23 feb. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 198In de kijker:

* Zoethoudertjes
* Prikkeltjes
* Kind en weerstand
* De leeskamer
* Autismescreening
* Levenskwaliteit 1
* Levenskwaliteit 2
* Wi-Fried
* Agressieve pil
* Dodelijke farma (7)
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Zoethoudertjes

Een controversieel onderzoek naar de associatie tussen zoetstoffen en kanker is bijna 4 jaar na dato alsnog gepubliceerd.

Vier jaar geleden presenteerde de Italiaanse onderzoeker
Morando Soffritti op een conferentie over kanker de uitkomsten van zijn studie naar de link tussen de zoetstoffen sucralose en aspartaam met kanker. De industrie deed deze studie toen af als ‘onjuist’ en ‘niet kloppend’.

In het onderzoek vond Soffritti bij muizen een significante relatie tussen het gebruik van de zoetstoffen en kwaadaardige tumoren. Hieruit concludeerde hij dat vooral zwangere vrouwen en kinderen moesten stoppen met het gebruik van light producten.

De European Food Safety Authority (EFSA) vond echter grote methodologische tekortkomingen in het onderzoek en achtte het daarom niet noodzakelijk de regelgeving aan te passen. De Amerikaanse voedselwaakhond Center for Science in the Public Interest (CSPI) veranderde de aanbeveling om voorzichtig te zijn met sucralose, naar ‘
vermijd sucralose’. Volgens de CSPI is het onderzoeksinstituut van Soffritti een ‘gerespecteerd onafhankelijk laboratorium’ en is de studie sterker dan de onderzoeken die zijn ‘gefinancierd door de industrie’.

Soffretti concludeert zelf in de studie dat de verandering in incidentie van tumoren bij de muizen ook te maken kan hebben gehad met de verandering in lichaamsgewicht, maar zegt ook dat niet kan worden ontkend dat sucralose en het afbraakproduct 1,6-dichlorofructose mutageen zijn en de darmflora beïnvloeden. Hij pleit voor urgentie in meer en langere onderzoeken naar de zoetstoffen, omdat "miljoenen mensen er aan blootgesteld zijn".
 

http://www.foodlog.nl/artikel/oud-onderzoek-naar-link-zoetstoffen-en-kanker-gepubliceerd/

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Een kijkje achter de schermen van het vaccinatiebeleid: De media, farmaceuten, gezondheidsautoriteiten en zorgverleners vertellen ons lang niet altijd àlles. Jokken doen ze niet echt, maar 'in het belang van de volksgezondheid' gaan ze regelmatig wel heel flexibel om met de waarheid. Gevolg is dat ze ons belangrijke essentiële informatie onthouden om een goed overdachte keuze te kunnen maken bij het wel of niet vaccineren.

Zie pg 12 - Nieuwsbrief n° 10: http://www.project7-blad.nl/page37.html


* Oorzaak Zika?: De WHO zal binnen enkele weken een definitief standpunt bekendmaken inzake de zika-aandoeningen en de oorzaak hiervan.

* Update nieuwsoverzicht Zika: http://www.vaccinvrij.nl/pages/documenten.html

* Bizar gebeuren op de sociale media (facebook): De petitie 'Handen af van de homeopathie' schijnt weer geactualiseerd te zijn (ook de datum van indiening werd gewijzigd – 31/12/2016): https://handenafvanhomeopathie.petities.nl/ Dit lijkt echter geen enkel nut meer te hebben, omdat die richtlijn door de overheid al in 2012 ingevoerd werd. 'Sinds 1 juli 2012 mogen er geen onbewezen medische claims meer staan op verpakkingen van homeopathische (zelfzorg)geneesmiddelen. Ook niet in bijsluiters, reclames of op de sites van webwinkels.' https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/zijn-homeopathische-geneesmiddelen-die-medische-claims-hanteren-verboden

--------------------------------------------------------------
Kind en weerstand

Het immuunsysteem is over de jaren heen redelijk stabiel. Het enige wat een groot verschil maakt, is het hebben van een kind in huis. Dat beïnvloedt het immuunsysteem sterker dan een griepprik of een buikgriep.

Een team van Belgische en Britse onderzoekers analyseerde gedurende drie jaar het immuunsysteem van 670 mensen tussen de 2 en 86 jaar. Ze wilden weten waardoor individuele variatie tussen de immuunsystemen van mensen ontstaat. Een van de belangrijkste factoren die van invloed bleek, is het opvoeden van een kind.

De variatie tussen twee mensen die samen wonen en een kind opvoeden bleek 50% kleiner vergeleken met andere mensen in de populatie.

Uit regelmatige metingen bleek dat het immuunsysteem redelijk stabiel blijft. Er traden nauwelijks veranderingen op, zelfs niet na een griepprik of gastro-enteritis. Na een aanval herstelt het immuunsysteem zich weer naar zijn originele staat. Een uitzondering hierop blijkt het hebben van kinderen. Onderzoeker Adrian Liston noemt het krijgen van kinderen een van de grootste omgevingsveranderingen waaraan iemand zich vrijwillig blootstelt.

Het is niet onlogisch dat hierdoor een radicale herprogrammering van het immuunsysteem optreedt, maar het was wel verrassend dat het hebben van kinderen een grotere uitdaging voor het immuunsysteem is dan een ernstige buikgriep.” Hij voegt hieraan toe: “Naast het slaapgebrek, stress, chronische infecties en alle andere uitdagingen, doet het ouderschap meer met ons lichaam dan dat we er grijze haren van krijgen'.

Van de overige factoren die van invloed kunnen zijn, zoals leeftijd, obesitas, geslacht, angst of depressie, bleek alleen leeftijd een belangrijke factor te zijn voor de status van het immuunsysteem. Deze bevinding spoort met het klinische beeld dat ouderen minder goed op vaccinaties reageren en een verminderde weerstand tegen infecties hebben.
http://www.foodlog.nl/artikel/kind-beter-voor-immuunsysteem-dan-griepprik/

Misschien zou het RIVM in hun recent gelanceerde onderzoek 'infectieziekten' dan alvast bovenstaande conclusie van de zuiderburen kunnen meenemen.
‘Zijn we in Nederland nog goed beschermd tegen infectieziekten zoals polio of mazelen?’ In dit landelijke onderzoek worden inwoners van 48 gemeenten benaderd om mee te doen aan een vragenlijst-, bloed- en speekselonderzoek. De uiteindelijke resultaten geven inzicht in de verspreiding van infectieziekten in Nederland en dragen bij aan de verbetering van het Rijksvaccinatieprogramma. Het PIENTER-onderzoek start in februari 2016 en loopt door tot en met medio 2017. In deze periode krijgen per deelnemende gemeente ongeveer 500 inwoners, in de leeftijd tussen 0 en 89 jaar, een uitnodiging om mee te doen. Om infectieziekten onder controle te houden is het belangrijk regelmatig te meten hoe goed de Nederlandse bevolking beschermd is. Dat geldt zowel bij gevaccineerde mensen als bij niet-gevaccineerde mensen. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Start_landelijk_PIENTER_onderzoek

-----------------------------------------------------------------------------------------
De leeskamer

Een immense vooruitgang”, zo noemde eurocommissaris Cecilia Malmström de opening van de TTIP-leeskamers tijdens haar bezoek aan het Vlaamse parlement. Güler Turan (sp.a) ging als eerste de geheime onderhandelingsteksten inkijken. “Ik ben enkel ongeruster geworden. Dit is een klucht''.

Een veiligheidsofficier kwam me oppikken aan het onthaal, om de volgende twee uur niet meer van mijn zijde te wijken. Mijn elektronische toestellen moest ik afgeven. Enkel handgeschreven notities waren toegelaten. En vooral: ik moest een gedragscode ondertekenen die een strikte geheimhoudingsplicht oplegt.”

Wanneer de bezoekers van de leeskamer de gedragscode verbreken en toch informatie verspreiden over de inhoud van de teksten, riskeren zij zware sancties en worden de leeskamers in alle EU-lidstaten gesloten. Dit maakt het onmogelijk voor de parlementen om hun job te doen, namelijk het voeden en voeren van een democratisch publiek debat.

Dit verdrag wordt onderhandeld in naam van de burgers. Zij dragen er ook de gevolgen van. Hun recht op informatie wordt met de voeten getreden en dat is onaanvaardbaar. De manier waarop de leeskamers georganiseerd zijn, versterkt de sfeer van geheimzinnigheid alleen maar. Dit is geen transparantie,” aldus Turan.

Over de concrete inhoud mag het parlementslid dus niets zeggen, maar gerustgesteld is ze allerminst. “Vooral de impact van dit verdrag op onze democratische besluitvorming, op onze publieke diensten en op standaarden inzake milieu, gezondheidszorg, consumentenbescherming en arbeidsrechten blijft mij grote zorgen baren. Als de voorstanders van TTIP dan toch zo zeker zijn van de voordelen, waarom dan die geheimdoenerij?” werpt Turan op.


Katja Kipping is het eerste Duitse Parlementslid dat toegang kreeg tot de TTIP leeskamer in Berlijn. Ook zij beschreef haar ervaringen. http://delangemars.nl/2016/02/12/een-bezoek-aan-de-hypergeheime-ttip-leeskamer-in-berlijn/


-------------------------------------------------------------------------------------- 
Autismescreening

Het is niet zinvol om bij alle peuters te onderzoeken of ze autisme hebben. Dat schreef een Amerikaanse werkgroep voor preventieve geneeskunde deze week in het medisch-wetenschappelijke blad JAMA. Screeningstests die bedoeld zijn om autisme bij kinderen tussen de 18 en 30 maanden oud op te sporen is niet zinvol. Het beschikbare bewijs is ontoereikend om uit te maken of deze tests toereikend, zinvol of zelfs schadelijk zijn. Het schaadt de interactie tussen ouder en kind als ouders zich veel zorgen maken over hun kind...

Deze conclusie lijkt dan toch wel in strijd met de recent ingevoerde richtlijn voor consultatiebureaus: 'Het Van Wiechenonderzoek is een structureel onderdeel van veel contactmomenten met de JGZ. Hiermee brengen JGZ-professionals op systematische wijze de ontwikkeling van zuigelingen, peuters en kleuters in kaart en volgen deze longitudinaal. Het algemene Van Wiechenonderzoek (gericht op kinderen van 0-4,5 jaar) kent een aantal kenmerken die, bij een negatieve score, mogelijkerwijs aanwijzingen voor ASS kunnen geven. '...
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=25&rlpag=974

----------------------------------------------------------------------------------------
Levenskwaliteit 1

De kans om hoogbejaard te worden is hoger in Noord-Spanje, Noord-Italië en in delen van Frankrijk dan in delen van Nederland, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk.

Onderzoekers analyseerden de tienjaarsoverleving van 75-84-jarigen in 4404 regio’s in 18 Europese landen. In totaal ging het daarbij om ruim 313 miljoen mensen. Ze maten over twee perioden: 1991-2001 en 2001-2011.

De onderzoekers constateren een grote geografische spreiding. Oud werden mannen tussen 1991 en 2001 vooral in de Spaanse steden Madrid en Salamanca en in Geneve. Lage overleving zagen ze in (oude) Britse industriesteden als Glasgow, Manchester en Liverpool, in Londen en in de noordelijke mijnstreek in Frankrijk.

In 2011 bleek het geografische beeld niet heel erg anders, behalve dat hoge overleving nu ook te vinden was in het zuiden en westen van Frankrijk. De gebieden met lage overleving bleken uitgebreid met de Frans-Belgische grensregio, Amsterdam, Zuid-Limburg en Kopenhagen. Voor vrouwen was het beeld ruwweg hetzelfde in beide tijdvakken, maar met in 2001 ook lage overleving in Zuid Spanje, Napels en Sicilië en hoge overleving in Noord-Italië, die in 2011 weer was afgenomen.

Ribeiro e.a. vermoeden dat er twee factoren in het spel zijn die lage overleving bepalen: armoede (speelt vooral een rol in post-industriële gebieden, Zuid-Italië en in Zuid-Spanje) en slechte leefstijl – deze factor zou vooral van belang zijn in het verder welvarende noordelijke deel van Europa, met name in gebieden in Nederland en Scandinavië.


---------------------------------------------------------------------------------------- 
Levenskwaliteit 2


Verpleegkundigen en artsen zien voor zichzelf beduidend vaker af van levensverlengende interventies zoals reanimatie, dialyse en beademing, dan ‘gewone’ patiënten die deze krijgen aangeboden. Zij vinden kwaliteit van leven zwaarder wegen dan levensverlengende zorg. Dat blijkt uit onderzoek van V&VN en KNMG.

Zorgverleners hebben ruim twee keer zo vaak concreet nagedacht over het eigen levenseinde dan het algemene publiek (verpleegkundigen 48 procent, artsen 33 procent en publiek 14 procent) en bespreken dit ook vaker met hun naaste(n), zo blijkt uit het onderzoek.

Van het publiek zegt 13 procent iedere levensverlengende behandeling aan te zullen grijpen, tegenover 3 procent van de artsen en 4 procent van de verpleegkundigen. Vooral bij de specifieke behandelingen reanimatie, dialyse en beademing laat het onderzoek grote verschillen zien tussen zorgverleners en het algemene publiek.

Zo zegt slechts 10 procent van de artsen en verpleegkundigen voor reanimatie te kiezen, tegenover 55 procent van het algemene publiek. Vergelijkbare verschillen zijn er bij beademing, dialyse en grote operaties. Tussen artsen en verpleegkundigen onderling zijn weinig verschillen.


---------------------------------------------------------------------------------------- 
Wi-Fried

Is WiFi nu wel of niet gevaarlijk voor de gezondheid? We horen het niet, we zien het niet, maar WiFi neemt een steeds prominentere plaats in in onze huizen, scholen en steden. A

Australische gezondheidsautoriteiten verklaarden dat er geen reden tot ongerustheid is, maar dat wil nog niet zeggen dat het veilig is. Een groeiende groep wetenschappers is bezorgd over het wijdverspreide gebruik van WiFi, dat wel degelijk een sluipende invloed kan hebben op ons gestel.

Zie dit verhelderende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=XymKeK6XIrg

-----------------------------------------------------------------------------------------
Agressieve pil

Agressie is een bijwerking die kan optreden bij het gebruik van moderne antidepressiva (serotonine heropnameremmers, ofwel SSRI’s). Onderzoekers van Bijwerkingencentrum Lareb en Erasmus MC hebben geen verband gevonden tussen het gebruik van SSRI’s en agressie bij patiënten die een enzym in de lever missen. Het onderzoek was ingesteld naar aanleiding van actuele maatschappelijke, sociale en klinische problematiek rond dit onderwerp.

Prof. dr. Ron van Schaik, hoogleraar farmacogenetica, Klinische Chemie Erasmus MC: “De afgelopen tijd werden gevallen van agressie gemeld bij patiënten met depressie die gebruik maakten van SSRI’s. Aangenomen werd dat bepaalde erfelijke variaties in enzymen bij die mensen zou leiden tot een veel grotere kans op agressie dan bij mensen zonder die erfelijke variaties. Bij de groep onderzochte personen is geen ondersteuning gevonden voor de stelling dat erfelijk bepaalde vermindering van de snelheid waarmee antidepressiva door het lichaam worden verwerkt, een hoger risico geven op agressiviteit als bijwerking van SSRI’s.”

De onderzochte erfelijke kenmerken zijn wel van belang bij het voorspellen van de bloedconcentraties bij een bepaalde dosering en zijn in ieder geval relevant voor het voorkomen van andere bijwerkingen of van ineffectiviteit. De KNMP heeft hiervoor op DNA aangepaste doseringsadviezen opgesteld.
http://www.lareb.nl/Nieuws/2016/Agressiviteit-bij-SSRI%E2%80%99s-N06AB

Reactie hierop van apotheker Fernand Haesbrouck:
Nieuwsbrief 938.

------------------------------------------------------------------------------------------
Dodelijke farma (7)

Zevende deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes uit het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' geschreven door Peter Gøtszche.

Mythe: Geneesmiddelen zijn duur vanwege de hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten

Zelfs de voormalige CEO van Merck, Raymond Gilmartin, heeft toegegeven dat dit een mythe is: 'De prijs van medicijnen wordt niet bepaald door hun onderzoekskosten, maar door hoe waardevol ze zijn bij het voorkomen en behandelen van ziekten'. Gilmarti vergat dat de prijzen van geneesmiddelen niet alleen weerspiegelen wat de gemeenschap ervoor wil betalen, maar ook hoe goed de producenten zich de concurrentie van het lijf hebben weten te houden. Praktijken die in strijd zijn met vrije concurrentie zijn wijdverspreid en prijsafspraken zijn heel gewoon.

De doodssteek voor de mythe dat geneesmiddelenprijzen de hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten weerspiegelen is: 'En hoe zit het dan met de veel hogere marketingskosten'? Wie betaalt voor een geneesmiddel, betaalt ook voor de buitensporige marketing ervan. Als nieuwe geneesmiddelen zo goed zijn als de branche ons voorhoudt, hoefde er niet zo veel reclame voor te worden gemaakt en hoefden artsen niet te worden omgekocht om ze voor te schrijven.

We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gecompliceerde samenleving die we hebben gecreëerd, waarin we van elkaar afhankelijk zijn en ons voordeel doen met specialisatie. Maar wanneer farmaceutische bedrijven voor hun geneesmiddelen buitensporige bedragen vragen, maken ze hun verplichtingen tegenover patiënten, belastingbetalers, onze samenleving en het algemeen welzijn tot een lachertje. Ze plaatsen zich daarmee buiten de samenleving, net als straatrovers doen. Het is diefstal...


Nederlands ondertitelde boodschap van dr. Peter Gøtszche, 'Big Pharma is georganiseerde misdaad': https://www.youtube.com/watch?v=q2wijy_RWbs

-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Vlamingen bleken tot veel bereid in ruil voor kadootjes. Voor een gloednieuwe koffiemachine gaven ze hun minimale nachtrust op, het recht op vrije meningsuiting moest wijken voor een afwasmachine en het stemrecht voor vrouwen mocht geschrapt worden in ruil voor een jaarabonnement op Flair.(Artikel De Morgen van 17/2)

In de kijker:
The Unbelievable Life of Baby Chicks: https://www.youtube.com/watch?v=8xKkEOgeuH0
Tranformatie Zorgsysteem: http://gezondheidscooperatief.nl/
Gezonde lezingen: http://www.project7-blad.nl/page36.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: