8 apr. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 115 


In de kijker :

* Successtory
* Prikkeltjes
* De wens van de patiënt
* Zelfontplooiing
* Allergenen in vaccins
* Riskante 55+
* Zoethoudertje
* wAarde
* Malse hapjes
* Gezond opgroeien (9)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Successtory

Amper 9 maanden na het door de UK afwijzen van het nieuwe Meningokokken-B vaccin vanwege onvoldoende wetenschappelijk bewijs over de werking en veiligheid, heeft Novartis het klaargespeeld om de autoriteiten nu wel te overtuigen van het nut van dit vaccin. De enorme propaganda en lobby door de farmaceut heeft in korte tijd vruchten afgeworpen en de UK zal Bexsero in het vaccinatieprogramma opnemen. Ouders waren het afgelopen jaar zelfs bereid om voor deze prik maar liefst £600 neer te tellen.


De samenvatting van de achterliggende criteria toelating nog even herhalend:
* Aan de eerste hoofdstudie deden 2 627 kinderen mee, die bij aanvang van de studie twee maanden oud waren. De werking van drie doses Bexsero, toegediend met een tussenpoos van twee maanden samen met andere, normale zuigelingenvaccins, werd vergeleken met die van alleen de normale vaccins.
* Deze studie werd verlengd om na te gaan wat de effecten zijn als kinderen, die al als jonge zuigeling met Bexsero zijn gevaccineerd, op een leeftijd van 12 maanden of ouder een boosterdosis Bexsero krijgen.
* Hoewel groep B-meningokokkenziekte in Europa relatief zeldzaam is, constateerde het CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) dat de ziekte in bepaalde gebieden van Europa vaker voorkomt.

* In de EU was geen enkel vaccin toegelaten voor meningitis die door deze groep van bacteriën wordt veroorzaakt.
* Daarom concludeerde het CHMP dat de voordelen van Bexsero groter zijn dan de risico’s en adviseerde het om een vergunning voor het in de handel brengen te verlenen.
* De meest voorkomende bijwerkingen van Bexsero bij kinderen tot 10 jaar (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn eetlustverlies, slaperigheid, abnormaal veel huilen, diarree, braken, uitslag, koorts en prikkelbaarheid.

We zijn benieuwd hoelang het duurt voordat dit vaccin ook Nederland en België zal bereiken...


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Kroatië houdt vast aan het verplicht vaccineren : het Hooggerechtshof heeft vorige week besloten dat het vaccineren verplicht is en blijft. De uitspraak is een streep door de rekening voor vele bezorgde ouders die tegen deze maatregel protesteerden. De rechter citerend : “Het recht van een kind op gezondheid is groter dan dat van de ouders om een (verkeerde) keuze te maken”. http://www.iflscience.com/health-and-medicine/croatian-court-upholds-vaccine-mandate. Van de 29 Europese landen hanteren er 14 een schema met één of meerdere verplichte vaccinaties : Modality of implementation of childhood vaccination programme by country, European Union countries, Iceland and Norway, 2010 : http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

*
Terug van weggeweest : Ab Klink (vorige minister van gezondheid) is per 1 april bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland. Klink is per 1 januari 2014 toegetreden tot de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ, waar hij verantwoordelijk is voor de portefeuille Zorg. In die hoedanigheid versterkt hij vanaf vandaag het ZN-bestuur: https://www.zn.nl/nieuws/zn-nieuws/nieuwsbericht/?newsId=861cff0c-dbb7-4617-9868-1600d5ba5f6d
 
* Zorgverlening farma : Ruim tweeduizend artsen hebben in 2013 een bedrag van gemiddeld 2250 euro ontvangen van de farmaceutische industrie voor verleende diensten. Dat blijkt uit gegevens van het Transparantieregister Zorg. In totaal heeft de farmaceutische industrie 33 miljoen euro aan de artsen en instellingen betaald, ongeveer net zoveel als in 2012. Het Transparantieregister Zorg moet openheid bieden over mogelijke belangenverstrengeling van medici en ziekenhuizen: http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/143537/tweeduizend-artsen-krijgen-geld-van-farma.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De wens van de patiënt

Bijna een miljoen Nederlanders (+/- 6%) heeft onlangs een bezoek gebracht aan een 'alternatieve genezer', zo blijkt uit recente cijfers van het CBS, en waren daar dik tevreden mee (rapportcijfer 8,1). Veel meer Nederlanders, 92% van de chronisch zieken, wil dat hun arts ook kennis heeft van andere vormen van geneeskunde - naast de conventionele. En deze samenwerking bespaart aanzienlijke kosten.

Een van de drie pijlers van Evidence Based Medicine is de wens van de patiënt. Volgens de  artseneed of - belofte zou het belang van de patiënt voorop moeten staan en vanuit de rechten van de mens zou keuzevrijheid qua therapie gewaarborgd moeten zijn. In de praktijk wordt er echter niet vaak naar de wens van de patiënt gevraagd en ontbreekt het de meeste artsen aan informatie om objectieve en afgewogen adviezen te geven over de verschillende therapeutische mogelijkheden.

In de VS ligt dat anders. De laatste twintig jaar is daar enorm veel veranderd binnen het geneeskundig denken en handelen. Vanuit een kleine groep hoogleraren met een bredere visie is een stroming ontstaan die al aan 57 universiteiten - waaronder de meest prestigieuze zoals Yale, Harvard en Stanford - wordt onderzocht, gedoceerd en toegepast. Integrative  Medicine of integrale geneeskunde doet recht aan alle vormen van geneeskunde waar bewijs voor is, die veilig is en kosteneffectief. En de patiënt staat daarbij werkelijk centraal.

In tegenstelling tot landen als Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten staat de Nederlandse overheid overwegend afhoudend tegenover complementaire geneeswijzen. De vraag is of het Nederlandse beleid verstandig is. De Nederlandse overheid zou onderzoek naar financiële en gezondheidseffecten van complementaire behandelwijzen moeten faciliteren, niet afremmen.

Krachtige bevordering van integrale geneeskunde door de overheid sluit naadloos aan bij het Nationaal Programma Preventie van VWS.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zelfontplooiing

15 miljoen mensen.
Op dat kleine stukje aarde.
Die schrijf je niet de wetten voor.
Die laat je in hun waarde.
15 miljoen mensen.
Op dat kleine stukje aarde.
Die moeten niet 't keurslijf in.
Die laat je in hun waarde.
(Fluitsma en Van Tijn – 1995)

Uit Burgers en gezondheid - Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Zelfontplooiing van de autonome burger kenmerkt de huidige tijd. Eigen verantwoordelijkheid, autonomie, eigen keuze en eigen regie zijn kernwoorden bij deze ontwikkelingen. Ook als het gaat om gezondheid, preventie en zorg. Het RIVM en het SCP hebben beschreven hoe de burger deze ontwikkelingen ervaart en welke aandachtspunten er voor beleid zijn.

Bij de ontwikkelingen gaat het allereerst om de zorg voor de eigen gezondheid: als gezonde burger om gezond te blijven, en als patiënt om zelf de regie te houden over de eigen zorg (zelfmanagement). Mensen kunnen zo kiezen voor vormen van preventie en zorg die goed aansluiten bij hun eigen voorkeuren. Bovendien geeft zelfmanagement patiënten meer controle op de behandeling van de aandoening, en daarmee op de aandoening én op hun leven.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allergenen in vaccins


Vaccins kunnen bepaalde bestanddelen bevatten waarvoor zowel kinderen als volwassenen overgevoelig of allergisch zijn. Alhoewel een ernstige allergische reactie na vaccinatie (een anafylactische reactie) gelukkig weinig voorkomt, moet hiermee toch rekening gehouden worden bij kinderen en volwassenen met een gekende allergie of met ernstig astma. Afhankelijk van het type vaccin komen allergische reacties voor bij 0,65 tot 1,53 gevallen per 100.000 vaccindosissen.

Mogelijke allergenen in vaccins :
* Kippeneiwit
* Antibiotica
* Gelatine
* Gist
* Bewaarmiddelen en stabilisatoren: aluminium e.a.
* Latex (in de naaldbeschermer of stamper)
* Lactose (melksuiker)

Overzichtje van in welke vaccins bovengenoemde ingrediënten voorkomen : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=15017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riskante 55+

In november 2013 zijn in de Verenigde Staten de nieuwe richtlijnen voor preventieve behandeling van hart- en vaatziekten geïntroduceerd. Onderzoekers van Erasmus MC hebben onderzocht welke gevolgen toepassing van die richtlijnen zou hebben in een Nederlandse populatie. In het Rotterdams bevolkingsonderzoek ERGO zouden bijna alle gezonde mannen boven 55 jaar en bijna alle gezonde vrouwen boven 65 volgens de nieuwe richtlijn in aanmerking komen voor behandeling met statines. Dat is veel meer dan bij de vorige Amerikaanse en de huidige Europese richtlijnen. Dit schrijven de onderzoekers in een recent artikel in JAMA, het tijdschrift van de American Medical Association.

Dr. Maryam Kavousi, epidemioloog aan de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC, prof.dr. Oscar Franco, hoogleraar preventieve geneeskunde en collega’s onderzochten welke gevolgen de toepassing van de nieuwe Amerikaanse richtlijn zou hebben, in vergelijking met de oude Amerikaanse en huidige Europese richtlijnen. Daarvoor gebruikten zij gegevens uit ERGO, het Rotterdamse bevolkingsonderzoek onder 55-plussers in Ommoord. In totaal werden gegevens van een kleine 5000 mensen gebruikt, met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar en 54% vrouw.

Kavousi: “We wilden laten zien dat er sprake is van een groot verschil in de implicatie van de nieuwe Amerikaanse richtlijn aangaande statinebehandeling ten opzichte van de ‘oude’ maar ook de Europese richtlijn. Dit heeft te maken met het feit dat de overschatting in de risicovoorspelingen bovenop een verlaagde drempel voor preventieve statinebehandeling plaats vindt. Daarom zouden bijna alle gezonde mannen boven 55 en gezonde vrouwen boven 65 statines moeten gaan slikken als het aan de nieuwe Amerikaanse richtlijn ligt. Verbetering van de risicovoorspellingen en het bepalen van populatiebrede behandelingsdrempels zijn nodig om klinische besluitvorming beter mogelijk te maken.”


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoethoudertje

Voedingsnu.nl schetst in haar reactie van 10 december 2013 op de nieuwe EFSA-evaluatie de verkeerde conclusie dat aspartaam veilig is voor de volksgezondheid, mits men zich houdt aan de ADI (Algemene Dagelijkse Inname).

Het is jammer dat voedingnu.nl geen stelling neemt tegen de, door de EFSA genomen beslissing. Het moet volkomen duidelijk zijn dat de EFSA zich door zijn belangen-verstrengeling met mensen uit de voedingsindustrie volkomen ongeloofwaardig maakt. Maar liefst 60% van de panelleden voert volgens het CEO rapport (‘Unhappy Meal. The European Food Safety Authority’s independence problem‘) zijn taak niet onafhankelijk uit.

Voedingnu.nl schrijft: "Deze conclusie (dat aspartaam veilig is) trekt de organisatie op basis van een uitgebreide studie van alle beschikbare wetenschappelijke literatuur rond aspartaam."

Maar dat is niet het geval. De EFSA deed het voorkomen alsof ze iedereen een kans wilde geven zijn of haar bijdrage te kunnen leveren aan het uiteindelijke onderzoek. Ze stelden daarom een ontwerpverslag samen, waarop commentaar kon worden geleverd, tenminste zo deed men het voorkomen. Maar uit de samenvatting van het ontwerpverslag valt de invloed van de industrie duidelijk op, geen enkele verwijzing naar onafhankelijke  onderzoeken, waarvan er toch honderden zijn. Alleen studies verstrekt door de industrie werden meegenomen. Hoe kan men duidelijker bewijs hebben dat de aspartaam- industrie hier achter zit.

De tegenstanders van aspartaam worden op deze wijze "op niet mis te verstane manier" monddood gemaakt.

Lees verder : http://aspartaam.nl/dossier_aspartaam/voedingnu.php

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wAarde
 
Ruben van Dijk (pseudoniem van Thomas van Slobbe) is werkzaam in de wereld van politiek en milieu. Hij heeft zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid gewerkt en is direct betrokken geweest bij diverse initiatieven ter beperking van het broeikaseffect. Uit eigen ervaring kan hij getuigen van de gigantische invloed van multinationals op het klimaatbeleid die, deels achter de schermen en buiten het zicht van de media, altijd en onmiskenbaar aanwezig is.

Hij is naast schrijver van thrillers met zijn Stichting wAarde werkzaam als adviseur in de wereld van politiek en milieu. Hij heeft zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid
gewerkt en was direct betrokken bij diverse initiatieven ter beperking van het broeikaseffect.
 
Hij heeft zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid gewerkt en was direct betrokken bij diverse initiatieven ter beperking van het broeikaseffect.

Stichting wAarde is een denktank binnen de natuur- en milieubeweging die als geen ander de verbinding legt tussen straatwaarde en beleid rond thema’s als:
* De Straatwaarde van Duurzaamheid
* Zienswijzen en Ogenblikken
* Natuur en Gezondheid

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Malse hapjes
 
De vleessector ontbeert ethisch besef en zoekt de grenzen van de wet op. Dat zegt Harry Paul, inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vandaag in gesprek met het FD (Het Financieele Dagblad). 'Ik constateer vooral dat Nederland met 'vlees' in de knoop zit.' De NVWA gunde 's lands financiële krant het voorrecht om bijzondere uitspraken uit de mond van de baas van de Nederlandse toezichthouder op voedselveiligheid te noteren.

De krant schrijft: De hoogste voedselinspecteur van Nederland signaleert een gebrek aan ethisch besef bij met name producenten van vlees en vleesproducten.
"De grens opzoeken en zorgen dat je niet gepakt wordt, wijst op normvervaging. Het heeft tot een aantal ernstige ontsporingen geleid, en levert ook forse risico’s op voor de nabije toekomst."

Paul wijst er in de beide artikelen op dat de NVWA mogelijk nog jarenlang oude en nieuwe fraudes zal ontdekken en soms zelfs niet zal ontdekken. Hij geeft aan dat zijn dienst mogelijk nog gedurende langere tijd onvoldoende in staat zal blijken om zijn handhavings- en controletaken goed te kunnen vervullen omdat de afbraak van de organisatie in de afgelopen twee decennia niet zomaar even te corrigeren valt.

De vleessector reageert bot en afwijzend. Vleeskoepel COV zegt bij monde van Dé van de Riet: "
Wij zitten niet te wachten op filosofische beschouwingen van de hoogste autoriteit op het gebied van voedsel. Voor ons is de wet het uitgangspunt. De NVWA moet die wet gewoon naleven. Dat schept helderheid voor het bedrijfsleven." Formeel is dat een correcte uitspraak. Wie zich aan de wet houdt, doet het immers goed, tenzij we vaststellen dat de wet immoreel is of ongewenste principes volgt.

http://www.foodlog.nl/artikel/nvwa-incidenten-zullen-blijven-moraal-vleessector-klopt-niet/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond opgroeien (9)

Negende deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'U kunt veel meer dan u denkt' geschreven door Hans Moolenburgh sr (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Amsterdam had in de '70-er jaren besloten het water te fluorideren en de onwillige gemeenten als Heemstede, Hoofddorp, Aalsmeer enzovoort, die hun water van Amsterdam betrokken, werden meegesleurd. Ik bevond mij in de merkwaardige situatie, dat de helft van mijn praktijk (Haarlem) niet en de andere helft (Heemstede) wel gefluorideerd was.

Amsterdam fluorideerde en binnen de week kwamen ze in mijn praktijk : de mensen met rare effecten, waarvan het merendeel niet eens wist dat ze gefluorideerd waren. Zo kreeg een tienjarig meisje uit mijn praktijk hevige buikpijnaanvallen (niet zo gek als men bedenkt dat fluoriden ongeveer de giftigsheidsgraad hebben van arsenicum).

Het naarste waren de gilbaby's. Baby's in de randgemeenten, die nooit wat gemankeerd hadden, krijsten ineens hele nachten door van de buikpijn en werden zelfs opgenomen in de ziekenhuizen. Als ze het geluk hadden dat dit een (ongefluorideerd) Haarlems ziekenhuis was, hield het huilen op – dan meenden de artsen vaak dat er iets mis was in de huiselijke situatie.

Waarom reageerden niet alle kinderen ? Vroeger namen de mijnwerkers in de mijnen kanaries mee naar beneden, want die vielen van hun stokje als er ook maar een beetje mijngas te bespeuren was, nog voor de mens iets merkte. Deze huilbaby's waren de kanariepietjes van de bevolking die uitschreeuwden : 'Er zit gif in het water! Pas op!'

Het is natuurlijk spectaculair als een kind, dat soms al lang sukkelt, met één eenvoudige maatregel, zoals het overgaan op andere tandpasta, geheel te genezen is.

(Noot : mede dankzij de gedreven inzet van Hans Moolenburgh is men in de jaren zeventig gestopt met het fluorideren van drinkwater).

Wordt vervolgd....


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje


Het niveau van beschaving van een samenleving is af te meten aan de wijze waarop die met zijn zwakken en ouderen omgaat. Het is verbijsterend om vast te stellen dat we compassie hebben met alle vluchtelingen uit de wereld en tegelijkertijd onze bejaarden de straat op schoppen in het kader van de bezuinigingen. Samen met de uitholling van onze gezondheidszorg mag je vaststellen dat het met de beschaving in ons land bedroevend is gesteld. (Pieter van den Brink)


Freedom-Seeker in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=3ufRwvnpGgI
Piramidesymposium in de kijker : www.dedagvandepiramide.com
Gratis college in de kijker : http://www.universiteitvannederland.nl/
Zingende vrouwen in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=BKezUd_xw20#t=59
Duizend handen in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=7vs-H7xLnrs

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: