26 apr. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 207
In de kijker:

* Ons kent ons
* Prikkeltjes
* WOB wordt WOO
* Bijenberaad
* Mammaprint
* Het roer moet om
* De des-kundigen
* Artsen onder invloed
* Paard achter de wagen
* Slik je dat? (6)
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
Ons kent ons

Het Apollo Netwerk. Alleen de naam al doet de fantasie op hol slaan. En het feit dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een paar jaar voor een kleine ton aan sponsoring leverde, leidde in 2014 tot een flinke rel na een publicatie in dagblad De Telegraaf over het netwerk. Het illustere Apollo Netwerk, een overlegclubje waarin Big Farma samenkwam met het Ministerie van VWS en verzekeraars. We laten zien hoe de industrie haar belangen via Apollo ook concreet om wist te zetten in beïnvloeding van het beleid. Deel 1: Farmaceutische bedrijven die worden betaald om hun ideeën over zorg te presenteren bij het ministerie van Volksgezondheid. Een opmerkelijke situatie, maar het is de realiteit van het Apollo Netwerk, dat in 2007 opgericht werd door farmaciegiganten GlaxoSmithKline en Janssen-Cilag. Na veel kritiek vanuit politiek en media heeft het netwerk zijn activiteiten gestaakt. Of toch niet helemaal?https://www.ftm.nl/artikelen/apollo-netwerk-zorgwereld

Deel 2: Afgelopen donderdag publiceerde Follow the Money een uitgebreid verhaal over de opkomst en de ondergang van het 'ons kent ons'-clubje dat het Apollo Netwerk was. Vandaag verdiepen we ons in de vraag: hoe effectief was het netwerk in het promoten van de belangen van de industrie bij VWS en de verzekeraars? Is de echo van Big Farma terug te vinden in het daadwerkelijke medicijnenbeleid en in de opstelling van VWS?


-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Griepprik verplicht?: Een rapport van het RIVM over het griepvaccin binnen de zorg. Met deze eindconclusie: '...bevelen we ten slotte aan om verplichte vaccinatie te overwegen omdat vrijwillige vaccinatie niet het beoogde effect heeft op het vaccinatiegedrag van gezondheidswerkers.' http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_27_2016/April_2016/Inhoud_april_2016/Bevordering_van_de_influenzavaccinatiegraad_onder_gezondheidswerkers_kleine_beslissing_grote_impact

* Mazelenvaccin gratis voor volwassenen: 'Tussen 20 en 45 jaar oud? Dan laat je je best vaccineren tegen mazelen'. Kop van een artikel in de reguliere pers (Het Nieuwsblad) bij onze zuiderburen, overgoten met een emotioneel/angstaanjagend sausje van een dame en haar broer die op jongvolwassen leeftijd beiden de mazelen kregen. Artikel met in de zijlijn verwijzend naar 4 extra mazelenartikeltjes, allemaal van de hand van de overheid (vermelde bron: 'Dossier Vlaamse Overheid'). Het klakkeloos en eenzijdig publiceren van een artikel geschreven door de overheid, lijkt een kwalijke zaak. Daarnaast zou de lezer van de juiste informatie moeten worden voorzien (er bestaat immers geen los mazelenvaccin - altijd in combi met bof en rode hond). En dan is het ook nog de vraag of het ethisch gezien eigenlijk wel door de beugel kan dat een overheid op deze manier reclame maakt voor medicijnen/vaccins (onder druk van de farma?). https://www.zorg-en-gezondheid.be/gratis-inhaalvaccinatie-tegen-mazelen-voor-jongvolwassenen

* Vaccineren ouderen: Het aanboren van een groeiende doelgroep, de 65 plussers, de babyboomers van toen... De Gezondheidsraad zal in juni een advies over het gordelroosvaccin uitbrengen (toevallig net op tijd voor de volgende griepprik-ronde?).Het Vakblad Thuiszorg reikt alvast maar even deze tip aan: 'Gelijktijdige toediening van het gordelroosvaccin met het griepvaccin, maakt toepassing in de reeds bestaande vaccinatie-infrastructuur door Nederlandse huisartsen mogelijk'. Zouden de voorstanders van dit nieuwe vaccin zich eigenlijk wel bewust zijn van het feit dat dit besmettelijk kan zijn voor anderen? Waarschuwing in de bijsluiter: 'Zostavax is een levend, verzwakt varicella-zoster vaccin en toediening kan resulteren in VERSPREIDE ziekte bij individuen die lijden aan immunosuppressie of immunodeficiëntie.' http://www.vakbladthuiszorg.nl/vaccinatie-voor-ouderen-hard-nodig/

------------------------------------------------------------------------------------------------------
WOB wordt WOO

Met de mening van lobbyorganisaties VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt in Den Haag doorgaans veel rekening gehouden. Maar deze week werd de door hen verguisde opvolger van de WOB (Wet Openbaar Bestuur) tóch aangenomen.

De wet Open Overheid moet de plaats innemen van de begin jaren tachtig ingevoerde Wet Openbaarheid van Bestuur, destijds een lichtend voorbeeld voor de hele wereld, maar langzamerhand volledig uitgehold. Burgers en journalisten die een beroep op de WOB deden kregen van ministeries en gemeentehuizen geregeld te horen dat de opgevraagde documenten niet te vinden waren, en zeker niet op korte termijn. Andere documenten werden vrijgegeven maar – vanwege de privacy van de betrokkenen – grotendeels zwartgelakt zodat niemand er wat aan had.

Maar allerlei louche bureautjes maakten misbruik van die dwangsom om hun eigen zakken te spekken. Vandaar dat D66 en GroenLinks een hele nieuwe wet wilden. Met een openbaar informatieregister waarin documenten waarover de overheid beschikt worden opgeslagen en met de bepaling dat je alleen documenten mag zwartlakken als je ook kunt uitleggen waarom.

Benieuwd in welk achterkamertje de wet Open Overheid uiteindelijk om zeep zal worden gebracht.
https://www.vn.nl/hoe-de-machtigste-lobby-deze-week-een-smadelijke-nederlaag-leed/

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijenberaad

Het gaat slecht met bijen en andere bestuivers, nuttige beestjes die we hard nodig hebben. Daarmee lopen we grote risico’s, want 75% van de wereldvoedselgewassen zijn (gedeeltelijk) afhankelijk van bestuivers. Ook in Nederland gaat het niet goed met bestuivers en andere nuttige insecten, zo blijkt uit een recente inventarisatie van Greenpeace. Het is hoog tijd dat supermarkten hun verantwoordelijkheid gaan nemen en in actie gaan komen.

Staatssecretaris Martijn van Dam leek wat te gaan doen voor de bijen toen hij begin dit jaar een gebruiksverbod op imidacloprid afkondigde, het beruchtste bijengif. Maar uit vrees voor juridische procedures is dit gebruiksverbod inmiddels afgezwakt tot een mogelijk gedeeltelijk gebruiksverbod in specifieke glastuinbouwgebieden, waarmee ook deze restrictie even onhandhaafbaar zal zijn als de eerdere tandeloze beperkingen die werden afgekondigd op dit bijengif. De regering is zo bevreesd voor de dure advocaten van de pesticidenindustrie dat elk mogelijk ingrijpen al bij voorbaat wordt kaltgestellt.

Eén partij was vanaf het begin afwezig bij het Bijenberaad, ondanks diverse uitnodigingen: de supermarkten. Vreemd, want als er één partij grote invloed heeft op het Nederlandse landbouwmodel, dat zijn het de supermarkten. Supermarkten moeten hun beleid drastisch omgooien door een aantal schadelijke bestrijdingsmiddelen met prioriteit uit hun keten te bannen en ervoor te zorgen dat hun handelsketen geen schade meer aanricht aan bestuivers, biodiversiteit en milieu. Innovatieve boeren tonen in de praktijk aan dat een duurzamere landbouw mogelijk is. Zij steken hun nek uit voor onze voedseltoekomst. De supermarkten zouden deze boeren moeten ondersteunen. Boeren die nu voorlopers zijn qua duurzame teeltwijzen, worden hiervoor niet beloond door de markt. Als supermarkten hun verantwoordelijkheid serieus gaan nemen, kan de omslag naar een bijvriendelijke en duurzame landbouw werkelijkheid worden.
http://www.foodlog.nl/artikel/bijensterfte-supermarkten-zijn-aan-zet/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mammaprint

Jaarlijks krijgen enkele duizenden vrouwen in Nederland chemotherapie, terwijl dat zeer waarschijnlijk
niet nodig is. Dat blijkt uit een grote internationale studie naar de voorspellende werking van een genetische test die ruim tien jaar geleden is ontwikkeld door het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL), de zogenoemde MammaPrint.

Veel vrouwen krijgen na een borstkankeroperatie chemotherapie om uitzaaiingen te voorkomen. Bij een groot deel van de vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker die is beïnvloed door hormonen, is de kans op uitzaaiingen zo klein dat chemotherapie mogelijk onnodig is. In Nederland gaat het ieder jaar om zo'n 2500 vrouwen.

In Nederland vielen ruim 1500 vrouwen in de groep die volgens de genetische test een laag risico op uitzaaiingen had. De helft van die groep kreeg geen chemotherapie, de andere helft wel. In beide groepen was de borstkanker bij 94 procent van de vrouwen na vijf jaar nog altijd niet teruggekeerd.
http://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Duizenden-vrouwen-krijgen-jaarlijks-onnodig-chemotherapie/8108

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Het roer moet om

Op 4 augustus 2014 is stichting Orange Monday de petitie 'Het Roer moet om in de Gezondheidszorg' gestart. Sinds het aantreden van minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn zijn er TE veel beslissingen genomen, met toestemming van de Eerste en Tweede Kamer, die ten nadele zijn van de volksgezondheid van de Nederlandse burger. Via deze petitiesite roepen wij op tot een Parlementaire Enquête of een onafhankelijk onderzoek. De huidige gezondheidszorg wordt gedicteerd door zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit kan en moet anders. Doel: 40.000 handtekeningen!

ACTUEEL: Minster Schippers: '
'Eigen risico misschien naar € 500,- in 2017''
Vandaag (20 april 2016) maakte mevrouw Schippers bekend dat de Zorgkosten in de komende jaren gaan stijgen van 41 miljard naar 50 miljard. Een verhoging van het eigen risico zorgverzekering tot € 500,- behoort daardoor tot de mogelijkheden. Mevrouw Schippers waarschuwt een nieuw kabinet, wij zeggen "Verhoging Eigen Risico, No Way"...
http://www.hetroermoetomin.nl/

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De des-kundigen

Er is onenigheid tussen deskundigen over de rol van antidepressiva bij plotselinge geweldsuitbarstingen waarbij mensen hun naasten om het leven brengen. Door het geruzie wordt de rechtsgang gehinderd en worden verdachten benadeeld, zo bericht de Volkskrant woensdag.

De Volkskrant noemt tien casussen van ernstige geweldsmisdrijven die sinds 2008 werden gepleegd. Daarbij brachten verdachten naasten – ook kinderen – opeens om het leven in een plotselinge, heftige uitbarsting van agressie, terwijl ze daarvoor nooit gewelddadig waren. In alle gevallen gebruikten de daders antidepressiva. Deskundigen zijn het er, volgens de Volkskrant, over eens dat antidepressiva kunnen aanzetten tot geweld. Agressie zou vooral voorkomen bij schommelingen in doseringen. Maar er is onenigheid over de vraag in hoeverre en op welke manier dit het geval is. Daardoor is voor de rechter moeilijk te beoordelen of een dader minder toerekeningsvatbaar is en recht heeft op een lagere straf.

In het artikel van de Volkskrant wordt gepleit voor meer onderzoek naar de relatie tussen antidepressiva en agressie. Daarvoor zouden patiënten langdurig moeten worden gevolgd. Ook aan verdachten moet, meteen na het geweldsmisdrijf, naar het gebruik van antidepressiva worden gevraagd. Is dat het geval dan moet bij hen bloed worden afgenomen, en onderzocht hoe ze reageren op de medicatie.


Met deze interessante aanvulling:
De discussie over de rol van antidepressiva is nu op de spits gedreven. Twee maanden geleden kwam hoogleraar
Loonen in rapportages met felle kritiek op twee andere deskundigen. Hij zette vraagtekens bij de geestelijke vermogens van de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche, auteur van een geruchtmakend boek over de farmaceutische industrie. 'Ik heb hem nooit onderzocht', schreef hij aan de rechtbank, 'maar als professional zeg ik: dat zou wel moeten gebeuren.' Over forensisch arts Selma Eikelenboom schreef hij dat ze 'wellicht niet over voldoende brede wetenschappelijke kennis beschikt'. Eerder noemde hij haar in een krant een 'charlatan'. Hij waarschuwt dat door haar toedoen een verdachte mogelijk een veel te hoge straf is opgelegd. Beide deskundigen zijn woedend over de aantijgingen. Eikelenboom heeft aangifte gedaan van smaad en laster en een klacht ingediend bij het medisch tuchtcollege. In haar aangifte wijst ze op de kans dat de rechtbank haar nooit meer als getuige-deskundige in zaken zal benoemen. 'Dit kan echt niet', zegt ze. 'Hij heeft zich aan de wet te houden.' Hoogleraar Gøtzsche heeft zich beklaagd bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar Loonen werkt, en stapt ook naar het tuchtcollege.
Bron: de Volkskrant 20 april 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Artsen onder invloed

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars besteden weliswaar meer aandacht in hun contractonderhandelingen aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen, tegelijkertijd signaleren ziekenhuizen knelpunten die hun onderhandelingsmacht beperken. Eén van die knelpunten is dat farmaceuten artsen beïnvloeden bij het voorschrijven van geneesmiddelen.

De industrie maakt afspraken met artsen over het gebruik van bepaalde geneesmiddelen en als tegenprestatie ontvangen arts engeld voor het doen van onderzoek of een vergoeding voor het leveren van data. Artsen in een ziekenhuis kunnen “gevoelig” zijn voor extra onderzoeksgeld dat kan worden ingezet op de afdeling. "Dit is een oneigenlijke verstoring van de inkoopactiviteiten van het ziekenhuis en neemt over de jaren toe door alle bezuinigingen", aldus de NZa. "Er is een duidelijke regie in het ziekenhuis nodig om dit te doorbreken."


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paard achter de wagen

Binnenkort start een groot Europees onderzoek naar ADHD. Het is een onderzoek naar oorzaken en gevolgen van ADHD om zo tot preventie en betere behandelingen te komen. Het UMCG coördineert een belangrijk deel van deze studie. Onlangs stelde de EU een subsidie beschikbaar die dit onderzoek mogelijk maakt. Aan de studie doen liefst 17 onderzoeksinstituten in 8 Europese landen mee.

Het doel van ons deel van het grote Europese onderzoek is om ADHD systematisch in kaart te brengen, van de kindertijd tot de ouderdom. In meerdere landen kijken we naar patronen van problematiek binnen families en naar de genetische achtergrond.”

In Europa hebben meer dan 21 miljoen mensen de diagnose ADHD...


Noot: Was het niet zo dat veel, zoniet alles, over deze 'aandoening' al gezegd en geschreven is? Was het niet zo dat de oorzaken én oplossingen hiervan al ruimschoots in kaart zijn gebracht? Denk hierbij aan de vele voedingsadviezen-magnesiumsupplementen-straling-valse diagnoses-maatschappij(school)druk-lobby farmacie-ervaringsverhalen enz...

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Slik je dat? (6)

Een serie fragmenten/quotes uit het boek Slik je dat? van Joanna Blythman.

Smaak

We zijn zo gewend aan het bekende woord 'smaakstof' op het etiket van fabrieksvoedsel, dat we er nog maar nauwelijks op letten. De betekenis is makkelijk te begrijpen: een stof die smaak geeft. Tegelijkertijd is dat woord volstrekt duister. Waaruit bestaat die smaakstof? Is hij dierlijk, plantaardig of mineraal? Hoe maken ze hem? Hoe is hij samengesteld? Hoe ziet hij eruit? We slikken die geheimzinnige additieven in chips, drankjes, kant-en-klare-maaltijden, yoghurt en nog veel meer. Toch zijn ze voor bijna iedereen een raadsel.

Omdat smaakstoffen altijd onder in de ingrediëntenlijst staan, is het logisch dat ze vaak onbelangrijke extraatjes lijken. Bij een liefdevol gemaakte risotto giet je op het laatste moment een paar druppels truffelolie om de smaak af te ronden, en je denkt misschien dat het in de fabriek net zo gaat. Maar niets is minder waar. Fabrikanten verwerken kleine beetjes smaakstoffen in hun producten en brengen daarmee veel grotere veranderingen tot stand. Ze zijn een wonderbaarlijke X-factor, en zonder die stoffen zijn talloze fabrieksproducten niet eens mogelijk.

Smaakstoffenfabrikant Carotex schreef: 'Hrt is moeilijk voor te stellen hoe bepaalde producten zonder smaakstoffen zouden smaken'. En waarom is dat? 'De technologie van de massale voedselproductie leidt vaak tot verlies van smaak en mondgevoel. Om dat te compenseren, verrijkt men de producten met smaakstoffen.'

De Europese wet doet ironisch genoeg heel pietluttig over namaak: 'Smaakstoffen mogen met name niet zodanig gebruikt worden dat de consument misleid wordt over ander andere de aard, de versheid, de kwaliteit van de gebruikte ingrediënten, de natuurijkheid van een product of productieproces of de voedingsdeskundige eigenschappen van het product.'

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
'I just can't believe all the things people say'.Prince

In de kijker:
Gezond verstand lezingen: http://www.project7-blad.nl/page28.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: