit onderwerp tijdens de Milieuraad op 4 maart 2016 zou agenderen? Wat is de uitkomst van dit overleg? Op welke manier heeft Nederland als voorzitter van de EU een spoedige vaststelling van de criteria voor hormoonverstorende stoffen door de Europese Commissie een stap dichterbij gebracht?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij-bedoeling

Franse bijenhouders zijn verbijsterd. Ondanks het Europese moratorium op 3 neonicotinoïdes is het gebruik daarvan in Frankrijk 'explosief' toegenomen. Om inzicht te krijgen in de gegevens, moesten de bijenhouders, verenigd in de Union nationale de l’apiculture française (UNAF) een beroep doen op de Commission d'accès aux documents administratifs, het equivalent van onze Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Het ministerie van Landbouw wilde de gegevens niet verstrekken.

In 2013, het jaar waarin het Europese moratorium op neonicotinoïden van kracht werd, is 387 ton aan acetamiprid, clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid en thiacloprid gebruikt. In 2014 was dat 508 ton, een toename van 31%. Sommige stoffen werden minder gebruikt, het gebruik van imidacloprid steeg met 36%.

De UNAF wilde nog meer weten van het Ministerie, maar kreeg het lid op de neus. Zo blijven de gegevens over 2015, welke behandeling zaaigoed ondergaat en welke arealen met neonics behandeld zijn, als 'bedrijfsgevoelig' en 'nog niet geverifieerd' achter slot en grendel. Ook de positie die Frankrijk ingenomen heeft bij de Europese besluiten over 2 nieuwe insecticiden, sulfoxaflor en flupyradifuron, blijft geheim. Bekendmaking daarvoor zou "de buitenlandse politiek van Frankrijk schaden", aldus de ambtenaren.

De UNAF heeft aangegeven indien nodig naar de rechter te stappen. "De kloof die gaapt tussen de werkelijkheid en de uitspraken van de landbouwminister, Stéphane Le Foll, die zich tot verdediger van de bijen heeft uitgeroepen, is verbijsterend", zegt Gilles Lanio, voorzitter van de UNAF.


--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Handen uit de mouwen

Het is duidelijker dan ooit: het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zegt veel over de manier van denken over de natuur. En dat soort denken is op lange termijn niet houdbaar. We vergiftigen onszelf en onze omgeving dermate, dat we vroeg of laat heel andere problemen zullen moeten oplossen.

Pesticiden (eufimistischer gesteld:
gewasbeschermingsmiddelen) zijn uitvindingen van de 20ste eeuw. Ze kaderen in een maakbaarheidsdenken dat zijn tijd heeft gehad en op een bankroet afstormt. Dat systeem doet ons de das om. Het is doorgeslagen.

Velen zeggen dat pesticiden nodig zijn om voldoende voedsel te kunnen produceren. Onze analyse is gekend: honger is een politiek probleem. Er is vandaag meer dan voldoende eten. Het is zelfs zo goedkoop dat we één derde van de productie al te makkelijk weggooien. Meer dan 1 miljard mensen is obees door ongezonde voeding. De industriële landbouw maakt onze planeet kapot. Denk daarbij aan klimaatopwarming, ontbossing, daling van de biodiversiteit, het koppig volhouden aan de gedachte dat genetisch gewijzigde gewassen de toekomst zijn, terwijl ook zij teveel chemische grondstoffen opslokken. Het vleesverbruik is te hoog. Er is voor veel producten overproductie. En boeren en boerinnen proberen te overleven met hun hoofden tussen hamer en aambeeld. De onafhankelijkheid van boeren staat onder druk. Ze zijn een speelbal in de handen van een beperkt aantal concerns zowel inzake input (zaden, meststoffen, pesticiden) als inzake output (de distributiesector, de supermarkt-ketens). Dit alles met een laag inkomen daarbovenop.

We denken de natuur te kunnen beheersen, maar dat is en blijft een onmogelijke taak. Onkruid wordt steeds resistenter tegen sproeistoffen allerhande. De enige afdoende manier om ze weg te krijgen, is ze uit te trekken. Wieden dus. Zes keer per jaar ongeveer. Steek uw handen uit de mouwen voor een ontspannende bezigheid en laat u meevoeren in de wondere wereld van het onkruid.


----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De zaadbank

Bionext roept jong en oud op om hun stem te laten horen, bedreigde zadensoorten onder te laten duiken in hun vriezer en daarmee een zichtbare filiaal van De Grootste Zaadbank van Nederland te worden. Wij willen voorkomen dat enkele rassen van de markt en daarmee uit de winkels verdwijnen. Hiervoor starten wij namens de biologische sector en partners de campagne ‘De Grootste Zaadbank van Nederland’. Op deze ludieke wijze starten wij een alternatieve zaadbank, just in case. Het ultieme doel: de EU-wetgeving op patenten wordt aangepast zodat er geen patenten mogelijk zijn op natuurlijke eigenschappen van zaden, vruchten en planten.

Met deze campagne willen we maatschappelijke bewustwording creëren en mensen oproepen hun stem te laten horen. Samen staan we sterk om de zaden van gewassen die bedreigd worden veilig te stellen voor de toekomst en te voorkomen dat de ontwikkeling van nieuwe rassen geremd worden door patenten, dat enkele multinationals de controle krijgen over de wereldwijde zaad- en voedselproductie en dat daarmee de diversiteit van groenten afneemt en de prijzen gaan stijgen.
Bionext pleit in Den Haag en in Brussel voor een verbod op octrooi op leven en voor aanpassing van de Europese octrooi-wetgeving.


https://crowdfunding.bionext.nl/project/degrootstezaadbank

Op politiek niveau zijn er ondertussen al stappen gezet. Staatssecretaris van Landbouw Van Dam organiseerde een congres in Brussel over het onderwerp. "We willen niet dat een bedrijf een monopolie kan krijgen op een natuurlijke eigenschap van een plant. De natuur is van ons allemaal", zei de staatssecretaris tijdens zijn openingsspeech. "We zijn er ons misschien niet altijd bewust van, maar elk stuk groente of fruit dat we eten, bestaat dankzij veredelaars. We hebben het eten op ons bord te danken aan generaties veredelaars."

Ook de Europese Commissie ziet het probleem. Ze heeft op het symposium beloofd om een verklarende notitie bij de patentwetgeving te schrijven. Daarmee wordt uitgelegd wat er met de wet bedoelt is. Het gaat om een interpretatie, niet om een wetswijziging. Een wetswijziging kan op korte termijn geen oplossing bieden. "Het opstellen van de Biotech richtlijn duurde 10 jaar"...


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apenstaartje

Vragen van de leden Van Gerven en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat twee apen afgemaakt dreigen te worden na afloop van de dierproef (ingezonden 25 mei 2016).

Vraag 1 - Kent u het bericht
«Animal Rights wil pensioen voor proefapen Radboud»?
Vraag 2 - Is het waar dat de apen na hun laatste onderzoek een spuitje krijgen? Zo ja, wanneer?
Vraag 3 - Bent u bereid te onderzoeken of de resusapen een tweede leven kunnen krijgen, bijvoorbeeld via Stichting Aap?
Vraag 4 - Is het waar dat de Radboud Universiteit Nijmegen proeven doet met het uitdorsten van apen? Zo ja, betreft dat deze twee apen en klopt het dat ze nog geen glas water per dag krijgen?
Vraag 5 - In hoeverre is het standaardpraktijk om proefdieren te doden na afloop van een proef? In hoeveel procent van de gevallen gebeurt dit? Kunt u dit specificeren voor apen, voor katten en voor honden?
Vraag 6 - Wat is er de afgelopen jaren gebeurd om te bevorderen dat proefdieren na afloop een nieuw tehuis krijgen in plaats van een spuitje? Welke maatregelen bent u van plan te nemen om dit te bevorderen?
Vraag 7 - Hoe is het financieel geregeld indien een ex-proefdier wordt opgevangen door een stichting
Vraag 8 - Is het waar dat in veel gevallen de betreffende stichting niet uit de kosten komt?
Vraag 9 - Bent u bereid maatregelen te treffen om te zorgen dat kosten van deze opvang in principe betaald worden door de proefdierinstantie?
Vraag 10 - Bent u bereid een heffing op proefdieren in te voeren, om uit de opbrengsten de opvang van ex-proefdieren te betalen en tevens de ontwikkeling van dierproefvrije alternatieve testmethoden?
Vraag 11 - Voor welke concrete aandoeningen heeft apenonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen de afgelopen veertig jaar welke concrete oplossing gegenereerd?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Klachtenregen

Het Landelijk Meldpunt Zorg ontving vorig jaar 5116 klachten van burgers, waarvan er 1093 ter beoordeling werden doorgestuurd naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voor iets minder dan de helft van die klachten stelde de inspectie nader onderzoek in.
Uit een rapport dat het Landelijk Meldpunt Zorg heeft gepubliceerd, blijkt verder dat de meeste klachten afkomstig zijn van patiënten uit de ggz (928), gevolgd door patiënten uit de medisch-specialistische somatische zorg (908), de intramurale ouderenzorg (731) en de huisartsenzorg (534).

Het grootste deel van de klachten betrof de categorie ‘oneens met medisch handelen’ (900), gevolgd door ‘bejegening’ (383), en ‘medicatie’. Opvallend noemt het meldpunt de klachten over financiën, bijvoorbeeld over declaraties. Dat waren er vorig jaar 295 en daarmee staat deze categorie op nummer vier, terwijl het meldpunt bedoeld is voor klachten over de kwaliteit van zorg en niet over financiële aspecten. De klachten die ter beoordeling werden doorgestuurd naar de inspectie hadden het meest te maken met ‘oneens met medisch handelen’ (254), ‘diagnose gemist’ (93) en ‘medicatie’ (77).

In het rapport wordt niet onderscheiden over welke categorie professionals de meeste klachten binnenkomen. De gegevens van de betrokken zorgverleners worden wel vermeld in het overzicht van alle binnengekomen klachten dat het meldpunt dagelijks naar de inspectie stuurt, ook als deze niet ter beoordeling aan de inspectie worden voorgelegd. Over dit punt was rond de start van het meldpunt in juli 2014 ophef. Onder meer de KNMG had er moeite mee dat ook bij niet-reële klachten de naam van de betrokken zorgverlener doorgegeven zou worden aan de IGZ.


------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kunst van genezen (1)

Een serie fragmenten uit het boek De Natuur als Arts (Handboek voor de Natuurgeneeswijze) door Dr. F. Wolf uit 1930. Het Nederlandse taalgebruik uit die tijd ongewijzigd respecterend.

Een van de grootste artsen en natuuronderzoekers der 17e eeuw, de Leidse hoogleraar Boerhaave, had als lijfspreuk: «Simplex sigillum veri», eenvoud is het kenmerk van het ware. Deze spreuk klinkt voor de tegenwoordige mens, die gewend is aan het gebruik van Röntgen-apparaten, diathermie en kunstmatige hoogtezon en die gewend is de ernst van een ziekte af te meten naar het aantal specialisten dat aan het ziektebed verschijnt en naar de omvang van de rapporten van bloed-, urine- en ander onderzoek, wel erg eenvoudig.

En toch leert de geschiedenis der geneeskunde ons herhaalde malen hoe juist het is, dat eenvoud het kenmerk van het ware is.

Professor Bier uit Berlijn heeft in een verhandeling: 'Gedachten van een arts over geneeskunde', een ernstig woord van waarschuwing gesproken: «We moeten ons afvragen: hebben we niet de eenvoudige denkwijze van Hippocrates en andere grote artsen uit de oudheid verloren, en zouden zij met hun philosophisch inzicht ons niet veel verder gebracht hebben dan onze nog zo fijn gedetailleerde technische hulpmiddelen en de niet meer te overziene massa wetenschappelijkheid?»

De natuurkrachten, die onze gezondheid in stand houden, zijn ook krachten, die onze ziekten kunnen genezen. De lijfspreuk van de oude artsen en natuurkenners: Natura sanat, medicus curat! is ook nu nog het eerste gebod.

Hippocrates leerde ons eeuwen geleden al, dat ziekten ons niet maar zo, als een donderslag uit heldere lucht, komen overvallen, maar dat zij de gevolgen zijn van het bij voortduring zondigen tegen de natuur; de zonden hopen zich op en op een bepaald ogenblik breekt de ziekte los, schijnbaar zonder reden. Alle ziekten, met uitzondering van verwondingen en misschien van enkele infectieziekten, zijn dus chronisch.

«Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen»George Santayana (1905)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
De grootste fout van de mens is
dat hij wil oogsten
waar hij niet gezaaid heeft.
Indira Gandhi

In de kijker:
Farmaceutische industrie misleid: https://www.youtube.com/watch?v=pcQDWdB3se8
Gezond verstand lezingen: http://www.project7-blad.nl/page29.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: