7 apr. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 166In de kijker :

* MIKI
* Prikkeltjes
* In verwarring
* Het haasje met Pasen
* Kind van de staat
* Vrije keus werknemer
* Bureaucratie
* Anti-antibiotica
* Voedselveiligheid
* Hart voor dier
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIKI

Flitsende namen voor lopende vaccinonderzoeken op foetussen/kinderen en volwassenen georganiseerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)... Kennelijk zijn er nog altijd enthousiaste en gemotiveerde ouders die met veel genoegen en vertrouwen hun kinderen aan dit soort testen blootstellen.

KIM-TIM-PIM-PIEN-OKIDO (inmiddels afgerond) en nu de MIKI studie... RIVM: In de MIKI-studie worden aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap gevaccineerd tegen
kinkhoest (+ difterie/tetanus!). In de studie onderzoeken we of de baby's in de eerste maanden na de geboorte dan beter beschermd zijn tegen kinkhoest. Deze studie is in januari 2014 gestart. Aan dit onderzoek zullen 116 gezonde zwangere vrouwen tussen de 18 en 40 jaar oud meedoen. Werving vind plaats in midden Nederland (Gouda, Utrecht, Amersfoort en Hoofddorp).

Tijdens het eerste bezoek wordt er door loting bepaald in welke groep de deelneemster terecht komt. In beide groepen zullen 58 zwangere vrouwen met hun partners en kind meedoen.
• Groep 1: vaccinatie van de moeder tijdens zwangerschap en van de partner/verzorgende kort na de bevalling
• Groep 2: vaccinatie van de moeder en de partner/verzorgende kort na de bevalling (cocooning).

De deelneemsters en hun partners/verzorgenden zullen worden gevaccineerd met het vaccin Boostrix. Dit is een goedgekeurd vaccin tegen Tetanus, Difterie en Kinkhoest. De kinderen krijgen de vaccins die ook in het Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven. Dit zijn het DKTP-Hib-HepB-vaccin en het pneumokokken-vaccin. Wel wordt een iets ander vaccinatieschema gebruikt.

In plaats van vier DKTP-Hib-HepB-vaccinaties op 2, 3, 4 en 11 maanden krijgen de kinderen drie DKTP-Hib-HepB-vaccinaties op 3, 5 en 11 maanden. Ook worden de pneumokokkenvaccinaties gegeven op 3, 5 en 11 maanden i.p.v. 2, 4 en 11 maanden.


MAAR: nog geen jaar geleden (oktober 2014) dacht het RIVM er anders over: Wij concluderen dat vaccinatie van moeders tijdens of net na de zwangerschap om besmetting van hun baby’s te voorkomen, NIET kosteneffectief is. Het kan ONETISCH zijn om mensen die zelf een KLEIN risico op ernstige ziekte lopen, te vaccineren (met het RISICO op bijwerkingen) om hiermee anderen te beschermen. Bijsluiter: 'Het effect van BOOSTRIX op de foetale ontwikkeling werd NIET geëvalueerd'.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Q-vaccin - Gezondheidsraad maart 2015: Voordat een werknemer vaccinatie kan worden aangeboden moet met een screeningstest worden nagegaan of de werknemer eerder is blootgesteld aan C. burnetii. Een uitslag die duidt op een mogelijke (eerdere) doorgemaakte infectie kan voor de werknemer echter, in mindere of meerdere mate, belastend zijn. De commissie attendeert de werkgever hier bij het aanbieden van vaccinatie tegen Q-koorts alert op te zijn. Tot slot staat de commissie stil bij het feit dat het vaccin Q-VAX niet in Nederland is geregistreerd. Zij geeft dan ook in overweging de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld via het RIVM, een centrale rol te laten spelen bij de aanschaf en distributie van Q-VAX. Werkgevers zouden dan voor het verkrijgen van Q-VAX bij het RIVM terecht moeten kunnen.http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-arbeidsomstandigheden/werknemers-en-infectieziekten-criteria-vo-0

* Zoek de fout(en)!: Power Point Presentatie tijdens het Valentijns Vaccinatiesymposium 2014 in Antwerpen: 'Wat zeg je tegen ouders die hun kind liever niet willen laten vaccineren? (Robb Butler, Health Communications and Advocacy, World Health Organization (WHO)' – zie pg 5: 'Moet angst bestreden worden met angst'? Studies tonen aan dat angst opwekken – referende naar negatieve gevolgen van niet vaccineren – lijdt tot lagere intentie om te vaccineren (Komen, 2010). https://www.uantwerpen.be/en/rg/cev/education-and-courses/valentijn-vaccinatie/archief/sprekers--alle-editi/

* Rotavirus slachtoffertjes: In Frankrijk zijn twee baby's gestorven na inenting met Rotarix en RotaTeq, twee vaccins tegen het rotavirus dat buikgriep veroorzaakt bij baby's en peuters. Dat melden verschillende Franse kranten zoals L'Express, Le Figaro en Le Monde. Het nieuws werd al bevestigd door het ANSM, het Franse agentschap dat de veiligheid van medicatie en gezondheidsproducten moet controleren. In dit bericht ontbreekt echter de aanvullende informatie dat de ene baby in 2012 en de andere in 2014 stierf. Pas nu en na lang beraad door de autoriteiten naar buiten gebracht... Laatste nieuws uit Frankrijk: 160.000 artsen hebben inmiddels een brief gekregen van de minister van gezondheid en op de radio riep zij op om 'zeer voorzichtig, zo niet extreem waakzaam te zijn', MAAR daarnaast 'ouders niet onnodig ongerust te maken'...
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=18347

* Voor alle leeftijden (in de herhaling): Lange tijd was het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) erop gericht alle Nederlandse kinderen in te enten tegen ziektes als polio, kinkhoest en mazelen. Die ziektes zijn nu grotendeels bedwongen, al blijft doorgaan met vaccineren noodzakelijk om uitbraken te voorkomen. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Vijftig jaar na het begin van het programma komen nieuwe doelgroepen in beeld om gevaccineerd te worden. Nieuwe technieken (bijvoorbeeld met DNA) en een steeds beter inzicht in de werking van het immuunsysteem leiden tot de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Het ligt dan ook voor de hand dat het pakket de komende jaren uitgebreid zal worden. Ook oudere kinderen, volwassenen en ouderen kunnen dan beschermd worden tegen bepaalde ziektes. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd aangeboden op een symposium over de toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In verwarring

Minister Edith Schippers (VWS) kan
geen causaal verband leggen tussen de ambulantisering in de ggz en de stijgende hoeveelheid verwarde mensen op straat. Dat schrijft ze in reactie op een signaal van de politie dat er steeds meer ‘verwarde mensen’ worden aangehouden.

In de Kamerbrief van vorige week schrijft de minister dat het lastig te achterhalen is of de toename van het aantal verwarde personen in de maatschappij te relateren is aan de afbouw van ggz-bedden. 'De door mij benaderde organisaties geven bijna allemaal aan dat zij zich zorgen maken over de toename van het aantal verwarde personen in de maatschappij. Echter, zij geven tegelijkertijd aan dat het lastig is om te achterhalen wat de oorzaak is van deze toename. Mogelijk spelen de onrust in de wereld, de economische crisis, de aandacht in de media of onzekerheid over veranderingen in de langdurige zorg een rol. Een causaal verband met de ambulantisering in de ggz kan op dit moment niet worden gemaakt.'

Een enquête van de NOS en de bevindingen van cliëntenorganisaties zoals MEE Nederland laten een zorgelijk beeld zien. Namelijk dat zorgverleners steeds meer signalen ontvangen over burgers die in de problemen komen omdat instanties problemen naar elkaar doorschuiven. 'Op dit moment zien we dat vooral bij cliënten waar zorg en maatschappelijke ondersteuning moeten aansluiten op onderwijs en participatie. Als meerdere partijen de verantwoordelijkheid doorschuiven, is er voor de burger geen beginnen meer aan', aldus organisatie voor cliëntondersteuning MEE Nederland in een persbericht.

http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2015/3/Schippers-ziet-geen-verband-tussen-bezuinigingen-en-verwarde-mensen-op-straat-1738124W/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het haasje met Pasen

Het paasfeest bestond jarenlang uit een lekker ontbijtje, misschien een brunch. Maar daar verdienen supers te weinig aan. Zij willen graag dat er met Pasen net zoveel gegeten wordt als met Kerst. Liever verkopen ze zelfs nog meer, want de omzet met Kerst viel tegen. Het CBL hoopt deze Pasen op een topomzet. Met uitgebreide folders en een luxe paasassortiment proberen supers van Pasen een tweede vreetfestijn te maken.

Meer dan 90 procent van de ei- en vleesaanbiedingen in het paasassortiment van de supermarkten heeft geen welzijnskeurmerk. Dit blijkt uit een analyse van Wakker Dier over 427 vlees-, vega- en eiproducten in de paas- en weekfolder van de 13 grootste supermarkten. Van de 167 vleesaanbiedingen voor de gourmet heeft 98 procent geen welzijnskeurmerk. Dit is bijvoorbeeld gewoon plofkip of industrievarken. Slechts drie gourmetaanbiedingen zijn biologisch, vijf vegetarisch. Bij de 72 vleeswarenaanbiedingen is er slechts één te vinden met het Beter Leven keurmerk. Het traditionele eieren zoeken met Pasen wordt voor de bewuste consument helemaal moeilijk gemaakt. Supermarkten hebben als folderaanbieding alleen geverfde paaseieren van kippen die nooit buiten komen.

Wakker Dier: “Supermarkten proberen van Pasen hetzelfde dieronvriendelijke vreetfestijn te maken als het kerstfeest. Met onder meer veel vleeswaren voor paasontbijt en –brunch en gourmetschotels voor het paasdiner, proberen zij met Pasen de tegenvallende kerstomzet te compenseren. De door de supermarkten beloofde verduurzaming van het vleesassortiment wordt voor het gemak met Pasen even vergeten.”


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kind van de staat

De gemeente Rotterdam wil de mogelijkheden van thuisonderwijs beperken, vanwege het groeiende aantal kinderen dat op deze wijze les krijgt. Met name streng-religieuze ouders houden hun kinderen in toenemende mate thuis, vanwege hun religieuze overtuiging en ontzeggen, aldus de Rotterdamse wethouder De Jonge, hun kinderen daarmee het recht op goed onderwijs. Bovendien bestaat de angst voor radicalisering van deze kinderen.

Rotterdam loopt in feite vooruit op besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer. Ook staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs wil meer beperkingen opleggen aan het thuisonderwijs, zodat geloofsovertuiging geen rol meer mag spelen bij de vrijstelling. Het duurt echter nog wel even eer beide Kamers in deze kwestie tot besluitvorming overgaan. Tot die tijd beroepen ouders die hun kinderen thuis onderwijzen zich op hun wettelijk recht.

Naar aanleiding van deze discussie nu in de TeldersCommunity de stelling 'handhaaf het recht op thuisonderwijs'. Hebben ouders inderdaad het recht zelf deze keuze voor hun kinderen te maken of moet de staat ingrijpen in het belang van het kind?
http://www.telderscommunity.nl/activity.php

Noot: De TeldersStichting is de liberale denktank van Nederland; het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau ten behoeve van het liberalisme, gelieerd aan de VVD.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrije keus werknemer

Minister Asscher van Sociale Zaken wil werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. De Gezondheidsraad adviseerde om te onderzoeken of verplicht vaccineren in bepaalde gevallen mogelijk is, maar de minister wil werknemers de vrije keuze laten.

In juni 2012 vroeg de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Gezondheidsraad om een afwegingskader voor vaccinatie in arbeidsomstandigheden te ontwikkelen. Directe aanleiding was de uitbraak van Q-koorts en de gevolgen daarvan voor werkenden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Asscher nu dat hij het verplichten in beginsel onwenselijk vindt. "Vaccinatie is een invasieve maatregel en ik beschouw een vaccinatieverplichting als een te vergaande inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Verplichten van vaccinatie in ook niet in lijn met ons arbobeleid van doelvoorschriften en het beleid vanuit volksgezondheid", schrijft de minister.

Asscher stelt verder dat weigering van vaccinatie geen negatieve rechtspositionele consequenties mag hebben voor werknemers, zelfs als zijn er ernstige risico’s voor derden. De werkgever blijft verantwoordelijk voor het gezond en veilig  werken van de werknemers. "Het is dan belangrijk om in goed overleg tussen werkgever en werknemer te kijken naar oplossingen. Wellicht zijn andere beschermende maatregelen mogelijk en indien dat niet het geval is, moeten werknemer en werkgever kijken naar vervangende werkzaamheden."

Dit kan een reden zijn om vanuit de werkgever vaccinatie tegen bepaalde infectieziekten als norm te stellen, bijvoorbeeld in een zorginstelling. Wie niet aan die norm wil voldoen moet naar andere beschermende maatregelen of vervangende werkzaamheden kijken.
Asscher roept in navolging van de aanbeveling van de Gezondheidsraad werkgevers en werknemers op om vaccinatieafwegingen op brancheniveau te maken. Een advies over Q-koorts verschijnt dit voorjaar en kan hierbij als voorbeeld worden dienen.
http://www.skipr.nl/actueel/id21913-asscher-vaccinatie-blijft-vrije-keuze-werknemers.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bureaucratie

Sinds de decentralisatie van de zorg, per 1 januari, doen zorgaanbieders zaken met veel meer partijen. Waar de organisaties eerder te maken hadden met bijvoorbeeld tien partijen zijn dat er nu tachtig. Veel zorg die eerst via de overheid of de provincies geregeld werd, is nu uitbesteed aan 393 gemeenten. Het probleem zit hem in de manier waarop er door de gemeenten gewerkt wordt, aldus de zorgaanbieders. De gemeenten zouden in grote lijnen allemaal op dezelfde manier hun administratie moeten voeren, maar dit gebeurt nog niet. Doordat de zorgaanbieder bij iedere gemeente aan andere administratieve procedures moet voldoen, is de bureaucratie enorm toegenomen.

Door de toegenomen regeldruk hebben de zorgaanbieders extra administratieve medewerkers aan moeten nemen. En dit kost geld. 1,5 miljoen euro meer dan voor de decentralisatie, zo vertelt Erik Heijdelberg van de landelijke jeugdzorgorganisatie William Schrikker Groep. Ook zorgorganisatie Kwintes heeft de administratiekosten zien toenemen met 1 à 1,5 miljoen, vertelt bestuursvoorzitter Jan Willem van Zuthem.

De toegenomen bureaucratie, zo stellen Jeugdzorg Nederland en de koepel voor ondernemers in de ouderenzorg Actiz, “vraagt niet alleen veel tijd en energie van medewerkers van die zorgorganisaties, maar zorgt er ook voor dat een deel van het beschikbare budget naar boekhouders en juristen gaat en niet naar de zorg voor cliënten. Terwijl we juist minder bureaucratie moeten en willen."http://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/24881-miljoenen-euro-s-meer-naar-zorgbureaucratie-sinds-decentralisatie.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anti-antibiotica

Deze week waren er twee opmerkelijke berichten over antibiotica. Niet helemaal verrassend was het nieuws dat er in de vee-industrie meer dieren ziek worden nu ze standaard minder antibiotica krijgen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn: staatssecretaris Dijksma stelt een onderzoek in.

Schokkender was de publicatie van een Amerikaans rapport waarin vóór 2030 een wereldwijde toename van het antibioticagebruik in de veehouderij met maar liefst 67% voorspeld wordt. Dat is het gevolg van de toenemende vraag naar vlees in opkomende economieën in Azië en van de verwachting dat al dat vlees in intensieve veefabrieken geproduceerd gaat worden. Heel verontrustend is de constatering van de onderzoekers dat in die landen geen wetten zijn om het gebruik van antibiotica aan banden te leggen en ook geen middelen om de naleving van dergelijke wetten af te dwingen.

Nederland werkt hard aan het terugdringen van het antibioticagebruik in de de veehouderij. Die aanpak dreigt echter vast te lopen, vindt Geert Laugs, directeur van Compassion in World Farming Nederland.

In Amerika ontdekte men al snel dat antibiotica niet alleen kunnen genezen maar ook een ander effect hebben. Zo bleken varkens die op jonge leeftijd antibiotica toegediend kregen sneller te groeien. Bovendien beschermden die antibiotica ook tegen de uitbraak van sommige dierziekten. Niet onbelangrijk want de vee-industrie met haar volle stallen en vaak slechte hygiëne is een vruchtbare bodem voor ziekmakende bacteriën. In een tijd waarin de veefabrieken als paddenstoelen uit de grond schoten waren antibiotica daarom een welkom middel om de massale productie van goedkoop vlees mogelijk te maken. Slechts hier en daar waarschuwde een enkeling voor het gevaar.

Inmiddels gaan er in Nederland al stemmen op de verdere reductie van het gebruik van antibiotica af te remmen. Niemand wil immers zieke dieren en het argument dat onze boeren moeten kunnen blijven concurreren met het buitenland zal binnenkort ook wel weer opduiken. Toch is dat een kortzichtige en onjuiste conclusie. Doorgaan met preventief antibioticagebruik in de veehouderij leidt tot méér zieke mensen en een nóg ongezondere veehouderij.

Om de veehouderij weer gezond te maken is het nodig de groei en de intensivering van de veehouderij wereldwijd te stoppen en over te schakelen op een ander, gezonder voedselsysteem waarin stelselmatig antibioticagebruik overbodig is en dieren met respect worden behandeld.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voedselveiligheid

De ChristenUnie wil dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weer primair verantwoordelijk wordt voor het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber vindt dat de NVWA niet elke keer de afweging moet maken tussen volksgezondheid en voedselveiligheid aan de ene kant en de economische belangen aan de andere kant. "Zowel bij de Q-koortsepidemie als bij de voedselfraudeschandalen was er kritiek op de rol van de NVWA. Die schijn moet vermeden worden."

De versterking en verbetering van de NVWA staan woensdag geagendeerd voor een overleg in de Tweede Kamer. De ChristenUnie vindt dat minister Edith Schippers (VWA) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) nu goede stappen zetten met een plan van aanpak om de capaciteit en kwaliteit van de NVWA te verbeteren. Daarbij kan het bestuurlijk primaat echter niet bij het ministerie van Economische Zaken liggen, vindt de ChristenUnie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hart voor dier

De Nederlandse Hartstichting financiert 25 projecten waarbij gebruik gemaakt wordt van dierproeven. Muizen, ratten, cavia’s, vissen, honden en varkens worden ingezet in vaak pijnlijke experimenten in het kader van onderzoek naar hart- en vaatziekten. Robert Molenaar, directeur Stichting Animal Rights: “Met de jaarlijkse collecteweek voor de deur willen wij dierenvrienden waarschuwen dat de Hartstichting collectegeld besteedt aan dierproeven.”

Uit een studie van Stichting Animal Rights blijkt dat deze experimenten plaats vinden op negen universiteiten in binnen- en buitenland. In de periode 2010 tot en met 2013 werden alleen al in Nederland 100.242 proefdieren gebruikt in onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Onderzoekers bootsen menselijke gebreken na in de lichamen van levende dieren. Ze wekken hartfalen en beroertes op, beschadigen hartaders, versnellen aderverkalking via injecties en snijden zenuwen door zodat bepaalde lichaamsfuncties uitvallen. Deze experimenten zorgen voor stress, angst en pijn bij de proefdieren. Dit wordt mogelijk gemaakt met collectegeld van de Hartstichting.

Zondag 5 april begint de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting. De Hartstichting zegt 3% van haar budget te besteden aan dierproeven, wat neerkomt op 1,3 miljoen euro in 2013 1. De donateur is vaak niet op de hoogte van het feit dat de Hartstichting met het collectegeld ook experimenten op dieren financiert. Molenaar: “Het gebruik van proefdieren is een gebed zonder einde. Hoeveel dieren moeten er nog sterven in vaak zeer pijnlijke dierproeven?”

http://www.animalrights.nl/artikel/2015/03/collectegeld-hartstichting-naar-dierproeven

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Wij zijn ons hele leven lang immuun tegen mazelen, en ik ken geen dierenarts die elk jaar een mazelen-enting bij zijn huisarts gaat vragen. Maar de meeste dierenartsen in Europa vaccineren honden jaarlijks tegen hondenziekte, terwijl hondenziekte niets anders is dan hondenmazelen.”
Prof. Dr. M. Horzinek (Veterinaire Universiteit Utrecht)

In de kijker:
Gezonde boeken in de kijker : http://www.succesboeken.nl
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page6.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: