29 okt. 2013

ALEPH Weekoverzicht n° 92


In de kijker :

* Vraag en antwoord (2)
* Homeofobie
* Prikkeltjes
* De gifbeker
* Geen plaats op school
* Boeken in de kijker
* Waardeloze analyses
* Het vergeten mineraal
* Big Tobacco
* Vaccinsoap (6)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vraag en antwoord

'Toevallig' werd nà de oproep van vorige week aan ouders om kritische vragen te stellen op het CB over het vaccinatiebeleid, het volgende bericht uit de laatste nieuwsbrief van het RIVM verwijderd. Jammer, want dit had een positief signaal naar de ouders kunnen zijn (nu louter intern blijvend). Gelukkig zijn er wakkere burgers die dit onmiddelijk hebben gekopieerd :
Onderzoek mening CB-medewerkers RVP: Eind oktober ontvangen CB-artsen en -verpleegkundigen per e-mail een vragenlijst van het RIVM. Door het invullen van de vragenlijst geven de CB-medewerkers inzicht in hun ervaring met het RVP, welke ouders op het CB komen met vragen over het RVP en waar de medewerkers wel en niet tevreden over zijn. Deze vragenlijst is onderdeel van een groter onderzoek waarin een systeem wordt opgezet om de mate waarin het RVP tegemoet komt aan de behoefte van betrokken ouders en CB-medewerkers te monitoren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Bron : RVP-Nieuws Jaargang 10, Nummer 16 / 22 oktober 2013

Zie ook verslagje uit de praktijk :
http://www.earth-matters.nl/5/8516/gezondheid/vraag-en-antwoord-bij-het-consultatiebureau.html 

Volgend bericht werd eveneens verwijderd :


Visie RIVM aansprakelijkheidsformulier vaccinatieschade : 'Er zijn formulieren in omloop die u mogelijk door ouders krijgt voorgelegd op het moment dat u vaccinaties wilt geven. Het gaat om een zogenaamd 'aansprakelijkheidsformulier vaccinatieschade', zonder afzender. Met dit formulier verklaart de ouder u als arts of verpleegkundige persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van de vaccinatie. U hoeft dit formulier niet te ondertekenen. Deze formulieren worden niet door het RIVM uitgegeven. Op de toediening van een RVP-vaccinatie is de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (BW Boek 7, titel 7, Afdeling 5, artt. 446 -468) van toepassing. Daarin staat dat tussen de cliënt en de hulpverlener een overeenkomst in de wet is vastgelegd waarvan de inhoud (wederzijdse rechten en plichten) vast staat. De hulpverlener is alleen aansprakelijk als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. En in art. 463 staat dat de aansprakelijkheid van de hulpverlener niet kan worden beperkt of uitgesloten. Dus als u het formulier al zou ondertekenen, dan verandert het formulier niets aan wat al in de wet is vastgelegd; het heeft dus geen waarde.' Bron : RVP-Nieuws, jaargang 10, nummer 15/8 oktober 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Homeofobie

Volgens het Koninklijk Besluit goedgekeurd op 12 juli 2013 door de Raad van Ministers, zal homeopathie uiteindelijk alleen mogen worden uitgevoerd door artsen, tandartsen en verloskundigen. Dit KB is gericht op een betere bescherming van patiënten die gebruik willen maken van homeopathie. Desalniettemin, met het gebruik van woorden in het ministriële perscommuniqué zoals 'uitwassen', sektarische tendensen' of 'patiënten in levensgevaar', merkt men reeds de vooringenomenheid van de autoriteiten omtrent de kwestie.

Hoewel de reden van deze strategie ons onduidelijk lijkt, is het wel logisch dat de farmaceutische industrie met vier à vijf miljoen gebruikers in België geïnteresseerd is in het onderwerp.

Lees verder (vanaf pg 6) :
http://issuu.com/agendaplusvlaanderen/docs/a_39november2013    Nota : er is een lijvig digitaal dossier 'Homeopathie' (68 pagina's) beschikbaar voor de lezers van AGENDA Plus. Stuur een mailtje naar rudy@agendaplus.be en je krijgt de link toegestuurd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Marketing griepcircus draait overuren : Er bestaat een volstrekte communis opinio over het gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid van massale griepvaccinatie van gezonde ouderen. Nu de griepvaccinatie van de bevolking van start is gegaan lanceren financieel belanghebbenden weer een grote en dure campagne waarin het tegendeel wordt beweerd : http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Hans-van-der-Linde/Blogbericht-Hans-van-der-Linde/138252/Marketing-griepcircus-draait-overuren.htm 

* Kinderen en integrative medicine: Ondanks het toenemend bewijs voor het positieve effect en de veiligheid van methoden zoals homeopathie, acupunctuur/TCM en natuurgeneeskunde worden door de VtdK nog steeds alle therapieën die niet bestaan uit synthetische middelen of chirurgie op één hoop gegooid en afgedaan als 'kwakzalverij'.  De ongeveer 30% van de ouders van kinderen in Europa die de keuze voor CAM bewust maken, weten in het algemeen heel goed waarom ze deze keuze maken. Juist de veiligheid èn de effectiviteit nemen zij in overweging! Ouders zijn behoorlijk kritisch als het om de behandeling van hun kinderen gaat. En zijn die kinderartsen - 39% van alle kinderartsen! -  die zelf homeopathie e.d. toepassen allemaal de weg kwijt? Of zijn het goede kinderartsen die verder kijken en hebben ontdekt dat er meer mogelijkheden zijn om gezondheid te bevorderen ? http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Frans-Kusse/Blogbericht-Frans-Kusse/138200/Kinderen-en-integrative-medicine.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De gifbeker 

Amalgaam, de zilvergrijze tandvullingen of geplombeerde tanden zijn niet zo onschuldig als sommige tandartsen je willen doen geloven. Ze bevatten 50% supergiftig kwik en dat is zowat de tweede giftigste stof op aarde!

Op de website van amalgaam.be vind je informatie over het gevaar van de grijze amalgaam-tandvullingen, de symptomen van kwikvergiftiging, hoe je er vanaf komt met de hulp van een bio-tandarts en terug gezond kunt worden door ontgifting.

Na decennia van over en weer gediscussieer zou het echt wel algemeen bekend moeten zijn dat amalgaamvullingen wel degelijk ALTIJD schadelijk zijn. Er zijn nu al zoveel wetenschappelijke proeven gedaan die aantonen dat het kwik op drie wijzen in je lichaam komt:

1. Door het kauwen verdampt het kwik uit de vullingen en je ademt het in
2. Via je tandwortels dringt het door in je lichaam
3. Door het speeksel en voedsel dat door het kauwen kwik opneemt uit de vullingen

Toch blijven velen volhouden dat het niet wetenschappelijk bewezen is dat er kwik vrijkomt. Hoe komt het dat dit niet gewoon verboden is? In sommige landen is het zo goed als verboden, alvast voor kinderen en zwangere moeders. Het Verbond van Vlaamse tandartsen bagatelliseert de gevaren van amalgaam en verklaart het als het beste tandvulmiddel.

Het probleem is dat de vergiftiging heel traag gaat, waardoor men dikwijls pas na jaren ziekteverschijnselen heeft, die meestal door de tandarts niet in verband gebracht worden met amalgaamvullingen. Bij de één bezwijkt het lichaam al wat vroeger of later dan bij de ander. Slachtoffers genoeg intussen. Miljoenen mensen lopen met amalgaam in hun mond en weten niet dat het de oorzaak is van hun zware gezondheidsproblemen. Heel typisch is de chronische vermoeidheid (CVS) en ziekten van de hersenen (Alzheimer).

Lees verder :
http://www.amalgaam.be/ 
Second Opinion : http://www.secondopiniontandarts.org/amalgaam.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geen plaats op school

Helft basisscholen weigert kinderen met leer en gedragsproblemen: 52 procent van de schooldirecteuren heeft de afgelopen jaren een of meerdere keren een kind met leer en/of gedragsproblemen geweigerd. Dat blijkt uit een enquête onder schooldirecteuren van vakbond CNV op verzoek van KRO Brandpunt.

Vanaf augustus 2014 zijn scholen door de wet op passend onderwijs verplicht voor iedere leerling die zich aanmeldt een plek te regelen. Maar bijna 60 procent zegt daar niet toe in staat te zijn. Ruim de helft van de basisscholen kan de stroom zorgleerlingen nu al niet aan. Schooldirecteuren geven aan dat de klassen veel te groot zijn om van docenten te verwachten daar nog meer leerlingen in op te vangen die extra aandacht nodig hebben.

Een kwart van de anderhalf miljoen kinderen in het basisonderwijs heeft een leer en/of gedragsprobleem en heeft daarvoor extra ondersteuning nodig. Bij 6 procent van de schoolkinderen zijn de problemen zo groot dat ze worden opgevangen in het speciaal onderwijs. Maar dat moet zoveel mogelijk verdwijnen met de wet op passend onderwijs.
Daardoor moeten basisscholen vanaf volgend schooljaar nog meer leerlingen met (grote) problemen gaan opvangen. Zonder dat daar genoeg extra middelen voor beschikbaar zijn. De schooldirecteuren geven aan dat alle extra ondersteuning zoals onderwijsassistenten de afgelopen jaren al is wegbezuinigd. Zonder die extra ondersteuning in de klassen is de wet op passend onderwijs niet uitvoerbaar, zo zeggen schooldirecteuren in KRO Brandpunt.

Volgens vakbond CNV moet er minstens 200 miljoen euro beschikbaar komen om het passend onderwijs goed uitvoerbaar te maken. Maar CNV onderwijsvoorzitter Helen van den Berg vreest dat dat geld er niet komt. “Dat betekent dat we te maken hebben met grotere klassen, hogere werkdruk, dus daar voorzie ik echt een probleem.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken in de kijker
 
Twee nieuwe spraak-makende boeken aangekondigd (half november verschijnend) over gezondheid/vaccinaties van onze kinderen :

*
Hoe houden wij onze kinderen gezond? Een nieuwe visie op kindergeneeskunde. In de afgelopen vijfenzeventig jaar is onze leefomgeving sterker veranderd dan in duizenden jaren daarvoor. Dat heeft niet alleen drastische gevolgen voor de manier waarop de kinderen van nu in het leven staan, maar ook voor hun gezondheid.
In ruim vijftig jaar artsenpraktijk heeft dr. Hans Moolenburgh sr. de klachten van kinderen zien veranderen. Waar vroeger wonden en ‘standaard’- kinderziekten het beeld bepaalden, hebben in de loop der jaren welvaartsziekten de overhand gekregen: leukemie, suikerziekte, een breed scala aan allergieën, voedselintolerantie, hyperactiviteit en autisme. Kinderen lijken steeds minder weerstand te hebben. Wat is er aan de hand?
Aan de hand van tientallen praktijkvoorbeelden laat Moolenburgh zien dat het tijd wordt om verder te kijken dan de symptomen en de oorzaken aan te pakken. Juist de goedbedoelde vaccinaties blijken niet zelden grote schade in een kind aan te richten. Moderne technieken en producten – van onzichtbare straling tot geraffineerde suikers en kunstmatige toevoegingen in ons eten – hebben een negatieve invloed op de gezondheid van onze kinderen. Moolenburgh geeft iedere ouder de middelen in handen om zijn of haar kind gezond op te laten groeien. Dat maakt dit boek onmisbaar voor alle ouders. http://www.lemniscaat.nl/Volwassen/Opvoeding/titels/9789047706069/Hoe%20houden%20wij%20onze%20kinderen%20gezond?

*
Vaccin vrij! Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien : Ruim vijftien jaar geleden besloot Door Frankema haar kinderen niet te laten vaccineren. Die beslissing stuitte op een muur van onbegrip en vooroordeel. Vaccins zijn er toch om kinderen te bescher men? Het was voor haar het begin van een lang durig onderzoek om de feiten op een rij te krijgen.
- Er blijken giftige ingrediënten in vaccins te zitten.
- De voorlichting is uitermate gebrekkig.
- Er is nauwelijks onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar ongewenste reacties op het vaccin.
- Vrijwel al het beschikbare onderzoek is gefinancierd door de farmaceutische industrie.
Door Frankema besloot de resultaten van haar zoektocht op de website www.vaccinvrij.nl te zetten. Dat leidde tot een lawine aan reacties. Vaccinatieschade bleek een veel voorkomend probleem. Zij werd spreekbuis van een grote groep ouders, artsen en deskundigen. Dat nu het boek
Vaccin vrij!
verschijnt is niet meer dan een logische volgende stap. Door Frankema schrijft zoals ze spreekt: helder, enthousiast en met kennis van zaken. Ze rekent af met mythes over veiligheid, effectiviteit en onafhankelijk onderzoek. http://www.lemniscaat.nl/Volwassen/Opvoeding/titels/9789047706052/Vaccin%20vrij!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waardeloze analyses

De wetenschappelijke methode heeft de wereld sinds de zeventiende eeuw ingrijpend veranderd, maar dat succes is sommige wetenschappers naar het hoofd gestegen, schrijft The Economist. Te veel studies en papers zijn immers op waardeloze experimenten of oppervlakkige analyse gestoeld:

Enkele voorbeelden:
  • De biotechfirma Amgen stelde vorig jaar vast dat het slechts 6 van de 53 “baanbrekende” resultaten uit kankerstudies kon repliceren. Een aan de farmaceuticareus Bayer gelieerde groep wetenschappers deed hetzelfde en bevestigde slechts een kwart van de 67 onderzochte studies.
  • Een MIT-computerwetenschapper omschreef onlangs driekwart van alle gepubliceerde wetenschappelijke papers over machine learning als onzin.
  • Ongeveer 80.000 vrijwilligers namen tussen 2000 en 2010 deel aan klinische tests die gebaseerd waren op later ontkracht onderzoek.
Volgens The Economist zijn de meeste van deze nonsensstudies zo ver van de markt verwijderd dat hun incorrectheid vrijwel geen levens in gevaar brengt, maar het blad hekelt naast de enorme hoeveelheid weggegooid geld ook de verspilling van onderzoekpotentieel.

Enkele oorzaken volgens The Economist:
  • Sinds de jaren vijftig van vorige eeuw is de wetenschappelijke wereld van een eliteclub van enkele honderdduizenden genieën uitgegroeid tot een amper nog controleerbare massa van zes à zeven miljoen briljante, maar ook minder briljante geesten...
  • Het huidige wetenschappelijk motto is: publiceer of sterf. De concurrentie voor jobs in de universitaire sector is moordend, mede als gevolg van de hoge lonen.
  • Verificatie (het bevestigen van andermans wetenschappelijke resultaten) helpt een academische carrière niet vooruit, waardoor dubieuze resultaten langer overeind blijven staan. Nieuwe ‘ontdekkingen’ liggen het best in de markt en dat drijft sommigen tot onnauwkeurig onderzoek.
  • Redacteurs van wetenschappelijke journalen publiceren consistent de meest sensationele en ‘baanbrekende’ papers die het meeste kans hebben om door de media te worden opgepikt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het vergeten mineraal
 
Magnesium wordt het ‘wondermineraal’ of ‘de vonk van het leven’ genoemd. Wist jij dat in de ‘top drie’ van de meest essentiële levensbehoeftes van een mens, magnesium op plaats drie staat? Nummer één en twee zijn.. zuurstof en water.

Het blijkt dat magnesium voor de broodnodige ontspanning van alle skeletspieren, ingewanden en van de hersenen (!) zorgt. Het zorgt voor een goede slaap en is minstens zo belangrijk voor een goede botopbouw als calcium.. Studies hebben aangetoond dat
75% tot 95% van de mensen een magnesiumtekort heeft, met alle daaruit voortvloeiende gevolgen.

Wat zijn dan die gevolgen van een magnesiumtekort..? Deze zijn indrukwekkend te noemen en zeer uiteenlopend. We noemen er hier ‘maar’ een paar.. Verstijfde, verharde en verkrampte spieren; uitputtingsverschijnselen en (chronische) vermoeidheid; overspannenheid; slaapstoornissen; onrust en nervositeit; prikkelbaarheid; concentratie- en geheugenstoornissen; hoofdpijn; duizeligheid; een té hoge of juist té lage bloeddruk; hyperactiviteit en onhandelbaarheid bij kinderen.. Vooral vijftig plussers hebben vaak een ernstig chronisch magnesiumtekort, bij hen komen vaak problemen met circulatie, spijsvertering, spieren en het zenuwstelsel voor.  Magnesium ontspant spieren en zenuwen op een heel natuurlijke wijze. Het zorgt voor evenwicht in de calciumopname en het herstelt het magnesiumgehalte in het lichaam tot een gezond niveau. Bij dagelijkse inname van magnesium verbetert vrijwel onmiddellijk de slaap en het vermogen om met stress om te gaan. En ook treden er minder gewrichts- en spierpijnen op.

Door de kunstmest moest alles harder groeien, maar de inhoud en de vitaliteit van de voeding is sterk afgenomen.  Voorbeeldje van de magnesiumafname per 100 gram:
* Broccoli : -15%
* Aardappels : -33%
* Bananen: -13%
* Wortels: -59%

Dit is allemaal gunstig voor de farmacie, die ten koste van uw gezondheid leeft en niet wil hebben dat u beter wordt.

Lees verder : http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/anti-depressiva-en-magnesium/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Big Tobacco

Paradox : de tabaksindustrie viert feest nu de leeftijdsgrens voor tabaksverkoop is verlegd van zestien naar achttien jaar. De Tweede Kamer stemde op 10 oktober in met de verhoging van de minimumleeftijd. Op de ongeveer zestigduizend verkooppunten zitten slechts veertig controleurs, die ook op het rookverbod in de horeca moeten toezien. Alleen door het aantal verkooppunten drastisch te verkleinen, kun je handhaven', vindt Frits van Dam (secretaris van de Stichting Rookpreventie Jeugd). Moties om dit te bewerkstelligen, haalden het echter niet in de Tweede Kamer. Daarmee zijn we de afgelopen decennia nauwelijks opgeschoten met het tabaksontmoedigingsbeleid, stelt Van Dam. 'Big tobacco trompettert van vreugde.'
Longarts Wanda de Kanter, voorzitter van de Stichting Rookpreventie Jeugd, pleitte al eerder voor fermer overheidsoptreden tegen roken. Op haar blog noemde ze de leeftijdsverhoging 'een gebakken lucht-maatregel'
http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/138211/Tabaksindustrie-viert-feest.htm
Gratis tip voor de overheid : in Frankrijk zijn tabakswaren alléén verkrijgbaar bij speciale verkooppunten ('Tabac-Presse') en niet bij de super, noch in de horeca (enkele uitzonderingen met een speciale licentie daargelaten) en alleen bij pompstations op de 'autoroute'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinsoap (6)

Zesde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Vaccinatie is geen Immunisatie' geschreven door Tim O'Shea (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Het is erg moeilijk om vandaag de dag precies te berekenen hoeveel er wereldwijd wordt uitgegeven aan vaccinaties. Wanneer alleen wordt gekeken naar de verkoopcijfers van vaccins, laat dit niet het gehele plaatje zien van de wereldwijde vaccinindustrie, waarvan de waarde momenteel zeker wordt geschat op $50 miljard. In februari 2010 heeft Bill Gates $10 miljard geïnvesteerd met maar één doel: winst op investering. Gekoppeld aan zijn bizarre bekentenis dat vaccinatie één van de drie beste oplossingen is om overbevolking tegen te gaan, is succes gegarandeerd...

Gebaseerd op gegevens van de Wereld Gezondheids Organisatie is ontdekt dat in de ontwikkelingslanden:
43 miljoen injecties per dag, ofwel
16 miljard injecties per jaar worden toegediend.

Er is hier meer aan de hand. Vaccinaties zijn de basis van het gehele Well Baby programma - hét kapitaal in de pediatrische industrie. Wanneer een kind niet komt voor een injectie, kijk dan eens naar de gemiste mogelijkheden om oorbuisjes, antibiotica en vele andere medicijnen en behandelingen te verkopen. Bedenk hoe groot de economische dreiging is als een kind opgroeit zonder vaccinaties...

'Het geloven in mythes geeft het voordeel van het hebben van een mening, zonder de moeite te hoeven nemen van het nadenken' John F. Kennedy

Wordt vervolgd....

Bron : © Tim O'Shea - Vaccinatie Is Geen Immunisatie - ISBN: 978-94-90352-30-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Wie naar buiten kijkt, droomt.
Wie naar binnen kijkt,
wordt wakker.
Carl Gustav Jung

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "Internationale collega's", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.


Geen opmerkingen: